13. listopada 2014.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za sufinanciranje programa za zadovoljavanje javnih potreba 2015. u Gradu Novom Vinodolskom

Grad Novi Vinodolski, Ured Grada, na temelju Zaključka gradonačelnika, KLASA:400-02/14-20/8, UR.BR.:2107/02-04-14-2 od 22. rujna 2014. g. objavljuje   JAVNI POZIV   ZA PRIKUPLJANJE […]

Grad Novi Vinodolski, Ured Grada, na temelju Zaključka gradonačelnika, KLASA:400-02/14-20/8, UR.BR.:2107/02-04-14-2 od 22. rujna 2014. g. objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA 

ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA U GRADU NOVOM VINODOLSKOM  U 2015. GODINI

 

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u Gradu Novom Vinodolskom u 2014. godini, a koje će Grad Novi Vinodolski financirati iz svog proračuna u 2014.godini.

 

 

II.

Programi/projekti namijenjeni zadovoljavanju javnih potreba za koje se može osigurati financijska potpora iz proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2014. godinu, razdjel Ureda Grad, a za javne potrebe – djelatnosti, programi, projekti i manifestacije, koji se odnose na slijedeća područja:

1)     sport,

2)     tehničku kulturu,

3)     socijalnu skrb i zdravstvo,

4)     kulturu.

 

III.

Opći uvjeti za prijavu:

Pravo podnošenja prijave imaju potencijalni korisnici koji:

1.     su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,

2. imaju registrirano sjedište i djeluju na području Grada Novog Vinodolskog, a izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji imaju registrirano sjedište na području Primorsko-goranske županije, ako ispunjavaju gore navedene uvjete redni broj 1. i 3., te ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Novog Vinodolskog.

3.      svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Grada Novog Vinodolskog.

 

IV.

Dokumentacija za podnošenje prijave može se podići u Uredu Grada,  Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1, te je dostupna  i na web stranicama Grada Novi Vinodolski: www.novi-vinodolski.hr

 

 

 

Dokumentacija se sastoji od 5 vrste obrazaca:

1.     Prijavnica za predlaganje javnih potreba u području TEHNIČKE KULTURE,  SOCIJALNE  SKRBI  I ZDRAVSTVA,

2.     Prijavnica za predlaganje javnih potreba u SPORTU,;

3.     Prijavnica za predlaganje MANIFESTACIJA u sportu u Gradu Novi Vinodolski,

4.     Prijavnica za predlaganje javnih potreba u području KULTURE,

5.     Prijavnica za predlaganje MANIFESTACIJA u KULTURI u Gradu Novom Vinodolskom.

 

Informacije je moguće dobiti u Uredu Grada, Trg Vinodolskog zakona 1 ili na telefon broj: 051/554-353.

 

V.

Prijave se dostavljaju Uredu Grada na popunjenim propisanim obrascima i s dokumentacijom kojom se prijava potkrepljuje.

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici uz napomenu „Prijava programa/projekata radi uvrštenja u programe javnih potreba u Gradu Novi Vinodolski za 2014. godinu“; na omotnici prijave potrebno je obavezno navesti podatke o podnositelju prijave.

Prijave se mogu dostaviti osobno ili putem pošte u Grad Novi Vinodolski, Ured Grada, Trg Vinodolskog zakona 1.

 

NAPOMENA: Za djelatnosti, programe, projekte i manifestacije pod točkom 4. kultura, odnosno za popunjavanje dokumentacije/obrazaca pod točkom 4. i 5. Grad Novi Vinodolski raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda, ali se prijave podnose na Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog, Korzo hrvatskih branitelja 2, Novi Vinodolski, informacije na telefon 091 1856411

 

Uz prijavu se obavezno prilaže:

–              presliku rješenja (ili izvatka iz registra) o upisu u sudski ili drugi registar (ustanova, udruga i dr.) sa svim kasnijim izmjenama u registraciji iz kojeg je vidljivo da je osoba registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja u kojem se podnosi prijava,

–              presliku zapisnika sa posljednje Skupštine Udruge.

 

VI.

Rok za podnošenje prijava počinje teći slijedećeg dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči i web stranicama Grada Novog Vinodoskog, odnosno od 23. rujna 2014. godine i traje do  31. listopada 2014. godine.

