Javni natječaji


22. svibnja 2024.

Natječaj za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine u Novom Vinodolskom za potrebe prometnog vježbališta

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog na temelju čl.10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 40/10 i […]
Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog na temelju čl.10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 40/10 i 16/15) i Zaključka, KLASA: 372-06/24-01/22, URBROJ: 2170-11-04-24-2 od 20.5. 2024. godine, raspisuje natječaj za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine u Novom Vinodolskom, dio k.č.br. 1437 k.o. Novi, u naravi parkiralište na Bahalinu na rok od 1 godine za potrebe prometnog vježbališta
26. travnja 2024.

Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto: referent-pomorski-komunalni redar

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, […]

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, Domagoj Kalanj, dipl. ing. građ., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto:

REFERENT – POMORSKI – KOMUNALNI REDAR

– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Osoba mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osoba mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema, odnosno stečeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje upravne, prometne, tehničke, ekonomske struke ili završena srednja škola gimnazijskog usmjerenja,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova pomorskog redara,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • položen državni ispit.

 

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN-a. Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima netom navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit i/ili položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova pomorskog redara, uz obvezu da osoba koja bude primljena u službu, ispite položi u zakonskom roku.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na mrežnoj stranici Grada Novog Vinodolskog (www.novi-vinodolski.hr) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.

Ako se kandidat poziva na pravo prednosti pod jednakim uvjetima sukladno posebnom zakonu kao nezaposlena osoba dužan je dostaviti i potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme javnog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) te članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. navedenog zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 49. stavka 1. ovog Zakona. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua između kandidata koji su na temelju rang liste ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju oni kandidati koji su se u svojoj prijavi pozvali na to pravo i to dokazali s priloženim dokazima.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu – (kopija domovnice, putovnice ili osobne iskaznice),
 3. dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (kopija svjedodžbe),
 4. uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
 5. vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje prepreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 6. dokaz o poznavanju  rada na računalu (kopija svjedodžbe o položenom predmetu informatike ili preslika potvrde o položenim informatičkim tečajevima i sl.),
 7. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 8. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje – poslovi za koje je potrebno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje upravne, prometne, tehničke, ekonomske struke ili završena srednja škola gimnazijskog usmjerenja, od najmanje 1 godine (kopija ugovora o radu, potvrde poslodavca, rješenja o rasporedu, obrasca prijave na mirovinsko osiguranje i sl., koji sadrži vrstu posla koji je obavljao, uvjet stručne spreme i struke propisan za poslove koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove), a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 9. uvjerenje o položenom državnom ispitu, ako ga je podnositelj prijave položio,
 10. potvrda o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova pomorskog redara, ako ga je podnositelj položio,
 11. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije.

 

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi. Kopije dokumenata nije potrebno ovjeravati, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidati prijavom na javni natječaj pristaju da Grad Novi Vinodolski, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog natječaja obrađuje samo u opsegu i samo u svrhu provedbe javnog natječaja, od strane osoba ovlaštenih za provedbu javnog natječaja. Grad Novi Vinodolski će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje nisu podnijele pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, o čemu će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima. Ako izabrani kandidat ne dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane javnim natječajem. Izabrani kandidat, nakon obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj kuverti, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto: REFERENT – POMORSKI – KOMUNALNI REDAR (m/ž, 1 izvršitelj) – ne otvarati«, na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

Prijave se mogu dostaviti osobno, odnosno neposredno u pisarnici Grada Novog Vinodolskog na prethodno istaknutoj adresi ili poštom, odnosno preporučenom pošiljkom.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izvršiti izbor te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju javnog natječaja. Protiv odluke o poništenju javnog natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Odluka o poništenju javnog natječaja donosi se i u slučaju kada se na javni natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

 

KLASA: 112-03/24-01/1

URBROJ: 2170-11-07-24-5

GRAD NOVI VINODOLSKI

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

Pročelnik

Domagoj Kalanj, dipl. ing. građ.

 

Izmjena I. Izvješća povjerenstva o provedbi Javnog natječaja-refernt-pomorski-komunalni redar

Izvješće povjerenstva o provedenom javnom natječaju- referent-pomorski-komunalni redar

Tekst Natječaja

Obavijest i upute vezane uz provedbu Javnog natječaja

Izjava

Ispravak obavijesti i uputa vezanih uz provedbu Javnog natječaja

 

15. travnja 2024.

