Novosti


26. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NOVI VINODOLSKI

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O PRIKLJUČENJU NA VODNE GRAĐEVINE

 

Na temelju čl. 209. Zakona o vodama (NN RH broj 153/09), čl. 59. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (NN RH broj 153/09) i čl. 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ broj 28/09 i 30/09), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na svojoj 26. sjednici održanoj dana 01. lipnja 2012. godine donosi slijedeću

ODLUKU

o dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine (Sl. novine PGŽ broj 51/11), u daljnjem tekstu Odluka, u članku 7. stavku 5. iza riječi „vodne građevine“, stavlja se zarez i dodaje: „osim građevina koje se nalaze u vlasništvu pravnih osoba nad kojima je otvoren stečajni postupak i obustavljeno obavljanje djelatnosti stečajnog dužnika“.

Članak 2.

U članku 11. stavku 3. Odluke iza riječi „građevinu koja se priključuje“, stavlja se zarez i dodaje: „osim građevina koje se nalaze u vlasništvu pravnih osoba nad kojima je otvoren stečajni postupak i obustavljeno obavljanje djelatnosti stečajnog dužnika“.

Članak 3.

U članku 23. stavku 3. iza riječi „članka 22. ove Odluke, stavlja se zarez i dodaje: „osim građevina koje se nalaze u vlasništvu pravnih osoba nad kojima je otvoren stečajni postupak i obustavljeno obavljanje djelatnosti stečajnog dužnika“.

Članak 4.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 363-02/12-01/24

URBROJ: 2107/02-01-12-2

Novi Vinodolski, 01. lipnja 2012. godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić

Skip to content