Novosti


ZAKLJUČAK: Konačne liste stipendija

KLASA: 604-02/19-20/5
URBROJ: 2107/02-04-19-4
Novi Vinodolski, 26. studenog 2019. godine
Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14), sukladno članku 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s podučja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Velimir Piškulić, oec., dana 26. studenog 2019. godine donosi
Z A K LJ U Č AK – Konačne liste stipendija
Skip to content