Novosti


Urbanistički planovi uređenja Poslovnih zona

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održanoj 12.ožujka 2007. godine donijete su Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Kargač i Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad. Odluke su objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 11/07.

UPU PZ Kargač

1649286Planom je predviđeno uređenje predjela Kargač uz županijsku cestu Novi – D. Zagon – Ledenice kao gospodarske zone namijenjene proizvodnoj djelatnosti, skladištima i servisima, uslužnim, trgovačkim i komunalnim sadržajima. Osim navedenih površina, planom su određene javne infrastrukturne površine, kao i zaštitne zelene površine. Oblik i veličina građevnih čestica nisu određene ovim planom, već su određene zone unutar kojih će se formirati građevne čestice sukladno odredbama plana.

Odluka o donošenju UPU PZ Kargač.

UPU PZ Zapad

6184198Planom je predviđeno uređenje predjela nekadašnje drvne industrije Vinodol sa proširenjem prema Bribiru uz županijsku cestu Novi – Bribir kao gospodarske zone namijenjene proizvodnoj djelatnosti, skladištima i servisima, uslužnim, trgovačkim i komunalnim sadržajima. Osim navedenih površina, planom su određene javne infrastrukturne površine, kao i zaštitne zelene površine, te zaštita vodotoka Suhe Ričine. Plan obuhvaća postojeću poslovnu zonu koja je već u funkciji i novoplaniranu površinu na zapadnom dijelu obuhvata. Oblik i veličina građevnih čestica nisu određene ovim planom, već su određene zone unutar kojih će se formirati građevne čestice sukladno odredbama plana.

Odluka o donošenju UPU PZ Zapad.
Skip to content