Javni natječaji


7. prosinca 2023.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2023. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 114/22) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine“ […]

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima („Narodne novine“ broj 111/21 i 114/22) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine“ Primorsko-goranske županije 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

JAVNI POZIV

ZA FINANCIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA ELEKTRONIČKIH MEDIJA U 2024. GODINI

 

5. prosinca 2023.

Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu drvene kućice u Novom Vinodolskom

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, s obzirom na povećani interes, na temelju članka 11. Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, s obzirom na povećani interes, na temelju članka 11. Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19 i 18/23), Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 17/09, 19/11, 15/11, 29/11, 51/11, 21/12 i 8/15) i Plana rasporeda privremenih objekata raspisuje Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu još jedne drvene kućice u Novom Vinodolskom za vrijeme održavanja manifestacije Novi Advent.
Predmet natječaja je zakup lokacije putem prikupljanja ponuda za zakup lokacije u Novom Vinodolskom na Trgu Ivana Mažuranića.

Grafički prikaz lokacije sastavni je dio teksta natječaja, a lokacija se daje u zakup (bez drvene kućice) u periodu od 14.12.2023. do 31.12.2023. godine.

 

Tekst Natječaja

29. studenoga 2023.

Božićnice za umirovljenike i osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (božićnica) i osobama koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1958. godine i […]

Temeljem Odluke gradonačelnika o odobravanju jednokratne isplate umirovljenicima (božićnica) i osobama koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1958. godine i starije, KLASA: 550-01/19-01/17, URBROJ: 2170-11-04-23-8, od 29. studenog 2023. godine, u skladu s člankom 29. Odluke o socijalnoj skrbi (SN PGŽ broj 21/16 i 1/23) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., raspisuje sljedeći

JAVNI POZIV

umirovljenicima i osobama koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1958. godine i starije s područja Grada Novog Vinodolskog

– ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu) u 2023. godini –

Pozivaju se umirovljenici i osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1958. godine i starije, s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog, da ostvare pravo na jednokratnu novčanu potporu (božićnicu).

Iznos jednokratne novčane potpore po umirovljeniku određen je prema visini mirovinskih primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) i to:

0,01  –  140 eura            →             100,00 eura potpore

140,01 – 270,00 eura  →             80,00 eura potpore

270,01 – 400,00 eura  →             60,00 eura potpore

400,01 – 530,00 eura  →             50,00 eura potpore

530,01 – 670,00 eura  →             40,00 eura potpore

670,01 i više                    →             20,00 eura potpore

 

Osobe koje nisu ostvarile pravo na mirovinu a rođene su 1958. godine i starije, s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog, ostvaruju pravo na iznos od 30,00 eura potpore.

 

KAKO OSTVARITI PRAVO NA JEDNOKRATNU NOVČANU POTPORU:

 1. Pravo na božićnicu ostvaruje se osobnim dolaskom u Dom kulture, Korzo hrvatskih branitelja 2, Novi Vinodolski, u sljedećim terminima:

11., 12., 13., 14. i 15. prosinca 2023. god. od 08.00 do 14.00 sati.

 1. Božićnicu u ime korisnika može preuzeti i netko drugi uz obvezno predočenje vlastite osobne iskaznice te predočenje osobne iskaznice korisnika za kojeg se podiže božićnica kao i dokument iz kojeg je vidljiv OIB korisnika božićnice.

 

UMIROVLJENICI SU OBVEZNI DATI NA UVID TE DOSTAVITI SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • Osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu (na uvid službenoj osobi),
 • Dokaz o visini mirovine koji se predaje i ostaje kod službene osobe (odrezak tuzemne i/ili inozemne mirovine za 11. mjesec 2023. godine ili druga odgovarajuća dokaznica),
 • OIB, ukoliko isti nije sadržan u prehodno navedenim dokumentima (na uvid službenoj osobi).

 

OSOBE KOJE NISU OSTVARILE PRAVO NA MIROVINU A ROĐENE SU 1958. GODINE I STARIJE SU OBVEZNI DATI NA UVID SLJEDEĆE DOKUMENTE:

 • Osobna iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu,
 • OIB, ukoliko isti nije sadržan u prehodno navedenim dokumentima.

 

GRAD NOVI VINODOLSKI

29. studenoga 2023.

Konačne liste kandidata za dodjelu stipendija u školskoj i akademskoj 2023./2024. godini

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), sukladno članku 16. Odluke […]

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21), sukladno članku 16. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., dana 29. studenog 2023. godine donosi

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

17. studenoga 2023.

Dječji vrtić Fijolica: Natječaj za radno mjesto – odgojitelj pripravnik/odgojitelj pripravnica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg […]

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 15.11.2023. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje

 

NATJEČAJ

Za radno mjesto

-ODGOJITELJ PRIPRAVNIK/ODGOJITELJICA PRIPRAVNICA –

-1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, do završetka pripravničkog staža-

 

UVJETI

-Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Vrtiću (NN 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske  djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (VŠS), kao i završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja (VSS) te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova-

 

– probni rad 3 (tri) mjeseca

 

 1. Na natječaj se, pod istim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
 2. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju u originalu ili preslici:

-dokaz o stručnoj spremi,

-dokaz o državljanstvu ili presliku osobne iskaznice,

-životopis,

-dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci) i to:

a)uvjerenje odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.),

b)uvjerenje odnosno potvrdu Prekršajnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.).

