29. ožujka 2023.

Znanstveni skup ‘Mjesto i uloga pčele u okolišu – Od Vinodolskog zakona do današnjih dana ‘

Grad Novi Vinodolski domaćin je znanstvenog skupa ‘Mjesto i uloga pčele u okolišu – Od Vinodolskog zakona do današnjih dana’ koji će se […]

Grad Novi Vinodolski domaćin je znanstvenog skupa ‘Mjesto i uloga pčele u okolišu – Od Vinodolskog zakona do današnjih dana’ koji će se održati 31. ožujka i 1.travnja 2023. godine u Novom Vinodolskom, pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Razreda za prirodne znanosti i umjetnosti, a otvorit će ga ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Program znanstvenog skupa okuplja eminentne znanstvenike/predavače s četiri najveća hrvatska Sveučilišta (Zagreb,  Rijeka, Split, Osijek) u ostvarenju jedinstvenog cilja – podizanja razine svijesti o važnosti pčele u ekosustavu, ali i promocije meda i drugih vrijednih pčelinjih proizvoda za koje hrvatski i europski potrošači pokazuju sve veći interes.

Pozivamo ljubitelje meda kao najvažnijeg pčelinjeg proizvoda, da prisustvuju u Novom Vinodolskom, u medenom središtu hrvatskog pčelarstva u ta dva dana.

Sudjelovanje je slobodno za sve zainteresirane, a detaljan Program možete preuzeti ovdje.

 

Pokrovitelj skupa:

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)

Razred za prirodne znanosti

Organizatori skupa:

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet

Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

Grad Novi Vinodolski

Hrvatski pčelarski savez (HPS)

Udruženje pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije – Primorsko-goranski pčelarski savez (UPU PGŽ)

Udruga pčelara Grada Novi Vinodolski

Hrvatska udruga senzorskih analitičara meda (HUSAM)

26. ožujka 2023.

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora – Ledenice

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19 ), raspisuje

NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

poslovni prostor se nalazi u Ledenicama,

u dvorištu iza zgrade javno-poslovne namjene,

izgrađenoj na kat.čest.br. 2310/6 k.o. Ledenice, upisana u z.k.ul.br. 1241

 

 1. POSLOVNI PROSTOR

 Osnovni podaci:

 1. Površina poslovnog prostora 217,51 m².

     Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.

 1. Namjena poslovnog prostora:

                    * proizvodnja vrata i prozora od metala sa skladištenjem materijala ,

 1. Vrijeme trajanja zakupa: 5 godina počevši od dana zaključenja Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
 2. Početak obavljanja djelatnosti: 8 dana od dana potpisa Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
 3. Jamčevina: 217,51 EUR (1.638,83 kn).

     Ponuditelju čija je ponuda prihvaćena, uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene jamčevina se vraća.

 1. Ukoliko najpovoljniji natjecatelj odustane od ponude, odnosno sklapanja ugovora, uplaćena jamčevina mu se ne vraća.
 2. Početni iznos zakupnine: 1,00 EUR (7,53450 kn)/m²/mjesečno uvećano za iznos PDV-a,

     Ukoliko u tijeku trajanja zakupa odlukom  Gradonačelnika  Grada Novi Vinodolski dođe do povećanja cijene zakupnine, zakupnik je dužan pristati na plaćanje više zakupnine.

 1. Najpovoljniji natjecatelj je onaj koji je uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudio najviši iznos mjesečne zakupnine.
 2. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

10.Natjecatelj ima pravo prigovora Gradonačelniku u roku od 5 dana od dana primitka Odluke o odabiru, ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.

11.Ugovor o zakupu poslovnog prostora s najpovoljnijim natjecateljem sklopit će se u roku od 8 dana od dana konačnosti Odluke o odabiru.

Poslovni prostor može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 09.00 -12.00 sati uz prethodnu najavu dan ranije na tel. 051/554-363.

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama s naznakom

«ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ»

neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI, u pisarnicu ili poštom na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51 250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1,

KOMISIJI ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA

u roku od 10 dana od dana objave Natječaja

odnosno zaključno s 05.04.2023. godine do 10.00 sati

 

                Javno otvaranje pisanih ponuda održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, dana 05.04.2023. (srijeda) godine u 12.00 sati.

Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne izabrati niti jednu od dostavljenih ponuda, bez posebnog obrazloženja.

 PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

 Ime i prezime, odnosno naziv s adresom prebivališta ili sjedišta, OIB

 1. Iznos ponude u EURIMA (kn)/m²/mjesečno za predmetni prostor,
 2. Dokaz o državljanstvu za fizičke osobe ili o registraciji za pravne osobe,
 3. Rješenje Trgovačkog suda ili Izvod iz obrtnog registra o registraciji ili drugi akt koji sadrži podatke iz kojih je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti u izvorniku ili preslici s pravom uvida u izvornik na dan otvaranja ponuda, ne stariji od 30 dana,
 4. Dokaz o uplati jamčevine uplaćene na IBAN Grada Novi Vinodolski br. HR3923400091829000002, model plaćanja: HR68, s naznakom poziva na broj: 7722-OIB ponuditelja, sa svrhom uplate: Jamčevina za poslovni prostor,
 5. Potvrda o podmirenim obvezama ponuditelja prema Gradu Novi Vinodolski (Upravni odjel za financije), komunalnim trgovačkim društvima pri Gradu Novom Vinodolskom (KTD Ivanj d.o.o., VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o.), ne stariji od 30 dana,
 6. Potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama prema državnom proračunu, odnosno dokaz da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se natjecatelj pridržava rokova otplate, ne starije od 30 dana,
 7. Dokaz o pravu prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, koji proizlaze iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
 8. Izjava o prihvaćanju svih uvjeta iz Natječaja.