U javnim glasilima biti će objavljena samo obavijest o objavi ovog Poziva.

 

VII.

Pri vrednovanju podnesenih prijava primjenjivat će se slijedeći kriteriji i postupak utvrđeni u Kriterijima za vrednovanje programa javnih potreba Grada Novi Vinodolski objavljeni u Službenim novinama  i web stranicama Grada kao i dolje navedeni opći kriteriji:

 

 

 

–              potreba za određenim programom u Gradu Novom Vinodolskom,

–              povezanost sa zajednicom – (pre)poznavanje, analiza i rješavanje konkretnog problema/potrebe u zajednici,

–              ciljevi – jasno iskazani ciljevi programa/projekta,

–              logička povezanost – planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima,

–              rad s korisnicima – neposredan rad s korisnicima iz lokalne zajednice,

–              infrastruktura – postojanje materijalne (prostor, oprema) i stručne (organizacija, ljudski resursi) infrastrukture za provedbu programa/projekta,

–              umreženost – suradnja, koordinacija i/ili partnerstvo s drugim subjektima u Gradu,

–              volonterstvo – uključivanje volontera u rad,

–              ekonomičnost – odnos očekivanih učinaka i troškova s obzirom na područje rada,

–              obuhvat korisnika u zajednici i trajanje programa/projekta, udio vlastitog doprinosa

–              predlagatelja u provedbi programa /projekta,

–              doseg programa i projekta – u smislu teritorijalne pokrivenosti grada, odnosno „gradski karakter“ programa/projekta,

–              obuhvat korisnika – kvantitativni (broj korisnika) i kvalitativni ( jasno definirana ciljana rizična skupina koju se programom/projektom zahvaća),

–              prethodno iskustvo – dosadašnji rezultati rada, te podaci o praćenju i evaluaciji programa/ projekta,

–              prepoznatljivost i prihvaćenost programa/projekta u širem okruženju – podrška jedinica lokalne i regionalne samouprave, financijska potpora iz drugih izvora i sl.

 

Ne postoji pravna osnova prema kojoj bi se određena prijava morala prihvatiti i sufinancirati program, projekt ili manifestacija.

 

VIII.

Neće se razmatrati niti uvrstiti u Programe financiranja javnih potreba za 2014. godinu prijave:

–         koje nisu dostavljene u propisanom roku,

–         koje nisu dostavljene na propisanim obrascima,

–         koje ne udovoljavaju propisanim uvjetima iz ovog Poziva,

–         koje se ne odnose na predložena područja,

–         koje se odnose na poslove i djelatnosti koje se financiraju po posebnim propisima,

–         koje nisu potpisane i ovjerene od strane ovlaštene osobe podnositelja,

–         subjekata koji su bili sufinancirani iz sredstava proračuna Grada Novog Vinodolskog, a nisu uredno ispunili sve obveze preuzete  iz prethodne godine.

 

IX.

Ured Grada će u roku od 30 dana nakon donošenja Programa javnih potreba Grada Novog Vinodolskog za 2015. godinu od strane Gradskog vijeća obavijestiti podnositelje prijave o rezultatima ovog Poziv.

 

PRIJAVNICA ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU U GRADU NOVOM VINODOLSKOM U 2015.
PRIJAVNICA ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U GRADU NOVOM VINODOLSKOM U PODRUČJU TEHNIČKE KULTURE ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI U 2015.
Prijavnica za predlaganje javnih potreba u kulturi u Gradu Novom Vinodolskom u 2015. godini
PRIJAVNICA ZA PREDLAGANJE MANIFESTACIJAU SPORTU U 2015.
PRIJAVNICA ZA PREDLAGANJE MANIFESTACIJA U KULTURI 2015.
Kriteriji – javne potrebe Novi Vinodolski U 2015.
21. siječnja 2016.

Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom za 2016.g.

  Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge […]

 

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), te članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Oleg Butković, dipl.ing. objavljuje

Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom za 2016.g.

I.
Manifestacije za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Novog Vinodolskog su projekti od interesa za Grad Novi Vinodolski.

