26. travnja 2013.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINEZA POSTAVU KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10 i 44/12) i Zaključka […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Sl. novine 11/02, 23/08, 10/10, 40/10 i 44/12) i Zaključka Gradonačelnika, Klasa: 372-03/13-01/13, Ur.br.: 2107/02-04-13-2 od 24.04.2013. godine   r a s p i s u j e

NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavu kioska i pokretnih naprava

 


Natječaj vrijedi od 28.04.2013. godine (nedjelje).NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVU KIOSKA I POKRETNIH NAPRAVA
GRAFIČKI PRIKAZ LOKACIJA
29. svibnja 2013.

NATJEČAJza davanje na korištenje dijela javno-prometne površine

  Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju čl. 10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ, br. 40/10), […]

 

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju čl. 10. Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ, br. 40/10), raspisuje

 

NATJEČAJ

za davanje na korištenje dijela javno-prometne površine

 

           I.  Predmet ovog natječaja je davanje u zakup dijela k.č.1390/1 k.o. Novi, u naravi javno prometna površina-parkiralište na Bahalinu, koje se daje na korištenje na rok od godine dana za potrebe prometnog vježbališta, tlocrtne površine60,00 mx8,50 m, odnosno  ukupne površine510,00 m².

            Na prometnom vježbalištu osposobljavati će se kandidati za vozače motornih vozila A, A1, A, M i B kategorije.

II. Početna cijena za javno nadmetanje za davanje u zakup površine iz točke 1. ovog natječaja iznosi 7,50 kn/m² godišnje, odnosno 3.825,00 kn za rok trajanja ugovornog odnosa.

Jamčevina iznosi 3.825,00 kn. Razliku do izlicitiranog iznosa odabrani natjecatelj plaća na dan potpisa ugovora.

           

III. OSTALI UVJETI NATJEČAJA

Lokacija se daje po sistemu viđeno-uzeto.

Grad zadržava pravo raskida ugovora prije isteka roka ukoliko dođe do potrebe prenamjene prostora u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom ili drugih Odluka.

Grad zadržava pravo promjene visine zakupnine.   

Početak obavljanja djelatnosti je po potpisu ugovora.

Grad zadržava pravo korištenja vježbališta za druge potrebe na način da to ne remeti aktivnosti koje na ukupnom prostoru svojim planom i programom vrši zakupoprimac.

Zakupoprimaca je u obavezi vježbalište držati čistim i urednim.

Pismene ponude predaju se u zatvorenim kovertama, s naznakom «ZA NATJEČAJ, prometno vježbalište – NE OTVARAJ» neposredno u zgradi GRADA NOVI VINODOLSKI na Ured Grada ili poštom na adresu: 

 

GRAD NOVI VINODOLSKI, 51250 Novi Vinodolski

Trg Vinodolskog zakona br. 1,  Komisiji za provedbu natječaja

zaključno sa  11.06.2013. godine (utorak) 

 

III. PONUDE ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORAJU SADRŽAVATI:

  1. Ponuda sa cijenom, u kojoj mora biti naznačena tvrtka ili obrt ponuditelja sa adresom sjedišta, te brojem žiro računa pravne ili fizičke osobe obrtnika
  2. Dokaz o uplati jamčevine na žiro računa Grada Novi Vinodolski broj 2402006-1829000002, model: 24, s naznakom poziva na broj: 5738-0045861, sa svrhom uplate «jamčevina za prometno vježbalište».  
  3. Potvrdu Upravnog odjela za financije o podmirenju svih poreznih i neporeznih financijskih obaveza prema Gradu i gradskih komunalnih društava o podmirenju financijskih obavezama prema istima.
  4. Dokaz da je natjecatelj-fizička osoba ili zakonski zastupnik pravne osobe državljanin Republike Hrvatske.
  5. Izvod iz sudskog, odnosno obrtnog registra kao dokaz da su tvrtka, odnosno obrt registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se natječe.
  6. Skica tlocrtnog vježbališta s opisom prometno-tehničkih elemenata.

Sva naprijed navedena dokumentacija mora se priložiti u izvorniku ili preslici sa pravom uvida u izvornu dokumentaciju od strane Grada prilikom otvaranja ponude.

Natjecatelj koji nije u mogućnosti prisustvovati javnom otvaranju ponuda, dužan je svom opunomoćeniku dati originalnu punomoć, koji će istu dati Komisiji najkasnije do početka nadmetanja.

Odabir najpovoljnije ponude izvršiti će se u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda, te će se o tome obavijestiti sve natjecatelje, a sa najpovoljnijim natjecateljem sklopiti Ugovor  ovjeren kod javnog bilježnika. Trošak ovjere snosi natjecatelj.    

Ukoliko najpovoljniji ponuđač u roku od 3 dana od dana odabira ne zaključi Ugovor, nema prava na povrat uplaćene jamčevine.

Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Novi Vinodolski, na telefon 051/554-363 svakim radnim danom od 12,00 do 13,30 sati.

Pristigle ponude otvarati će se u Gradskoj vijećnici dana 13.06.2013. godine (četvrtak) sa početkom u 12.00 h.

                                                                                   GRADONAČELNIK                                                                    GRADA NOVI VINODOLSKI

 

Natječaj
24. srpnja 2013.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora  (Sl. novine PGŽ broj 44/12) raspisuje   NATJEČAJ ZA DAVANJE […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora  (Sl. novine PGŽ broj 44/12) raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA


Poslovni prostor nalazi se u Smokvici Krmpotskoj, izgrađen na k.č.br. 825/2, upisana u z.k.ul. 1566 k.o. Krmpote.

 

NATJEČAJ VRIJEDI OD 25. SRPNJA 2013. GODINE

 

NATJEČAJ O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA
28. kolovoza 2013.

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA OD 29. KOLOVOZA 2013. GODINE

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora  (Sl. novine PGŽ broj 44/12) raspisuje NATJEČAJ ZA DAVANJE U […]

Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski, na temelju članka 4. Odluke o zakupu poslovnog prostora  (Sl. novine PGŽ broj 44/12) raspisuje

NATJEČAJ

ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

Poslovni prostor nalazi se u Novom Vinodolskom, izgrađen na k.č.br. 573, upisane u z.k.ul. 2527 k.o. Novi.

NATJEČAJ JE OTVOREN OD 29. KOLOVOZA 2013. GODINE I TRAJE DESET DANA.

 

NATJEČAJ O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, OD 29. KOLOVOZA
Skip to content