Novosti


FRANKOPANSKI KAŠTEL

Spomenici kulture

Spomenici kulture su naše vrijedno kulturno dobro čije je uništavanje zakonom zabranjeno. Čuvajmo kulturnu baštinu za buduće generacije.
FRANKOPANSKI KAŠTEL1.FRANKOPANSKI KAŠTEL
Izgrađen u  13. stoljeću u vrijeme vladavine knezova Krčkih – Frankopana.
U njemu je 6. siječnja 1288. godine napisan Vinodolski zakon- najstariji pravni spomenik na hrvatskom jeziku i glagoljici.
Nakon sloma Zrinskih i Frankopana 1670./71. godine zgrada propada. Dijelom je porušena i opljačkana.
Početkom 20. stoljeća  ostaci obnovljeni.
2. KULA TURNAC ili KVADRAC

1.THE CASTLE OF THE FRANCOPANS
Built in the 13 th century during the reign of the Krchko – Francopans. In the castle on 6 th January 1288 the Vinodol statute  – the oldest legal document in Croatian and Glagolithic script was written. After the fall of the Zrinski`s and Francopan`s 1670. / 71. the building became a ruin. It was partially destroyed and plundered. At the beginning of the 20 th century the remains were restored.

2. THE TOWER OR « THE QUADRATE»

3. ZVONIK
Izgrađen početkom 20. stoljeća (1909.-1912.) na mjestu crkvice Sv. Fabijana i Sebastijana koja je izgrađena 1496. godine za samo jedan dan kao zavjetna crkvica kada je u Novom vladala kuga. 1656. godine Frankopani su poklonili antependij, koji se čuva u Muzeju u Novom.
3. THE STEEPLE
Built at the beginning of the 20 th century (1909. – 1912.) on the area of the St Fabian and Sebastian`s church which was built in 1496 in one day as a promised church at the time of the plague in Novi. In 1656 the Francopan`s gave an antependij that is kept in the Novi museum.

4. ŽUPNA CRKVA SV. FILIPA I JAKOVA
Izgrađena u 14. stoljeću kao trobrodna bazilika. U 18. stoljeću dolazi do barokizacije crkve, a početkom 20. stoljeća preuređuje se pročelje u stilu historicizma. U svetištu uklesana godina 1520. arapskim, rimskim i glagoljskim brojevima. U njoj se nalazi grobnica modruškog biskupa  Krištafora, biskupa Ivana K. Caballinija, biskupa Ivana K. Ježića i kanonika Stjepana Mrzljaka.
4. THE PARISH CHURCH OF ST PHILIP AND JACOB
Built in the 14 th century as a threesided basilika . In the 18 th century the church was changed into the baroque style and at the  beginning of the 20 th century the forepart was decorated in the historicism style. In the sanctuary, the year 1520 was engraved in Arabic, Roman and Glagolithic numbers. In it is the tombstone of the modrushal bishop Christopher, bishop Ivan K. Caballini, bishop Ivan K. Jezic and the canon Stjepan Mrzljak

CRKVICE, LOPAR5. CRKVICA SV. MARINA
Izgrađena u 17.-18. st. na temeljima starijeg objekta, 1818. godine obnovljena. U temeljima pronađena ploča iz 4. stoljeća s natpisom u čast rimske carice Helene, koju je podigao namjesnik Dalmacije Flavius Julius Rufinus Sarmentius
5. ST MARIN`S CHURCH
Built in the 17th – 18th c. On the grounds of an older building . Restored in 1818. In the groundwork a plaque was found from the 4 th century with an inscription in honour of the Roman empress Helena, wich was erected by the vicar of Dalmatia Flavius Julius Rufinus Sarmentius.

6. CRKVA SV. TROJSTVA
jednobrodna gotička crkva izgrađena početkom 15. stoljeća. Oltar je dao napraviti modruški kanonik Antun Mažuranić, rođeni Novljanin (1687.-1757.)
6. THE CHURCH OF THE HOLY TRINITY
An unilateral gothic church built at the beginning of the 15 th century. The alter was done by the modrushal vicar Antun Mažuranić born in Novi (1687.-1757.)

7. LOPAR – LOPSICA
antička utvrda
Građena u 3. ili 4. stoljeću poslije Krista  za zaštitu rimske ceste. Koristili su je i Frankopani za stražu protiv turskih napada. 1598. godine je uništena za mletačkog napada pod komandom admirala Ivana Bemboa.
7. LOPAR – LOPSICA
An antique fortress
Built in the 3 rd or 4 th century AD for the protection of the Roman road. The Francopans used it as a guard against the Turkish raids. In 1598 it was destroyed during a Venetian attack under the command of the admiral Ivan Bemboa.

