16. travnja 2012.

NATJEČAJ za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanja javne rasvjete na području Grada Novi Vinodolski

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje  komunalne djelatnosti-održavanja javne rasvjete kl: 310-02/12-01/2, ur.br: 2107/02-04-12-02 od 16.04.2012. […]

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje  komunalne djelatnosti-održavanja javne rasvjete kl: 310-02/12-01/2, ur.br: 2107/02-04-12-02 od 16.04.2012. godine GRADONAČELNIK Grada Novi Vinodolski objavljuje

 NATJEČAJ

za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti –

 održavanja javne rasvjete na području Grada Novi Vinodolski

I. PREDMET NATJEČAJA je odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Novi Vinodolski na rok od četiri godine. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 18.04.2012. godine.

II. Dokumentacija za nadmetanje, te detaljne upute, podižu se u Gradu Novom Vinodolskom, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Trg Vinodolskog Zakona br. 1. uz dokaz o uplati troškova tender dokumentacije u iznosu od 500,00 kn. Trošak tender dokumentacije uplaćuje se na žiro račun proračun Grada Novi Vinodolski broj 2402006-1829000002, poziv na broj 68-7706-OIB sa svrhom uplate «javna rasvjeta-trošak natječajne dokumentacije»  

Rok za dostavu ponude je 30. travnja 2012 do 13,00h.

Ponuda se šalje u zatvorenoj koverti na adresu Grad Novi Vinodolski, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja, Trg Vinodolskog zakona 1. 51.250. Novi Vinodolski, sa naznakom «Ponuda za ugovorno održavanje javne rasvjete-ne otvaraj» 

III. OTVARANJE PONUDA izvršiti će se javno 30. travnja 2012. u 13,00h, otvaranju ponuda mogu biti prisutni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici.

            VI. ODLUKU O DODJELI POLOVA UGOVORNOG ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE donosi Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na temelju financijske povoljnosti ponude. Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najnižom cijenom, a uz uvjet dostave dokumentacije za ocjenu sposobnosti ponuditelja iz točke II. Ovog natječaja.

Natjecatelji će biti obaviješteni o Odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti-održavanja javne rasvjete na području Grada Novi Vinodolski u roku od 8 dana od dana donošenja iste. Protiv Odluke žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne odabira niti jednog ponuditelja.

                                       GRADONAČELNIK GRADA NOVI VINODOSLKI

30. srpnja 2012.

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU – VJEŽBENIKA/CE U URED GRADA

Na temelju članka  19.  stavak 1.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08  i 61/11) […]

Na temelju članka  19.  stavak 1.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08  i 61/11) i Izmjene  Plana prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2012. godinu (Službene novine PGŽ 28/12), predstojnica Ureda Grada Novi Vinodolski raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u službu  – vježbenika/ce u Ured Grada

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme  od 12 mjeseci za obavljanje vježbeničkog staža

 

NATJEČAJ U PRILOGU

natječaj za prijam vježbenika
UPUTE ZA TESTIRANJE KANDIDATA
Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja
2. kolovoza 2012.

GRAD NOVI VINODOLSKI

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 3. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Novi Vinodolski  (Sl. novine PGŽ broj 9/06, 23/07 […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 3. Odluke o poslovnom prostoru u vlasništvu Grada Novi Vinodolski  (Sl. novine PGŽ broj 9/06, 23/07 i 10/10) raspisuje

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

Poslovni prostor nalazi se u Klenovici, benzinska crpka, izgrađena na k.č.br. 814/98, upisana u z.k.ul. 983-1010 k.o. Krmpote.

Natječaj za benzinsku crpku 
28. rujna 2012.

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za sufinanciranje Programa za zadovoljavanje javnih potreba u Gradu Novom Vinodolskom u 2013. godini

Grad Novi Vinodolski, Ured Grada, na temelju Zaključka gradonačelnika, KLASA:400-02/12-20/16, UR.BR.:2107/02-04-12-2 od 27. rujna 2012.g. objavljuje   JAVNI POZIV  ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA […]

Grad Novi Vinodolski, Ured Grada, na temelju Zaključka gradonačelnika, KLASA:400-02/12-20/16, UR.BR.:2107/02-04-12-2 od 27. rujna 2012.g. objavljuje

 

JAVNI POZIV 

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA ZA  ZADOVOLJAVANJE JAVNIH POTREBA U GRADU NOVOM VINODOLSKOM  U 2013. GODINI

 

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje ponuda za sufinanciranje programa za zadovoljavanje javnih potreba u Gradu Novom Vinodolskom u 2013. godini, a koje će Grad Novi Vinodolski financirati iz svog proračuna u 2013.godini.

 

II.

Programi/projekti namijenjeni zadovoljavanju javnih potreba za koje se može osigurati financijska potpora iz proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2013. godinu, razdjel Ureda Grad, a za javne potrebe – djelatnosti, programi, projekti i manifestacije, koji se odnose na slijedeća područja:

 1)  predškolski odgoj i obrazovanje,

 2)  osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje,

 3)  sport,

 4)  tehničku kulturu,

 5)  socijalnu skrb i zdravstvo,

 6)  kulturu.

 

III.

Opći uvjeti za prijavu:

Pravo podnošenja prijave imaju potencijalni korisnici koji:

1.      su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti,

2. imaju registrirano sjedište i djeluju na području Grada Novog Vinodolskog, a izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji imaju registrirano sjedište na području Primorsko-goranske županije, ako ispunjavaju gore navedene uvjete redni broj 1. i 3., te ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Novog Vinodolskog.