II.
Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski financirat će se prijedlozi projekata koji predstavljaju različite događaje, oblike predstavljanja i izražavanja kvalitete u području kulture i kulturne baštine, športa, a koji se organiziraju u cilju zabave, informiranja, te doprinose podizanju kvalitete i količini ponude na području Grada Novog Vinodolskog.

III.
Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 60.000,00 kn.
Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći
10.000,00 kuna.
Grad Novi Vinodolski osigurao je na aktivnostima:
–    Ostale manifestacije u športu (30.000,00 kn)
–    Ostale manifestacije u kulturi (30.000,00 kn)
potrebna sredstva za provođenje programskih djelatnosti iz točke II. ovog Natječaja.

IV.
Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:
– sve pravne osobe sa sjedištem u Gradu Novom Vinodolskom, te koje djeluju na području Grada Novi Vonodolski ;
– prijavitelj je upisan u Registar udruga RH/Sudski registar te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu

financija / pri Trgovačkom sudu, kao i u Registar djelatnosti;
Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Novi

Vinodolski ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Novi Vinodolski te provode programe na području Grada Novi Vinodolski.
Prijave se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima.
Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Grada Novi Vinodolski, www.novi-vinodolski.hr, zajedno s obrascima, istovremeno s objavom Natječaja.

Prijavnicu na Natječaj potrebno je dostaviti s odgovarajućom dokumentacijom:
–    Ispunjen obrazac – „PODACI O PRIJAVITELJU“
–    Ispunjen obrazac – „PODACI O MANIFESTACIJI“
Ispunjen obrazac – „FINANCIJSKI PLAN MANIFESTACIJE“ (sadrži financijski plan, odnosno specificirani troškovnik predložene manifestacije s podacima o ukupnim troškovima manifestacije, iznosu sredstava koji se financiraju iz

Proračuna Grada Novog Vinodolskog, vlastitih prihoda i drugih izvora)
–    Ispunjen obrazac – „KORIŠTENJE SPORTSKIH DVORANA I OBJEKATA“
–    Ispunjen obrazac – „IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA„
–    Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU„
–    Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA„
–    Ispunjen obrazac – „IZJAVA O PARTNERSTVU„
Uz opisane obrasce dostavlja se slijedeća dokumentacija:
1. izvadak iz registra – preslika, za udruge: Izvadak o upisu u Registar udruga,
ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (može ispis s elektronske
stranice Registra udruga)
2. Preslika obavijesti o upisu u Registar neprofitnih djelatnosti
3. Preslika statuta prijavitelja. Ukoliko udruga nije uskladila svoj Statut, potrebno je dostaviti presliku dokaza da je Statut predan Uredu državne uprave u PGŽ radi usklađivanja  u skladu sa Zakonom
4. Preslika dokaza o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema Državnom proračunu (Porezna uprava) i Proračunu Grada, ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja

V.
Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.
Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:
1. naziv i adresu prijavitelja
2. naznaku “Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom za 2016.g. – ne otvarati”.
Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno.
Poštom se prijave dostavljaju na adresu:
Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.
Osobno se prijave dostavljaju Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

VI.
Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio
svoje obveze prema Gradu Novi Vinodolski u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu manifestacija u prethodnoj kalendarskoj godini.

VII.

Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava sastavljeno od tri člana koje će imenovati Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski.
Nakon toga će sve formalno valjane prijavljene manifestacije Povjerenstvo razmatrat i sadržajno vrednovat i ocjenjivat.
Manifestacije se vrednuju temeljem kriterija za vrednovanje manifestacija objavljenih u Uputama za prijavitelja i obrasca za ocjenu kvalitete/vrijednosti manifestacija ili projekta.

VIII.
Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava za 2016. godinu..

IX.
Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanim obrascima neće se razmatrati.

X.
S prijaviteljima za čije prijedloge manifestacija se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu manifestacije Grada Novi Vinodolski za 2016. godinu.

XI.
Prijavitelji čiji prijedlozi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji
prijedlozi nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o
tome, podnijeti prigovor.
Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne
obavijesti na adresu:
Grad Novi Vinodoski
Gradonačelnik
Trg Vinodolskog zakona 1
51250 Novi Vinodolski

XII.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, te na web stranicama Grada Novog Vinodolskog.

