Novosti


Zemljišta za poslovnu namjenu u Novom Vinodolskom

Grad Novi Vinodolski posjeduje 56 000 m2 građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Zapad (bivši DI Vinodol) namijenjenog poslovnoj – proizvodnoj namjeni. Zemljište je obuhvaćeno Urbanističkim planom uređenja poslovne zone Zapad (Službene novine PGŽ, broj: 11/07) kojim je planirana gospodarska – poslovna namjena i ista obuhvaća površine za organizaciju različitih poslovnih djelatnosti; trgovačkih, skladišnih, uslužnih, proizvodnih-obrtničkih, komunalno-servisnih i sl., uz uvjet da su u skladu s odredbama zaštite okoliša propisanih Urbanističkim planom.

Koncesijsko odobrenje

Pravnim osobama i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje obrta može se dati koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koje ne isključuje niti ograničuje opću upotrebu pomorskog dobra.

Koncesijsko odobrenje daje se na zahtjev, na rok do najviše 5 godina, za obavljanje djelatnosti na:

1. morskoj obali,

2. unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske određuje djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, te propisuje postupak i naknadu za davanje koncesijskog odobrenja. Koncesijsko odobrenje izdaje vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja koje ima predsjednika i četiri člana koje imenuje gradsko/općinsko vijeće, a koncesijsko odobrenje na posebno zaštićenim prirodnim vrijednostima koje se nalaze na pomorskom dobru daje se uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

Skip to content