 1. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužan se je u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonom, ali ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 2. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) javno su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

 

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) naveden je na sljedećoj poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) naveden je na sljedećoj poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 125/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 1. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 2. Prijave na natječaj sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU PRIPRAVNIKA/ICU, NA ODREĐENO VRIJEME“ poštom preporučeno na adresu Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski ili se osobno dostavljaju u Dječji vrtić FIJOLICA, radnim danom od 10,00 do 12,00 sati.
 1. Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), smatra se da je kadnidat/kinja prijavom na natječaj dao/la privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koja će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
 1. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 2. Sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor (intervju).
 3. Povjerenstvo za razgovor (intervju) će na web stranici Vrtića dv-fijolica.hr objaviti popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, objaviti datum razgovora (intervjua), objaviti rezultate razgovora (intervjua) i nakon objave rezultata  razgovora (intervjua) dostaviti ravnateljici kompletnu dokumentaciju sa razgovora (intervjua).
 4. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
 5. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana donošenja odluke.

 

Tekst Natječaja

17. studenoga 2023.

Dječji vrtić Fijolica: Natječaj za radno mjesto- odgojitelj/ica predškolske djece

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg […]

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 15.11.2023. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje

 

NATJEČAJ

Za radno mjesto

-ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE-

-1 izvršitelj, rad na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, radi zamjene privremeno odsutne radnice

 

UVJETI

-Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Vrtiću (NN 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske  djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (VŠS), kao i završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja (VSS), položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova-

 

– probni rad 3 (tri) mjeseca

 

 1. Na natječaj se, pod istim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
 2. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju u originalu ili preslici:

-dokaz o stručnoj spremi,

-dokaz o državljanstvu ili presliku osobne iskaznice,

-životopis,

-dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci) i to:

a)uvjerenje odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.),

b)uvjerenje odnosno potvrdu Prekršajnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.).

 

 1. Sukladno članku 26., stavku 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete za odgajatelja, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni odnos se može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci.

 

 

 1. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužan se je u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonom, ali ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 2. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) javno su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

 

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) naveden je na sljedećoj poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) naveden je na sljedećoj poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 125/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

 1. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 2. Prijave na natječaj sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU, NA ODREĐENO VRIJEME“ poštom preporučeno na adresu Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski ili se osobno dostavljaju u Dječji vrtić FIJOLICA, radnim danom od 10,00 do 12,00 sati.
 1. Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), smatra se da je kadnidat/kinja prijavom na natječaj dao/la privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koja će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
 1. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 2. Sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor (intervju).
 3. Povjerenstvo za razgovor (intervju) će na web stranici Vrtića dv-fijolica.hr objaviti popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, objaviti datum razgovora (intervjua), objaviti rezultate razgovora (intervjua) i nakon objave rezultata  razgovora (intervjua) dostaviti ravnateljici kompletnu dokumentaciju sa razgovora (intervjua).
 4. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
 5. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana donošenja odluke.

 

 Tekst Natječaja

17. studenoga 2023.

Dječji vrtić Fijolica: Natječaj za radno mjesto – odgojitelj/ica predškolske djece

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg […]

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića FIJOLICA Novi Vinodolski od dana 15.11.2023. godine, Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, objavljuje

 

NATJEČAJ

Za radno mjesto

-ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE-

-2 izvršitelja, rad na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

 

UVJETI

-Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Vrtiću (NN 133/97): završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske  djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima (VŠS), kao i završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički studij za odgojitelja (VSS), položen stručni ispit i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova-

 

– probni rad 3 (tri) mjeseca

 

 1. Na natječaj se, pod istim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
 2. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju u originalu ili preslici:

-dokaz o stručnoj spremi,

-dokaz o državljanstvu ili presliku osobne iskaznice,

-životopis,

-dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne stariji od 6 mjeseci) i to:

a)uvjerenje odnosno potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.),

b)uvjerenje odnosno potvrdu Prekršajnog suda da se protiv kandidata/ice ne vodi prekršajni postupak (čl.25.st.4.).

 

 1. Sukladno članku 26., stavku 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete za odgajatelja, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni odnos se može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci.