                                                                 GRADONAČELNIK
                                                                 Oleg Butković,  dipl.ing.

 

 

03.Obrazac PODACI O PREDLAGATELJU (MANIF.)

04. Obrazac PODACI O PROGRAMU/PROJEKTU (manifestacije)

05. Obrazac FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA (MANIF.)

06. Izjava o točnosti i istinitosti podataka (Manif.)

07. Obrazac PARTNER – ako je primjenjivo (manif.)

08. Obrazac NEKAŽNJAVANJE (manife.)

09. Obrazac DVO-FIN 2. (manif.)

14. Obrazac PROT – POT 1. (manif.)

15. ZAHTJEV ZA ISPLATU SREDSTAVA (Manif.)


OBRAZAC ZA KORIŠTENJE SPORTSKIH DVORANA I DRUGIH OBJEKATA
Obrazac OPIS (manif.)
Obrazac za procjenu kvalitete programa ili projekta (manif.)
OPĆI UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU NA UGOVORE SKLOPLJENE U OKVIRU NATJEČAJA
PRAVILNIK O FINANCIRANJU PROGRAMA I PRIOJEKATA OD INTERSA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI (MANIF.)
PRIJEDLOG UGOVORA (MANIF.)
UPUTE – manifestacije
21. siječnja 2016.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2016.g.

  Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge […]

 

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), te članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Oleg Butković, dipl.ing. objavljuje

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2016.g.

I.
Javne potrebe na području socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba  za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Novi Vinodolski su projekti i programi od interesa za Grad Novi Vinodolski.

II.
Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13), Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13),  Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski za 2016. godinu financirat će se programske djelatnosti udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz područja:

1. Promicanje zdravog načina života i zaštite zdravlja,
2. Programi liječenja od ovisnosti,
3. Odgoj i obrazovanje – rad s djecom i mladima,
4. Prava nacionalnih manjina,
5. Skrb o invalidima i nemoćnim osobama,
6. Unapređivanje kvalitete života osoba starije dobi,
7. Programi vezane uz očuvanje sjećanja na NOB i Domovinski rat,
8. Promocija autohtonih proizvoda,
9. Ostalo.

III.
Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 180.000,00 kn.
Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći
30.000,00 kuna.
Grad Novi Vinodolski osigurao je na aktivnostima Financiranje udruga u kulturi potrebna sredstva za provođenje programskih djelatnosti iz točke II. ovog Natječaja.

IV.
Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:
– sve pravne osobe sa sjedištem u Gradu Novom Vinodolskom, a koje temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i  Zakona o socijalnoj skrbi mogu obavljati djelatnost zdravstva i socijale i upisane su u registar kod nadležnog ureda;
– prijavitelj je upisan u Registar udruga RH/Sudski registar te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija / pri Trgovačkom sudu, kao i u Registar djelatnosti;
Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Novi Vinodolski ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Novi Vinodolski te provode programe na području Grada Novi Vinodolski.
Prijave se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima.
Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Grada Novog Vinodolskog, www.novi-vinodolski.hr, zajedno s obrascima, istovremeno s objavom Natječaja.

Prijavitelji na Natječaj dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– Ispunjen obrazac – „PODACI O PRIJAVITELJU“
– Ispunjen obrazac – „REDOVNA DJELATNOST“
– Ispunjen obrazac – „FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA“ (sadrži financijski plan, odnosno specificirani troškovnik predloženog programa s podacima o ukupnim troškovima programa, iznosu sredstava koji se financiraju iz Proračuna

Grada Novog Vinodolskog, vlastitih prihoda i drugih izvora)
– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA„
– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU„
-Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA„
– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O PARTNERSTVU„
Uz opisane obrasce dostavlja se slijedeća dokumentacija:
1. izvadak iz registra – preslika, za udruge: Izvadak o upisu u Registar udruga,
ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (može ispis s elektronske
stranice Registra udruga)
2. Preslika obavijesti o upisu u Registar neprofitnih djelatnosti
3. Preslika statuta prijavitelja. Ukoliko udruga nije uskladila svoj Statut, potrebno je dostaviti presliku dokaza da je Statut predan Uredu državne uprave u PGŽ radi usklađivanja  u skladu sa Zakonom
4. Preslika dokaza o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema Državnom proračunu (Porezna uprava) i Proračunu Grada, ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja

V.
Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.
Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:
1. naziv i adresu prijavitelja
2. naznaku ” Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2016.g. – ne otvarati”.
Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno.
Poštom se prijave dostavljaju na adresu:
Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.
Osobno se prijave dostavljaju Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

VI.
Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu Novi Vinodolski u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba u prethodnoj kalendarskoj godini.

