Novosti


Usvojene V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski


Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog usvojilo je dana 26. listopada 2017. godine V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ br. 32/17 ).
Izradi izmjena i dopuna PPUG-a Novi Vinodolski pristupilo se radi stvaranja prostorno-planskih preduvjeta za kvalitetno izdavanje akata za njegovu provedbu te radi omogućavanja racionalnijeg razvoja cijelog grada, te su postignuti sljedeći ciljevi:
– omogućavanje gradnje na poljoprivrednom zemljištu (građevine u funkciji poljoprivrede, stambene i pomoćne građevine za vlastite potrebe i za potrebe seoskog turizma i sl.) sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju
– promjena uvjeta gradnje za vanjske bazene (smanjena udaljenost od susjednih zemljišta)
– ukidanje dijela zaštite plažnih prostora zbog mogućnosti korištenja nacionalnih i EU sredstava u svrhu uređenja i proširenja plaža, uzrokovano kroničnim nedostatkom plažnih prostora
– promjena uvjeta gradnje na objektima stambene namjene i pomoćnih objekata (katnost, koeficijenti, broj stambnih jedinica, omogućavanje gradnje objekata sa ravnim krovovima i sl.)
– određivanje lokacija za gradnju kamp odmorišta (dosad je to bilo moguće samo unutar turističkih zona)
– izmjena mogućnosti gradnje ugostiteljsko-turističkih objekata (hosteli)
– izmjena oko uređenja prostora rekreacijskih i sličnih namjena (botanički vrt)
Izmjena plana izrađena je od strane ovlaštene tvrtke Urbanistica d.o.o. iz Zagreba, a ugovorena vrijednost bila je 66.500,00 kn + PDV, odnosno ukupno 83.125,00 kn. Grad Novi Vinodolski financirao je izradu sa 70 % sredstava, a Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sa 30 %, sukladno Naputku o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinice lokalne ili područne samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu.
Prostorni plan je temeljni dokument prostornog uređenja svake jedinice lokalne samouprave. Nakon provedene javne rasprave plan usvaja predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno općinsko ili gradsko vijeće. Prostorni plan utvrđuje svrhovito korištenje, namjenu i oblikovanje građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša, zaštitu osobito vrijednih dijelova prirode, te zaštitu graditeljske baštine na području Grada Novog Vinodolskog. Prostorni razvoj naselja ili dijela naselja detaljnije se uređuje urbanističkim planom uređenja koje u skladu s prostornim planom također donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

 

Skip to content