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica i druge namjene

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/24-01/20, KLASA: 944-06/24-01/19,  KLASA: 944-06/24-01/21, KLASA: 944-06/24-01/23, KLASA: 944-06/24-01/24  i KLASA: 944-06/24-01/

N A T J E Č A J

ZA  PRODAJU  GRADSKOG  ZEMLJIŠTA ZA FORMIRANJE GRADILIŠTA I OKUĆNICA I DRUGE NAMJENE

Predmet natječaja:

 1. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uža lokacija „Pod Sveti Mikulj“, k.č. br. 5847/197, prirodno neplodno zemljište Sveti Mikula, površine 45 m2 upisana u z.k. ul. 29 k.o. Novi za formiranje gradilišta ili proširenje okućnice, po početnoj cijeni za natječaj u visini od 80,50 eura/m2 ukupno 3.622,50 eura uz jamčevinu u iznosu od 363,00 eura,
 2. građevinsko zemljište u Novom Vinodolskom, uža lokacija „Pod Sveti Mikulj“, 53/93 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 5847/197, prirodno neplodno zemljište, površine 93 m2  odnosno 53 m2, upisana u z.k. ul. 29 k.o. Novi  za formiranje gradilišta ili proširenje okućnice, po početnoj cijeni za natječaj u visini od 80,50 eura/m2 ukupno 4.266,50 eura uz jamčevinu u iznosu od 427,00 eura,
 3. građevinsko zemljište u Klenovici, uži lokalitet „Grabići“, 200/98418 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 3499/9, neplodno zemljište površine 98418 m2, odnosno 200 m2 upisana u z.k. ul. 6393 k.o. Ledenice, međašno sa k.č. br. 3499/761 k.o. Ledenice, za formiranje gradilišta, po početnoj cijeni za natječaj u visini od 87,10 €ura/m2 ukupno 17.420,00 eura uz jamčevinu u iznosu od 1.742,00 eura,
 4. građevinsko zemljište u Klenovici, uži lokalitet „Gaj-Miletići“, najviše do 299/98418 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 3499/9,  neplodno zemljište površine 98418 m2, odnosno  maksimalno 299 m2 upisana u z.k. ul. 6393 k.o. Ledenice, međašno sa k.č. br. 3499/824 k.o. Ledenice, za formiranje gradilišta po početnoj cijeni od 87,10 €/m2, uz jamčevinu u iznosu  od 2.602,00 eura,
 5. građevinsko zemljište u Klenovici, uži lokalitet „Miletići“, 149/8082 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 3500/7, neplodno površine 8082 m2 upisana u z.k. ul. 2949 k.o. Ledenice, međašno sa k.č. br. 3500/42 k.o. Ledenice, za formiranje gradilišta, po početnoj cijeni od 74,00 eura/m2, ukupno 11.026,00 eura uz jamčevinu u iznosu od 1.103,00 eura,
 6. građevinsko zemljište u Klenovici, uži lokalitet „Miletići“, 118/8082 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 3500/7, neplodno površine 8082 m2 upisana u z.k. ul. 2949 k.o. Ledenice, međašno sa k.č. br. 3500/43 k.o. Ledenice, za formiranje gradilišta, po početnoj cijeni od 74,00 eura/m2, ukupno 8.732,00 eura uz jamčevinu u iznosu od 874,00 eura,
 7. građevinsko zemljište u Klenovici, uži lokalitet „Miletići“, 83/8082 idealnog suvlasničkog dijela k.č. br. 3500/7, neplodno površine 8082 m2 upisana u z.k. ul. 2949 k.o. Ledenice, međašno sa k.č. br. 3500/44 k.o. Ledenice, za formiranje gradilišta, po početnoj cijeni od 74,00 eura/m2, ukupno 6.142,00 eura uz jamčevinu u iznosu od 615,00 eura,
 8. građevinsko zemljište u Klenovici, uži lokalitet „Miletići“, k.č. br. 3500/49, zeleni pojas površine 73 čhv ili 263,00 m2, upisane u z.k. ul. 791-833 k.o. Ledenice, za formiranje gradilišta, po početnoj cijeni od 79,00 eura/m2, ukupno 20.777,00 eura uz jamčevinu u iznosu od 2.078,00 eura,
 9. građevinsko zemljište u Klenovici, uži lokalitet „Sika“, k.č. br. 3379/32, gradilište površine 125 m2 upisana u z.k. ul. 6562 k.o. Ledenice, za formiranje gradilišta po početnoj cijeni od 134,40 eura/m2, ukupno 16.800,00 €ura uz jamčevinu u iznosu od 1.680,00 eura,
 10. gradsko zemljište u Krmpotama, uži lokalitet „Vukelić draga“, k.č. br. 2647, vinograd površine 48 čhv ili 173 m2 upisana u z.k. ul. 335-339 k.o. Krmpote za objedinjenje turističkog smještajnog kapaciteta – kuće za odmor, po početnoj cijeni od 692 eura, uz jamčevinu od 70,00 eura
 11. gradsko zemljište u Krmpotama, uži lokalitet „Vukelić draga“, k.č. br. 2649, oranica Vukelić draga površine 18 čhv ili 58 m2 upisana u z.k. ul. 335-339 k.o. Krmpote za objedinjenje turističkog smještajnog kapaciteta – kuće za odmor, po početnoj cijeni od 232,00 eura, uz jamčevinu od 24,00 eura

