Javni natječaji


9. rujna 2022.

OBAVIJEST: Financiranje i sufinanciranje javnog prijevoza učenika i studenata u 2022./2023. godini

Grad Novi Vinodolski povodom početka nove, školske i akademske 2022./2023. godine obavještava o nastavku sufinanciranja javnog prijevoza učenika i studenata s prebivalištem na […]

Grad Novi Vinodolski povodom početka nove, školske i akademske 2022./2023. godine obavještava o nastavku sufinanciranja javnog prijevoza učenika i studenata s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog.

 1. U cijelosti se financira javni prijevoz učenika osnovne škole iz naselja Grabrova i Povile
 2. Grad Novi Vinodolski sufinancira javni prijevoz učenika srednjih škola, u iznosu od 30% od preostalog dijela roditeljske obveze nakon sufinanciranja Vlade RH
 3. Grad Novi Vinodolski sufinancira javni prijevoz redovnih studenata u visini od 25 %
 4. Pravo na besplatni javni prijevoz za učenike srednjih škola i sufinanciranje javnog prijevoza redovnih studenata (u visini od 50%) po posebnom uvjetu ostvaruju djeca poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata
 5. Pravo na besplatni javni prijevoz imaju učenici srednjih škola čiji roditelji, odnosno skrbnici ispunjavaju socijalni ili uvjet prihoda, a koji su utvrđeni člancima 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ, broj 21/16)

 

NAPOMENA:

 • Prava iz točke 1. i 2. ostvaruju se direktno na šalteru poslovnice Arrive (Autotransa)
 • Pravo iz točke 3. ostvaruje se dostavom potrebne dokumentacije sukladno pozivu:

             – Poziv  studenti

 •  Pravo iz točke 4. ostvaruje se dostavom potrebne dokumentacije sukladno pozivu:

            – Poziv učenici – poseban uvjet 

           – Poziv studentima – poseban uvjet

 

 • Pravo iz točke 5. ostvaruje se na zahtjev stranke, a temeljem članka 20., vezano uz članak 9. i 10. Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine PGŽ, broj 21/16):

          – Obrazac – javni prijevoz

          – Obrazac izjava o članovima kućanstva

          – Obrazac izjava o imovini

 

30. kolovoza 2022.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjere

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11) te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 940-02/21-20/15, UR.BROJ: 2107/02-01-21-4, od 1. prosinca 2021.godine, Grad Novi Vinodolski objavljuje

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta mješovite namjene

 

Ponude se predaju zaključno sa 28. rujnom 2022. godine, u radne dane unutar radnog vremena: 7,00 -14,00 sati neposredno na Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 3. listopada 2022. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog s početkom u 10,00 sati.

Sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, na tel. 051/554-362 (Kalanj), 051/554-360 (Stošić), svakog radnog dana od 08,00-14,00 sati. Čitav sadržaj ovog natječaja moguće je na e-mail upit : [email protected] dobiti elektroničkom poštom.

31. srpnja 2022.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (NN RH, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19), raspisuje   […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (NN RH, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19), raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Poslovni prostor se nalazi u Novom Vinodolskom,

Antona Mažuranića 5 – prizemlje zgrade, izgrađene na k.č.br. 3602 k.o. Novi.

 

Tekst Natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora

 

 

13. srpnja 2022.

REFERENT-KOMUNALNI REDAR: II. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa – rang lista

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA Klasa: 112-02/22-01/1 Urbroj: 2170-11-07-22-5 Novi Vinodolski, dana 12. srpnja 2022. godine Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-02/22-01/1

Urbroj: 2170-11-07-22-5

Novi Vinodolski, dana 12. srpnja 2022. godine

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa donosi dana 12. srpnja 2022. godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Provedena je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – referent-komunalni redar, dana 12. srpnja 2022. godine  s početkom u 9,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu je kandidat bio obaviješten putem mrežne stranice Grada Novog Vinodolskog (www.novi-vinodolski.hr),     5 dana prije provjere  i to sljedeći kandidat:

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski

Pismenoj provjeri znanja pristupio je:

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski

     U pismenoj provjeri znanja  kandidat FRANJO TOPOLOVEC ostvario je rezultat iznad 50%, te pristupio intervjuu. 

 Kandidat je ostvario sljedeće bodove:

 • FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – pismena provjera 8,06 bodova i intervju 9 bodova

             Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

 1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – ukupno bodova: 17,06,

 i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje na donošenje Rješenja o prijmu i Rješenja o rasporedu.

POVJERENSTVO

 1.  Dijana Knez, predsjednik, v.r.
 2. Maja Stošić, član, v.r.
 3. Domagoj Kalanj, član, v.r.
13. srpnja 2022.

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevinskog područja naselja T-3, kampovi

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluke Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog KLASA: 944-06/22-01/29, UR.BROJ:2170-11-01-22-2 od 17. lipnja 2022. godine Grad Novi Vinodolski javno objavljuje

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta ugostiteljsko-turističke namjene unutar građevinskog područja naselja T-3, kampovi koji možete preuzeti ovdje.