3.      svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Grada Novog Vinodolskog.

 

IV.

Dokumentacija za podnošenje prijave može se podići u Uredu Grada,  Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog Zakona 1, te je dostupna  i na web stranicama Grada Novi Vinodolski: www.novi-vinodolski.hr .

 

 

Dokumentacija se sastoji od 5 vrste obrazaca:

Prijavnica za predlaganje javnih potreba u području PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA, OSNOVNOŠKOLSKOG I SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA, TEHNIČKE KULTURE,  SOCIJALNE  SKRBI  I ZDRAVSTVA
Prijavnica za predlaganje javnih potreba u SPORTU
Prijavnica za predlaganje MANIFESTACIJA u sportu u Gradu Novi Vinodolski,
Prijavnica za predlaganje javnih potreba u području KULTURE
Prijavnica za predlaganje MANIFESTACIJA u KULTURI u Gradu Novom Vinodolskom.

 

Informacije je moguće dobiti u Uredu Grada, Trg Vinodolskog zakona 1 ili na telefon broj: 051 – 791-055.

 

V.

Prijave se dostavljaju Uredu Grada na popunjenim propisanim obrascima i s dokumentacijom kojom se prijava potkrepljuje.

Svu traženu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici uz napomenu „Prijava programa/projekata radi uvrštenja u programe javnih potreba u Gradu Novi Vinodolski za 2013. godinu“; na omotnici prijave potrebno je obavezno navesti podatke o podnositelju prijave.

Prijave se mogu dostaviti osobno ili putem pošte u Grad Novi Vinodolski, Ured Grada, Trg Vinodolskog zakona 1.

 

NAPOMENA: Za djelatnosti, programe, projekte i manifestacije pod točkom 6. kultura, odnosno za popunjavanje dokumentacije/obrazaca pod točkom 4. i 5. Grad Novi Vinodolski raspisuje javni poziv za prikupljanje ponuda, ali se prijave podnose na Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog, Korzo hrvatskih branitelja 2, Novi Vinodolski, informacije na telefon 091 1856411

 

Uz prijavu se obavezno prilaže:

–          presliku rješenja (ili izvatka iz registra) o upisu u sudski ili drugi registar (ustanova, udruga i dr.) sa svim kasnijim izmjenama u registraciji iz kojeg je vidljivo da je osoba registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja u kojem se podnosi prijava,

–          presliku zapisnika sa posljednje Skupštine Udruge.

 

VI.

Rok za podnošenje prijava počinje teći slijedećeg dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči i web stranicama Grada Novog Vinodoskog, odnosno od 29. rujna 2012. godine i traje do  25. listopada 2012. godine.

U javnim glasilima biti će objavljena samo obavijest o objavi ovog Poziva.

 

VII.

Pri vrednovanju podnesenih prijava primjenjivat će se slijedeći kriteriji:

–         potreba za određenim programom u Gradu Novom Vinodolskom,

–         povezanost sa zajednicom – (pre)poznavanje, analiza i rješavanje konkretnog problema/potrebe u zajednici,

–         ciljevi – jasno iskazani ciljevi programa/projekta,

–         logička povezanost – planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima,

–         rad s korisnicima – neposredan rad s korisnicima iz lokalne zajednice,

–         infrastruktura – postojanje materijalne (prostor, oprema) i stručne (organizacija, ljudski resursi) infrastrukture za provedbu programa/projekta,

–         umreženost – suradnja, koordinacija i/ili partnerstvo s drugim subjektima u Gradu,

–         volonterstvo – uključivanje volontera u rad,

–         ekonomičnost – odnos očekivanih učinaka i troškova s obzirom na područje rada,

–         obuhvat korisnika u zajednici i trajanje programa/projekta, udio vlastitog doprinosa

–         predlagatelja u provedbi programa /projekta,

–         doseg programa i projekta – u smislu teritorijalne pokrivenosti grada, odnosno „gradski karakter“ programa/projekta,

–         obuhvat korisnika – kvantitativni (broj korisnika) i kvalitativni ( jasno definirana ciljana rizična skupina koju se programom/projektom zahvaća),

–         prethodno iskustvo – dosadašnji rezultati rada, te podaci o praćenju i evaluaciji programa/ projekta,

–         prepoznatljivost i prihvaćenost programa/projekta u širem okruženju – podrška jedinica lokalne i regionalne samouprave, financijska potpora iz drugih izvora i sl.

 

Ne postoji pravna osnova prema kojoj bi se određena prijava morala prihvatiti i sufinancirati program, projekt ili manifestacija.

 

VIII.

Neće se razmatrati niti uvrstiti u Programe financiranja javnih potreba za 2013. godinu prijave:

–              koje nisu dostavljene u propisanom roku,

–              koje nisu dostavljene na propisanim obrascima,

–              koje ne udovoljavaju propisanim uvjetima iz ovog Poziva,

–              koje se ne odnose na predložena područja,

–              koje se odnose na poslove i djelatnosti koje se financiraju po posebnim propisima,

–              koje nisu potpisane i ovjerene od strane ovlaštene osobe podnositelja,

–      subjekata koji su bili sufinancirani iz sredstava proračuna Grada Novog Vinodolskog, a nisu uredno ispunili sve obveze preuzete  iz prethodne godine.

 

IX.

Ured Grada će u roku od 30 dana nakon donošenja Programa javnih potreba Grada Novog Vinodolskog za 2013. godinu od strane Gradskog vijeća obavijestiti podnositelje prijave o rezultatima ovog Poziva.

 

Skip to content