VII.
Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava, sastavljeno od tri člana koje će imenovati Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog.
Nakon toga će sve formalno valjane prijavljene programe Povjerenstvo razmatrat i sadržajno vrednovat i ocjenjivat.
Programi se vrednuju temeljem kriterija za vrednovanje programa objavljenih u
Uputama za prijavitelja i obrasca za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta.

VIII.
Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 20. veljače 2016. godine.

IX.
Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na
propisanim obrascima neće se razmatrati.

X.
S prijaviteljima za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u području socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2016. godinu..

XI.
Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor.
Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne
obavijesti na adresu:                  
Grad Novi Vinodoski
Gradonačelnik
Trg Vinodolskog zakona 1
51250 Novi Vinodolski

XII.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, te na web stranicama Grada Novog Vinodolskog.

                                                                        Gradonačelnik
                                                                        Oleg Butković, dipl.ing.

 

03. Obrazac PODACI O PREDLAGATELJU (zdrav. i soc.)

04. Obrazac PODACI O PROGRAMU/PROJEKTU (zdrav. i socijala)

05. Obrazac FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA (zdrav. i soc.)

06. Izjava o tocnosti i istinitosti podataka (zdrav. i soc.)

07. Obrazac PARTNER – ako je primjenjivo (zd. i soc.)

08. Obrazac NEKAŽNJAVANJE (zd. i soc.)

09. Obrazac DVO FIN (zd. i soc.)

14. Obrazac PROT-POT (zd. i soc.)

15. Zahtjev za isplatu sredstava (zd. i soc.)

Obrazac OPIS (zd. i soc.)
Obrazac za procjenu kvalitete programa ili projekta
OPĆI UVJETI (zd. i soc.)
Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (zd. i soc.)
Prijedlog ugovora (zd. i soc.)
UPUTE SOCIJALA
21. siječnja 2016.

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2016. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI (2016.)

KLASA:400-02/15-20/12URBROJ:2107/02-04-16-1Novi Vinodolski, 20.  siječnja  2016. Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, […]

KLASA:400-02/15-20/12
URBROJ:2107/02-04-16-1
Novi Vinodolski, 20.  siječnja  2016.

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne
novine“ broj 26/15) te članka 12. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), Grad
Novi Vinodolski objavljuje

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA U 2016. GODINI ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA
ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI

     Godišnji plan izrađen je sukladno Programu javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2016. godinu, Programu javnih potreba u kulturi za 2016. godinu, Programu socijalne i zdravstvene skrbi za 2016. godinu te analizi dosadašnjih projekata i programa organizacija civilnog društva kojima smo identificirali potrebe u gradu Novom Vinodolskom.

     Godišnji plan natječaja sadrži popis (broj programa) za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima organizacija civilnoga društva koje će u 2016. godini, u okviru svojih nadležnosti, raspisati Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti i Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog.
   
    Iznosom od 1.270.00,00  kuna iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog planira se financirati i sufinancirati više od 40 programa i projekata organizacija civilnoga društva u područjima: sporta i tehničke kulture, kulture, sportskih manifestacija, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, promicanja prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, prevencije i borbe protiv svih oblika ovisnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugim područjima od interesa za opće dobro.

     Godišnji plan prikazuje i okvirne rokove raspisivanja i završetka natječaja, te potpisivanja ugovora, a informacije u godišnjem planu podložne su dopunama te će biti ažurirane po potrebi.

                                                               GRADONAČELNIK
                                                               Oleg Butković, dipl.ing.

Godišnji program raspisivanja natječaja/javnih poziva u 2016. za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski
Godišnji plan natječaja za financiranje javnih potreba u 2016. godini
Skip to content