Porez na kuće za odmor

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Obveznik plaćanja poreza na kuću za odmor je svaka pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području grada Novog Vinodolskog.

Porez na kuće za odmor, prema Zakonu, ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) i za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice, te za odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjoj visini od 15,00 kuna/1,99 eura po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na području naselja: Novi Vinodolski, Povile, Klenovica, Smokvica Krmpotska i Sibinj Krmpotski. Na području ostalih naselja Grada Novog Vinodolskog porez se plaća u godišnjoj visini od 5,00/0,66 eura kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Korisna površina utvrđuje se na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN br. 40/97 i 117/05).

Poreznu prijavu podnose svi obveznici poreza na kuće za odmor kod kojih je u odnosu na postojeće službene evidencije Grada Novog Vinodolskog – Upravnog odjela za financije i javnu nabavu došlo do promjene stanja glede korisne površine ili promjene vlasništva.

Porezni obveznik dužan je Gradu Novom Vinodolskom, Upravnom odjelu za financije i javnu nabavu dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze, u roku od 15 dana od nastale promjene.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona (NN br. 115/16 – 114/22 ).

Porez na kuće za odmor propisan je Zakonom o lokalnim porezima (NN broj 115/16 – 114/22) te Odlukom o gradskim porezima Grada Novog Vinodolskog ( Narodne novine br. 141/20   i  144/22 ; Sl. novine PGŽ br. 16/1738/1740/20,  i 41/22)

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 2.000,00 kn do 25.000,00 kn, sukladno članku 56. Zakona o lokalnim porezima

Skip to content