Tekst Natječaja i uvjete preuzmite ovdje.

14. travnja 2024.

Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19 i 18/23) i Zaključka, […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19 i 18/23) i Zaključka, KLASA: 372-06/24- 01/7, URBROJ: 2170-11-04-24-2 od 11.4.2024. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska.

Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-371 svakim radnim danom od 12,00 do 14,00 sati.
Pismene ponude predaju se zaključno s 26.4.2024. godine (petak) do 10.00 sati, a pristigle ponude otvarat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog 29.4.2024. (ponedjeljak) s početkom u 12.00 sati.

 

Tekst Natječaja

Grafički prikaz lokacija

9. travnja 2024.

Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine Republike Hrvatske  broj  83/2023), Plana upravljanja pomorskim dobrom na […]
Na temelju članka 71. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine Republike Hrvatske  broj  83/2023), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novog Vinodolskog za razdoblje 2024. – 2028. (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 4/2024),  gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje
Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru
13. ožujka 2024.

Uskrsnice za umirovljenike i osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (uskrsnica) i osobama koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a do dana podizanja uskrsnice navršile […]

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (uskrsnica) i osobama koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a do dana podizanja uskrsnice navršile su najmanje 65 godina, KLASA: 550-01/24-01/1, URBROJ: 2170-11-04-24-2, od 13. ožujka 2024. godine, u skladu s člankom 29. Odluke o socijalnoj skrbi (SN PGŽ broj 21/16 i 1/23) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., raspisuje sljedeći

JAVNI POZIV

umirovljenicima i osobama koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a do dana podizanja uskrsnice navršile su najmanje 65 godina s područja Grada Novog Vinodolskog

– ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu potporu (uskrsnicu) u 2024. godini –

 

Pozivaju se umirovljenici i osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a do dana podizanja uskrsnice navršile su najmanje 65 godina, s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog, da ostvare pravo na jednokratnu novčanu potporu (uskrsnicu).

Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku određen je prema visini mirovinskih primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) i to:

0.01  –  140 eura                          →               100,00 eura potpore

140,01 – 270,00 eura                →               60,00 eura potpore

270,01 – 400,00 eura                →               50,00 eura potpore

400,01 – 530,00 eura                →               40,00 eura potpore

530,01 – 670,00 eura                →               30,00 eura potpore

670,01 i više                                  →               20,00 eura potpore

 

Osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a do dana podizanja uskrsnice navršile su najmanje 65 godina, s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog, ostvaruju pravo na iznos od 30,00 eura potpore.

 

KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:

 1. Pravo na uskrsnicu ostvaruje se osobnim dolaskom u Dom kulture, Korzo hrvatskih branitelja 2, Novi Vinodolski, u sljedećim terminima:

18., 19., 20. i 21, ožujka 2024. god. od 9.00 do 13.00 sati.

 1. Uskrsnicu u ime korisnika može preuzeti i netko drugi uz obvezno predočenje vlastite osobne iskaznice te predočenje osobne iskaznice korisnika za kojeg se podiže uskrsnica kao i dokument iz kojeg je vidljiv OIB korisnika uskrsnice.