 

 

 1. Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno posebnom propisu dužan se je u prijavi pozvati na to pravo i priložiti sve dokaze propisane zakonom, ali ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 2. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) javno su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

 

https://branitelji.gov.hr/15-kako-se-ostvaruje-pravo-prednosti-pri-zaposljavanju-prema-zakonu-o-hrvatskim-braniteljima-iz-domovinskog-rata-i-clanovima-njihovih-obitelji/2166

 

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) naveden je na sljedećoj poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) naveden je na sljedećoj poveznici:

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

 

Sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 125/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta, i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

 

 1. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave natječaja na Oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 2. Prijave na natječaj sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU, NA NEODREĐENO VRIJEME“ poštom preporučeno na adresu Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski ili se osobno dostavljaju u Dječji vrtić FIJOLICA, radnim danom od 10,00 do 12,00 sati.
 1. Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), smatra se da je kadnidat/kinja prijavom na natječaj dao/la privolu za obradu svih podataka iz natječajne dokumentacije, a koja će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
 1. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 2. Sa kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor (intervju).
 3. Povjerenstvo za razgovor (intervju) će na web stranici Vrtića dv-fijolica.hr objaviti popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, objaviti datum razgovora (intervjua), objaviti rezultate razgovora (intervjua) i nakon objave rezultata  razgovora (intervjua) dostaviti ravnateljici kompletnu dokumentaciju sa razgovora (intervjua).
 4. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
 5. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni najkasnije u roku od 8 (osam) dana, računajući od dana donošenja odluke.

 

 Tekst Natječaja

17. studenoga 2023.

Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu drvenih kućica u Novom Vinodolskom na Trgu Ivana Mažuranića za vrijeme održavanja manifestacije Novi Advent

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 11. Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19 i 18/23), […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 11. Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19 i 18/23), Odluke o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 17/09, 19/11, 15/11, 29/11, 51/11, 21/12 i 8/15) i Plana rasporeda privremenih objekata raspisuje NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine za postavu drvenih kućica u Novom Vinodolskom za vrijeme održavanja manifestacije Novi Advent.

Predmet natječaja je zakup lokacija putem prikupljanja ponuda za zakup lokacija s drvenom kućicom u Novom Vinodolskom na Trgu Ivana Mažuranića. Grafički prikaz lokacija sastavni je dio teksta natječaja, a lokacije se daju u zakup zajedno sa drvenom kućicom u periodu od 14.12.2023. do 31.12.2023. godine.
10. studenoga 2023.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2023. godini

Na temelju članka 9. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 25/19), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje […]

Na temelju članka 9. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 25/19), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

J A V N I  P O Z I V

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2023. godini

I.

Ovaj Javni poziv objavljuje se za podnošenje prijedloga za dodjelu sljedećih javnih priznanja koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu obilježavanja Dana Grada Novog Vinodolskog:

1.) Imenovanje počasnim građaninom Grada Novog Vinodolskog

Počasnim građaninom Grada Novog Vinodolskog može se imenovati fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, a istakla se naročitim zaslugama za razvoj i promicanje Grada Novog Vinodolskog (uspjesi u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, sporta i drugih javnih djelatnosti).

2.) Nagrada Grada Novog Vinodolskog za životno djelo

Nagrada Grada Novog Vinodolskog za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Novog Vinodolskog iz  područja kulture,  gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, i drugih javnih djelatnosti.

3.) Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog

Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarskog i društvenog života Grada Novog Vinodolskog, kao i za ostala iznimno vrijedna društvena dostignuća iz područja kulture,  gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, i drugih javnih djelatnosti, ostvarena tijekom godine koja prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.

II.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati:

 • najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća,
 • radna tijela Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, osim Komisije za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog,
 • gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog,
 • ovlaštena tijela ustanova, udruga, političkih stranaka i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Novog Vinodolskog,
 • najmanje 10 građana s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog.

 

III.

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.

Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Grada.

Godišnje se može dodijeliti najviše jedna Nagrada za životno djelo.

Godišnje se mogu dodijeliti u pravilu najviše dvije Godišnje nagrade Grada Novog Vinodolskog, i to po jedna fizičkoj osobi, ili grupi fizičkih osoba i jedna pravnoj osobi, iznimno Gradsko vijeće može odobriti veći broj godišnjih nagrada, na prijedlog i uz obrazloženje gradonačelnika.

IV.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i sadrži sljedeće priloge:

 • podatke o podnositelju prijedloga s naznakom vrste javnog priznanja na koju se prijedlog odnosi,
 • iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog, s priloženim odgovarajućim dokaznicama,
 • životopis kandidata za fizičku osobu,
 • tekst od najviše dvanaest riječi koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.

V.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se poštom na adresu Grad Novi Vinodolski, Komisija za dodjelu javnih priznanja, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog, ne otvarati“.

Rok za podnošenje prijedloga je 6. prosinca 2023. g.

Nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, putem telefona broj 051/554-350, te elektroničke pošte, adresa: [email protected].

 

GRAD NOVI VINODOLSKI

Tekst Javnog poziva 

11. listopada 2023.

Natječaj za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) […]

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko – goranske županije“ br. 25/19) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija temeljem školskog/akademskog uspjeha

 

Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija za školsku/akademsku 2023./2024. godinu, temeljem školskog/akademskog uspjeha i to:

 • 10 stipendija za učenike srednjih škola,
 • 10 stipendija za studente.

Za učenike srednjih škola stipendije iznose 100,00 eura mjesečno, a za studente 150,00 eura mjesečno.

1. Tekst Natječaja

2. Obrazac Izjava o neprimanju drugih stipendija

3. Obrazac Izjava – članovi kućanstva

4. Dodatno bodovanje

5. Odluka o stipendiranju učenika i studenata

Skip to content