Novosti


SURADNJA GRADOVA NOVI VINODOLSKI, CRIKVENICA, VINODOLSKA OPĆINA I HRVATSKIH VODA NA PROJEKTU IZGRADNJE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Grad Novi Vinodolski, Grad Crikvenica i Općina Vinodolska posljednjih nekoliko mjeseci zajedno provode aktivnosti u smjeru ispunjenja uvjeta vezanih za postizanje usklađenosti s propisima EU o zaštiti okoliša. Radi se o projektima sustava javne odvodnje, proširenju mreže, izgradnji centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te rekonstrukciji vodovodne mreže u zoni obuhvata.

Pregledna situacija Aglomeracija.1jpg

U prostorijama Grada Novi Vinodolski održan je sastanak na kojem su prisustvovali gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, Grada Crikvenica, načelnik Općine Vinodolske, predstavnici Hrvatskih voda, direktor KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., te suradnici  imenovani za provođenje svih aktivnosti vezanih za pripremu projekta i izgradnju uređaja za pročišćavanje na području tri jedinice lokalne samouprave. Tema sastanka bila je: upoznavanje čelnika lokalne samouprave sa stanjem i planiranim tijekom izrade projektne dokumentacija, te usvajanje odluke o naručitelju studije predizvodljivosti Projekta Aglomeracije gradova Novi Vinodolski-Crikvenica-Vinodolska općina – navela je Sandra Ristić, viši stručni suradnik za EU projekte Grada Novog Vinodolskog.

Naime, u listopadu 2013. godine, tri jedinice lokalne samouprave uputile su jedinstveno Pismo namjere Hrvatskim vodama, kojim su Projekt „Aglomeracije gradova Novi Vinodolski, Crikvenica i Vinodolske općine“ uvrstile među prioritetne projekte Republike Hrvatske za koje će se projektna dokumentacija sufinancirati sredstvima Europske unije. Pojam „aglomeracija“ u smislu ovog projekta označava područje koje će obuhvatiti jedan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Hrvatske vode će kao nadležna institucija i provedbeno tijelo, koordinirati i savjetovati jedinice lokalne samouprave projekta pri dugotrajnoj izradi vrlo složene projektne prijave. Radi izrade studijsko-projektne dokumentacije potrebne za prijavu projekta, u prosincu 2013. godine, osnovan je Projektni tim i imenovani su njegovi članovi. Članovi tima zaduženi su za provođenje aktivnosti, te kontrole i prihvaćanje studijskih rješenja u svim fazama pripreme zajedničkog Projekta.

zeljak30

Na tom sastanku, usvojen je prijedlog da KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.  Novi Vinodolski bude nositelj investicije i naručitelj Predstudije izvodljivosti Projekta, koja će između ostalog pokazati potreban broj uređaja za pročišćavanje, te lokaciju uređaja, ali i potrebu izgradnje nove i rekonstrukciju stare mreže. Ovih dana Projektni tim započinje sa izradom Projektnog zadatka za Predstudiju izvodljivosti.

Prema Planu provedbe vodno-komunalnih direktiva, Gradovi Novi Vinodolski i Crikvenica, te Vinodolska općina imaju rok za ispunjenje obveze izgradnje uređaja za pročišćavanje do 2023. godine. Međutim, s aspekta zaštite okoliša ali i „Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine“, bilo bi poželjno ovu problematiku riješiti i prije krajnjeg roka, osobito radi potencijalnog ograničenja turističkog razvoja u ovim priobalnim krajevima. Zaštita mora i njegove bio-raznolikosti često je spominjan pojam u Europskim strateškim dokumentima, stoga su projekti koji doprinose tom cilju osobito prihvatljivi za sufinanciranje od strane EU fondova.

Sukladno tome, Ministarstvo poljoprivrede objavilo je u ožujku 2014. g. „Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva“). Grad Novi Vinodolski i Grad Crikvenica, zajedno sa svojim komunalnim poduzećima KTD Vodovod Žrnovnica i KTD Murvica d.o.o , 24.4.2014.g. prijavili se na taj natječaj, unatoč tome što će prednost pri dobivanju bespovratnih sredstava ostvariti aglomeracije koje prema Planu provedbe vodno-komunalne direktive moraju ispuniti zahtjeve EU do 2018. godine. Svrha ovog poziva je dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda za provedbu projekata pripreme infrastrukturnih projekata iz područja gospodarenja vodama, čime se podržava učinkovita i pravovremena provedba Operativnog Programa za zaštitu okoliša i pomaže pripremi za financijsku perspektivu EU 2014 – 2020. Projektne aktivnosti koje bi se provele dobivenim sredstvima su izrada-Idejnog i Glavnog projekta sustava vodoopskrbe i odvodnje, Idejnog projekta Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, Studije izvedivosti s analizom troškova-koristi, Studije utjecaja na okoliš, Aplikacije za prijavu projekta i Natječajne dokumentacije, pri čemu će Ministarstvo sufinancirati aktivnosti maksimalno do 85% od ukupnog iznosa vrijednosti projektnih aktivnosti. 

Skip to content