Zakašnjele i nepotpune ponude neće se uzimati u obzir. Otvaranje ponuda izvršiti će Komisija za provođenje javnog natječaja za zakup poslovnog prostora, a odabir najpovoljnijeg natjecatelja obavit će Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski.

O izboru najpovoljnijeg natjecatelja svi sudionici natječaja bit će obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja Odluke, a s najboljim natjecateljem zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Sve informacije o oglašenom Natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1 ili na tel. 051/554-363.

GRADONAČELNIK   

  Tomislav Cvitković, univ.spec.oec.

24. ožujka 2023.

Nadbiskup Uzinić u pastirskom pohodu Župi sv. Filipa i Jakova u Novom Vinodolskom

Riječki nadbiskup Mate Uzinić danas je u okviru svog pohoda Župi svetog Filipa i Jakova u Novom Vinodolskom, posjetio i Grad Novi Vinodolski, […]

Riječki nadbiskup Mate Uzinić danas je u okviru svog pohoda Župi svetog Filipa i Jakova u Novom Vinodolskom, posjetio i Grad Novi Vinodolski, gdje ga je u društvu svojih suradnika, ravnatelja ustanova i direktora komunalnih poduzeća dočekao gradonačelnik Tomislav Cvitković.

Na ovom neformalnom sastanku razmijenjena su iskustva u suradnji, razmotrene su mogućnosti za provedbu zajedničkih projekata i inicijativa u svrhu zaštite i očuvanja sakralne baštine na području grada Novog Vinodolskog te poboljšanja života u zajednici. Nakon sastanka nadbiskup je obišao Narodni muzej i Narodnu čitaonicu i knjižnicu Novi Vinodolski.

Rado viđen gost u Novom Vinodolskom, nadbiskup Uzinić, u pratnji novljanskog župnika Maria Frlana svoj pohod nastavio je posjetom osnovnoj školi Ivana Mažuranića, dječjem vrtiću Fijolica, obiteljskom domu za starije.

Drugi dio pastirskog pohoda uslijedit će u nedjelju, 26. ožujka, na Svetoj misi u Crkvi svetog Filipa i Jakova, s početkom u 10:30 sati.

23. ožujka 2023.

S opremanjem kuhinje uvedeni dodatni riblji obroci za mališane dječjeg vrtića Fijolica

‘Ribu slatko jedem ja, da se mozak brzo razvija’ projekt je dječjeg vrtića Fijolica koji je osim opremanjem kuhinje rezultirao i uvođenjem dodatnih […]

‘Ribu slatko jedem ja, da se mozak brzo razvija’ projekt je dječjeg vrtića Fijolica koji je osim opremanjem kuhinje rezultirao i uvođenjem dodatnih ribljih obroka.

Naime, radi se o projektu koji je uz administrativnu potporu Grada Novog Vinodolskog još u rujnu 2020. godine prijavljen na FLAG Natječaj za dodjelu potpore u okviru Mjere A.1.3. povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u vrtićima iz Lokalne strategije u ribarstvu 2014.-2020. FLAG-a Tunera, a za sufinanciranje je odobren u srpnju 2022. godine.

Osnovna svrha natječaja je povećanje potrošnje proizvoda ribarstva i akvakulture i stvaranje zdravih navika u prehrani od najranije dobi, kao i povećanje osviještenosti i informiranosti krajnjih potrošača o važnosti i dobrobiti konzumacije proizvoda ribarstva i akvakulture na području FLAG-a TUNERA.

S obzirom da je  raznovrsna i uravnotežena prehrana od velike važnosti za djecu kako bi pravilno rasla i razvijala se, dječji vrtić Fijolica uključio se u ovu inicijativu.

Projektom je nabavljena oprema za pripremu hrane s ciljem poboljšanja uvjeta za pripremu proizvoda ribarstva i akvakulture, a prvenstveno zdravija priprema namirnica. Kvalitetnijom pripremom obroka smanjit će se gubitak do 25 % na skupljanju i isušivanju namirnica u odnosu na klasično kuhanje i pečenje, što će osigurati zadržavanje nutritivnih svojstava proizvoda ribarstva i akvakulture. Također, predmetnim ulaganjem broj ribljih jela za djecu povećao se s četiri na šest jela mjesečno,  čime se direktno utječe na povećanje svijesti o važnosti ribe u prehrani i njenim nutritivnim vrijednostima te promjeni prehrambenih navika u djece.

U okviru projekta,  na lokaciji Dječjeg vrtića FIJOLICA za zaposlenike Dječjeg vrtića FIJOLICA provedena je i edukacija osoblja, a nove obroke mališani su već prihvatili i uživaju u jelima poput složenca od oslića, pržene srdele, domaćeg namaza od tune i drugih.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Vrijednost ulaganja u opremanje kuhinje vrtića iznosi 9.953 eura, a ukupan iznos javne potpore iznosi 9.405,24 eura, što je i 100% sveukupnih prihvatljivih troškova.

Skip to content