Javni natječaji


17. lipnja 2020.

OGLAS – REFERENT/KOMUNALNI REDAR: II. izvješće povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno (rang lista)

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA Klasa: 112-03/20-30/1 Urbroj: 2107/02-07-20-5 Novi Vinodolski, dana 17. lipnja 2020. godine Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/20-30/1

Urbroj: 2107/02-07-20-5

Novi Vinodolski, dana 17. lipnja 2020. godine

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa donosi dana 17. lipnja 2020. godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Provedena je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – referent-komunalni redar, dana 17. lipnja 2020. godine  s početkom u 9,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu su kandidati bili obaviješteni putem web stranica Grada, 5 dana prije provjere  i to sljedeći kandidati:

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski
 2. MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka

Pismenoj provjeri znanja pristupili su:

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski
 2. MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka

Kandidat MARINKO SMOKROVIĆ nije ostvario najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja, te kao takav nije ostvario pravo pristupiti intervjuu.

U pismenoj provjeri znanja  kandidat FRANJO TOPOLOVEC ostvario je rezultat iznad 50%, te pristupio intervjuu. 

 Kandidati su ostvatili sljedeće bodove:

 • FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – pismena provjera 9,3 bodova i intervju 7,8 bodova
 • MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka – pismena provjera 2,6 bodova

Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – ukupno bodova: 17,1
 2. MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka – ukupno bodova 2,6,

i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje na donošenje Rješenja o prijmu i Rješenja o rasporedu.

POVJERENSTVO

Dijana Knez, predsjednik, v.r.

Tomislav Cvitković, član, v.r.

Domagoj Kalanj, član, v.r.

II. Izvješće povjerenstva – rang lista
12. lipnja 2020.

OGLAS – REFERENT/KOMUNALNI REDAR: I. izvješće povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA Klasa: 112-03/20-30/1 Urbroj: 2107/02-07-20-4 Novi Vinodolski, dana 12. lipnja 2020. godine   I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-03/20-30/1

Urbroj: 2107/02-07-20-4

Novi Vinodolski, dana 12. lipnja 2020. godine

 

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Temeljem Odluke pročelnika UO za komunalni sustav i prostorno planiranje, a uz suglasnost gradonačelnika od 28. svibnja 2020. godine, raspisan je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent – komunalni redar – 1 izvršitelj- m/ž, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova uz obvezni probni rad od dva mjeseca, koji je objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Grada dana 29. svibnja 2020. godine.

Podnesene su dvije (2) prijave u roku i to:

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski
 • Prijava pravovremena, potpuna i ispunjava formalne uvjete propisane oglasom
 1. MARINKO SMOKROVIĆ, Braće Bačić 7, 51000 Rijeka
 • Prijava pravovremena, potpuna i ispunjava formalne uvjete propisane oglasom

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatima pod točkama 1. i 2. provesti dana 17. lipnja 2020. s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan će se s kandidatima, ako za pismeni dio provjere znanja ostvare najmanje 50 % bodova, provesti intervju.

 POVJERENSTVO:

 1. Dijana Knez, predsjednik, v.r.
 2. Tomislav Cvitković,član, v.r.
 3. Domagoj Kalanj, član,v.r.

 

I. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa
9. lipnja 2020.

NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE DIJELA JAVNO-PROMETNE POVRŠINE

Natječaj za davanje na korištenje dijela javno – prometne površine  
Natječaj za davanje na korištenje dijela javno – prometne površine

 

29. svibnja 2020.

OGLAS: Prijam u službu na određeno vrijeme (6 mjeseci) – referent – komunalni redar

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u […]

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08,  61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent – komunalni redar – 1 izvršitelj- m/ž, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova uz obvezni probni rad od dva mjeseca

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu (1. punoljetnost, 2. hrvatsko državljanstvo, 3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima), propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema upravne, tehničke, ekonomske ili druge struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na računalu

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN- a.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a.

Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati za prijam u službu koji ne ispunjavaju poseban uvjet za raspored na radno mjesto – poznavanje rada na računalu, a ispunjava sve ostale uvjete, mogu biti primljeni u službu uz uvjet da u roku od godine dana od rasporeda steknu odgovarajuću potvrdu o poznavanju rada na računalu.

Poseban uvjet je i položen državni stručni ispit, ali natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ga polože u roku od godine dana od prijma u službu.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te uz prijavu priložiti  sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju javno su objavljeni na web stranici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/oministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicki-sustav/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/738

Prijavi je potrebno priložiti sljedeće u preslici:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – osobna iskaznica ili domovnica,
 • svjedodžba kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim oglasom,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i članka 16. ZSN-a (izjavu nije potrebno ovjeravati),
 • uvjerenje da podnositelj nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako kandidati imaju položen državni stručni ispit
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – rješenje, ugovor, potvrda poslodavca ili sl.,
 • potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika indexa-a o položenom predmetu informatike ili preslika potvrde o položenome informatičkom tečaju i sl.)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave podataka. (Tekst izjave o prihvaćanju javne objave podataka može se preuzeti na web-stranici Grada Novog Vinodolskog www.novi-vinodolski.hr ili u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski).

Prijave kandidata kojima nedostaje vlastoručno potpisana izjava o prihvaćanju javne objave podataka neće se smatrati nepotpunim, te se osobni podaci tih kandidata neće javno objavljivati.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Nepravodobne i neuredne prijave na oglas neće se razmatrati niti će podnositelj neuredne prijave biti pozvan na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na oglas ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pismenim testom i intervjuom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja, područje provjere te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navest će se  na web stranici Grada Novi Vinodolski www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Gradske uprave  najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a  prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa na web stranicama Zavoda neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Novi Vinodolski ili poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, s naznakom «Oglas za radno mjesto: referent – komunalni redar».

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor  te se donosi odluka o poništenju oglasa. Protiv odluke o poništenju oglasa nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Oglas
Obavijest i upute
Izjava o prihvaćanju objave osobnih podataka
23. svibnja 2020.

NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA NOVI VINODOLSKI

Tekst Natječaja
Tekst Natječaja
22. svibnja 2020.

ISPRAVAK  NATJEČAJA OBJAVLJENOG NA WEB STRANICAMA GRADA NOVI VINODOLSKI ZA DAVANJE NA ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVU ŠTANDOVA, POKRETNIH NAPRAVA I KIOSKA

Ispravak Natječaja
Ispravak Natječaja
19. svibnja 2020.

ISPRAVAK NATJEČAJA OBJAVLJENOG NA WEB STRANICAMA GRADA NOVI VINODOLSKI ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE DIJELA JAVNO-PROMETNE POVRŠINE

Ispravak Natječaja
Ispravak Natječaja
19. svibnja 2020.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVU ŠTANDOVA, POKRETNIH NAPRAVA I KIOSKA

Tekst Natječaja
Tekst Natječaja
16. svibnja 2020.

NATJEČAJ ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE DIJELA JAVNO-PROMETNE POVRŠINE

Tekst Natječaja
Tekst Natječaja
21. travnja 2020.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Tekst Natječaja
Tekst Natječaja
Skip to content