Novosti


SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga Odluke o davanju u zakup javne površine

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o o davanju u zakup javne površine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18. travnja 2019. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o o davanju u zakup javne površine putem  OBRASCA, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

NACRT PRIJEDLOGA AKTA:

Nacrt prijedloga Odluke o davanju u zakup javne površine
Obrazloženje
I Z V J E Š Ć E   O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

OBRASCI:

Obrazac – sudjelovanje
Obrazac – izvješće
Skip to content