 

UMIROVLJENICI SU OBVEZNI DATI NA UVID TE DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • Osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu (na uvid službenoj osobi),
 • Dokaz o visini mirovine koji se predaje i ostaje kod službene osobe (odrezak tuzemne i/ili inozemne mirovine za mjesec veljaču 2024. godine ili druga odgovarajuća dokaznica),
 • OIB, ukoliko isti nije sadržan u prehodno navedenim dokumentima (na uvid službenoj osobi).

 

OSOBE KOJE NISU OSTVARILE PRAVO NA MIROVINU A DO DANA PODIZANJA USKRSNICE NAVRŠILE SU NAJMANJE 65 GODINA, OBVEZNE SU DATI NA UVID SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • Osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu,
 • OIB, ukoliko isti nije sadržan u prehodno navedenim dokumentima.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         GRAD NOVI VINODOLSKI

8. ožujka 2024.

Odluka o sufinanciranju programa i projekata udruga u kulturi u 2024. godini

Na temelju članka 13. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog od 28. veljače 2023. godine, članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i […]

Na temelju članka 13. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog od 28. veljače 2023. godine, članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15 i 37/21), članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), ravnatelj Centra za kulturu Grada Novi Vinodolski, Mario Butorac, prof., uz suglasnost gradonačelnika Tomislava Cvitković, univ. spec. oec., dana 8. ožujka 2024. godine donosi

Odluku o sufinanciranju programa i projekata udruga u kulturi u 2024. godini

8. ožujka 2024.

Odluka o sufinanciranju programa i projekata udruga u 2024. godini

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20, 5/21 i 43/23), članka 29. Uredbe o […]

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20, 5/21 i 43/23), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15 i 37/21), članka 27. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., dana 8. ožujka 2024. godine donosi

Odluku o sufinanciranju programa i projekata udruga u 2024. godini

1. ožujka 2024.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja udruga u 2024. godini

Odluka

Odluka

1. ožujka 2024.

Javni Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Narodnog muzeja i galerije

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 26. stavka […]

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), članka 26. stavka 6. Zakona o muzejima (Narodne novine broj 61/18, 98/19 i 114/22) te Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Narodnog muzeja i galerije, KLASA: 612-01/24-01/3, URBROJ: 2170-11-05-24-2 od 26. veljače 2024. godine, Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Narodnog muzeja i galerije

 

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja, na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada, ispunjava i sljedeće uvjete:

 • ima državljanstvo Republike Hrvatske
 • ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • ima najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
 • da se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
 • da nema zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su u obvezi priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu u muzeju (5 godina) ili radnom iskustvu u kulturi, znanosti, obrazovanju  (10 godina):
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji i
  • potvrda poslodavca ili preslika ugovora o radu ili ugovora o djelu (sadrži vrste poslova koji su se obavljali i vremenski periodi),
 • potvrde, preporuke, izjave, članke ili druge dokumente koji potvrđuju stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak – ne starije od 6 mjeseci,
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Narodnog muzeja i galerije,
 • izjava kandidata/kandidatkinje da ne postoji zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (vlastoručno potpisana izjava).

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine, a Odluku o imenovanju donosi Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na prijedlog gradonačelnika.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.).

Kandidati/kandidatkinje koji/koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu, članak 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/1, 84/21, 156/23), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), te članak 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21). Kandidat/kandidatkinja koji/koja se u prijavi na Natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. tog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo. Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) uz prijavu na Natječaj dužan/dužna je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Ako se kandidat poziva na pravo prednosti pod jednakim uvjetima sukladno posebnom zakonu kao nezaposlena osoba dužan je dostaviti i potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme javnog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

 

Pismene prijave dostaviti na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI

Trg  Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski

«Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Narodnog muzeja i galerije» – NE OTVARAJ

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA

 

Prijavom na natječaj svaki kandidat/kandidatkinja daje privolu Gradu Novom Vinodolskom za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i objave rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama te na mrežnoj stranici Grada Novog Vinodolskog (www.novi-vinodolski.hr).

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

S kandidatima/kandidatkinjama će se obaviti intervju o čemu će biti obaviješteni telefonskim putem.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

KLASA: 612-01/24-01/3

URBROJ: 2170-11-04-3

GRADONAČELNIK

Tomislav Cvitković, univ. spec. oec.

Izjava

 

Skip to content