! Ponude se predaju zaključno s 29. srpnja 2022. godine, (petak) u radne dane unutar radnog vremena od 07,00 -14,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

! Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 1. kolovoza 2022. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, sa početkom u 9,00 sati.

! Sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i  prostorno planiranje, na tel. 051/554-360 (Stošić) i na broj 051/554-372 (Tomić), svakog radnog dana od 8,00 – 14, 00 sati.

7. srpnja 2022.

REFERENT-KOMUNALNI REDAR: I. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA Klasa: 112-02/22-01/1 Urbroj: 2170-11-07-22-4 Novi Vinodolski, dana 7. srpnja 2022. godine I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA
Klasa: 112-02/22-01/1
Urbroj: 2170-11-07-22-4
Novi Vinodolski, dana 7. srpnja 2022. godine

I. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Temeljem Odluke pročelnika UO za komunalni sustav i prostorno planiranje, a uz suglasnost gradonačelnika od 23. lipnja 2022. godine, raspisan je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent- komunalni redar – 1 izvršitelj- m/ž, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova uz obvezni probni rad od dva mjeseca, koji je objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranicama Grada dana 24. lipnja 2022. godine.

Podnesena je jedna (1) prijava u roku i to:

FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski
– Prijava pravovremena, potpuna i ispunjava formalne uvjete propisane oglasom

Povjerenstvo utvrđuje da će se pismena provjera znanja sa navedenim kandidatom provesti dana 12. srpnja 2022. godine s početkom u 09.00 sati u Gradskoj vijećnici, a isti dan će se s kandidatom, ako za pismeni dio provjere znanja ostvari najmanje 50 % bodova, provesti intervju.

POVJERENSTVO:

1. Dijana Knez, predsjednik

2. Maja Stošić, član

3. Domagoj Kalanj, član

28. lipnja 2022.

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, […]

Na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN broj: 91/96, 137/99. 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 114/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog ( SN Primorsko-goranske županije broj 28/11 i 37/11.)  te Odluka Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog , KLASA:944-06/22-01/23 , KLASA: 944-06/22-01/22, KLASA: 944-06/22-01/32, KLASA: 944-06/22-01/24, KLASA: 944-06/22-01/30, Grad Novi Vinodolski objavljuje:

Natječaj za prodaju gradskog zemljišta za formiranje gradilišta i okućnica

Ponude se predaju zaključno sa 12. srpnjem 2022. godine (utorak) u radne dane unutar radnog vremena od 07,00 -14,00 sati neposredno u Uredu Gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski ili bilo kojeg dana unutar otvorenog roka preporučenom poštanskom pošiljkom.

Javno otvaranje pravovremenih pristiglih ponuda održat će se dana 14. srpnja 2022. godine (četvrtak) u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog, sa početkom u 09,00 sati.

Sve druge informacije mogu se dobiti u gradskom Upravnom odjelu za komunalni sustav i  prostorno planiranje, na tel. 051/554-360 (Stošić), svakog radnog dana od 08,00-14, 00 sati.

24. lipnja 2022.

OGLAS: Prijam u službu na određeno vrijeme (6 mjeseci) – referent/komunalni redar

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u […]

Pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08,  61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

O G L A S  

za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent- komunalni redar – 1 izvršitelj- m/ž, na određeno vrijeme od šest mjeseci zbog privremenog povećanja opsega poslova uz obvezni probni rad od dva mjeseca

 

17. lipnja 2022.

Javni poziv za dodjelu dodatnih subvencija korisnicima kredita APN-a u 2022. godini

Na temelju članka 6. Odluke o kriterijima i načinu dodjele dodatnih subvencija korisnicima subvencioniranih stambenih kredita odobrenih od Agencije za pravni promet i […]

Na temelju članka 6. Odluke o kriterijima i načinu dodjele dodatnih subvencija korisnicima subvencioniranih stambenih kredita odobrenih od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u 2022. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/22; u daljnjem tekstu: Odluka) i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Tomislav Cvitković, univ. spec. oec. objavljuje sljedeći

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu dodatnih subvencija korisnicima subvencioniranih stambenih kredita odobrenih od Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u 2022. godini

 

3. lipnja 2022.

Natječaj za davanje u zakup javno-prometne površine

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju čl. 10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 40/10 […]

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju čl. 10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 40/10 i 16/15), raspisuje

NATJEČAJ

za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama, s naznakom «ZA NATJEČAJ, prometno vježbalište» – NE OTVARAJ» neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI na Ured Grada ili poštom na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51250 Novi Vinodolski

Trg Vinodolskog zakona br. 1,  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

zaključno sa 13.06.2022. godine (ponedjeljak) do 10.00 sati

Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u:

Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski,

na telefon 051/554-363

svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

 

Pristigle ponude otvarati će se u Gradskoj vijećnici dana 13.06.2022.godine (ponedjeljak) sa početkom u 12.00 sati.

Skip to content