Novosti


Urbanistički plan uređenja kampa Kozica – UPU 25

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održanoj 26. veljače 2009. godine donijeta je Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja kampa Kozica. Odluka je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 8/09.

Ovom Odlukom donio se Urbanistički plan uređenja kampa Kozica koji je izradio ADF d.o.o. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje, urbanizam i prostorno uređenje iz Karlovca.
Prostor u obuhvatu Plana je ukupne površine oko 17,28 ha, od čega je 7,98 ha kopnena površina, a 9,30 ha morska površina.Površine za gradnju određene su kao površine namijenjene za gospodarske (turističko-ugostiteljske i poslovne) namjene, za sportsko rekreacijske namjene, vodne površine (sportovi na vodi), prometne površine i infrastrukturne sustave. Neizgrađene površine obuhvaćaju površine turističko-ugostiteljske namjene – kamp, te zelene površine.

Građevina gospodarske djelatnosti je građevina na zasebnoj građevnoj čestici, te je u cjelini ili većim dijelom namijenjena obavljanju djelatnosti gospodarske namjene. Građevine gospodarskih djelatnosti mogu se graditi na površinama: ugostiteljsko-turističke namjene: ugostiteljsko-turističke namjene (T), – poslovne namjene (pretežito uslužna/recepcija (K1), pretežito trgovačka (K2) i komunalno servisna/sanitarni čvor (K3)).  Uz građevine osnovne namjene mogu se smjestiti i prostori za sadržaje što upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim prostorima (administrativno- upravni sadržaji i sl.) Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene – kamp (T3) moguće je uređenje isključivo smještajnih jedinica – kamp mjesta i kamp parcela.

 

Skip to content