8. OSTACI PAVLINSKOG SAMOSTANA
U 15. stoljeću izgrađena je crkvica Blažene djevice Marije na Ospu i pavlinski samostan. Napušten je 1786. godine za reforme Josipa II i porušen početkom 20. stoljeća. Crkvica postoji do 1917. godine kada se ruši krov. Kapiteli iz crkve pohranjeni su u muzeju u Novom.
8. THE REMAINS OF THE PAVLINIAN MONASTERY
In the 15 th c. The church of the Blessed Virgin Mary on Osap and the pavlinian monastery were built. It was abandoned in 1786 during the reform of Josef II and destroyed at the beginning of the 20 th c . The church existed till 1917 when the roof colapsed. The capitals from the church are kept in the Novi museum

ŽUPNI DVOR, BIŠKUPIJA, KALVARIJA9. ŽUPNI DVOR – PREPOŽITURA
Biskupska rezidencija, manja kurija izgrađena oko 1775. godine. Nad ulazom u dvorište  se nalazi grb biskupa Kabalina.
9. THE PARISH YARD
The residence of the bishop, a little court built about 1775 the coat of arms of the bishop  Kabalin is above the entrance to the yard.

10.  BIŠKUPIJA – biskupska rezidencija
Izgrađena sredinom 15. stoljeća. U njoj je boravio biskup Krištafor koji je iz Modruša zajedno sa svojim klerom pobjegao pred Turcima pa  Novi postaje sjedište Modruške ili Krbavske biskupije. Bila je rezidencija svih modruških (krbavskih) biskupa. Obnovio ju je biskup Ivan Kr. Ježić (1779.-1833.).
10. BISHOPRIC – The bishop`s residence
Built in the middle of the 15 th c. Here the bishop Christopher stayed when he and his clergy ran from Modrusha away from the Turks, so Novi became the residence of the Modrusha or Krbavska bishopric. It was the residence of all of the  Modrusha ( Krbavska) bishops. It was restored by bishop Ivan K. Ježić (1779.-1833.)

11. KALVARIJA
TRINAEST KAPELA S GLAVNOM KAPELOM SVETOG KRIŽA, 1860. godina.
11. KALVARIJA
THIRTEEN CHAPELS WITH THE MAIN CHAPEL OF THE HOLY CROSS (1860)

CRKVICE, SOLINE12. CRKVICA SV. IVANA
na KRASI
12.  ST IVAN`S CHURCH
 In the Krasa.

13. CRKVICA SV. MIKULE (NIKOLE) -19.
Srednjovjekovna crkvica, koja je obnovljena 1931.godine.
13. ST NICHOLAS´ CHURCH
A medieval church that was restored in 1931.

14. SOLINE
Dva bunara bočate (malo slane) vode ispod Malog Bočka. Ovdje se većinom napajala stoka, zato su i napravljena od tesanog kamena dva velika korita. Bunari su napušteni i zasuti kamenjem.
14. SOLINE
Two wells with some salty water under Mali Bočak. Here, the cattle used to drink, that is why two big stone troughs were made. Later the wells were abandoned and filled with stones.

 

CRKVICE, KAPELA SV. IVANA15. CRKVICA SV. LUCIJE
Na preslici se nalazi glagoljski natpis iz 1493. godine.
15. ST  LUCIA`S CHURCH
On the distaff there is a glagolithic inscription from 1493.

16. CRKVICA SV. MAGDALENE
građena u prvoj polovici 16. stoljeća.
16. ST MAGDALENA`S CHURCH
Built in the first half of the 16 th century

17. KAPELA SV. IVANA
u Povilima
17. ST  IVAN`S CHAPEL
in Povile

18. CRKVICA SV. ILIJE
u Sibinju. Nad ulazom se nalazi natpis «P.O.M.A.S.» iz 1649. godine.
18. ST ILIJA´S CHURCH
in Sibinj. Above the entrance is the inscription «P.O.M.A.S.» from 1649.

19. CRKVICA SV. KUZME I DAMJANA
Građena krajem13. ili prvoj polovici 14. stoljeća. Spominje se tek 1459. godine.
19. ST KUZMA AND DAMIAN´S CHURCH
Built at the end of the 13 th c. or in the first half of the 14 th c. It is mentioned just from 1459.

GRADINA LEDENICE, KRMPOTE, DONJI ZAGON20. GRADINA LEDENICE
Ostaci prastare gradine i varoši u kojoj se život zaustavio početkom 19. stoljeća, sa ostacima crkve Sv. Stjepana.  Potpisivanju Vinodolskog zakona 6. siječnja 1288. godine iz Ledenica  prisustvovali su: Ratko Prvad i Radoslav popovi, Dobroša satnik.
20. THE RUINS OF LEDENICE
 Remains of the ancient ruins and town where life ended at the beginning of the 19 th century. The signing of the Vinodol statute on 6 th January 1288 was made in the presence of Ratko Prvad and Radislav priests, Dobrosha captain from Ledenice. The remains of St Steven`s church. Old cementary and remains of the St George`s church ( built in 1716)

 

21. KRMPOTE – CRKVA SV. JAKOVA

 

22. LEDENICE – CRKVA MAJKE BOŽJE KARMELSKE

 

23. DONJI ZAGON – CRKVA SV. ANTONA

Skip to content