e-Savjetovanja

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti dužna na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.

Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) propisano je da su tijela javne vlasti dužna na svojoj internetskoj stranici objaviti plan savjetovanja s javnošću za kalendarsku godinu najkasnije do isteka prethodne kalendarske godine.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu [email protected].

Koordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Grad Novi Vinodolski

Dino Stošić

Grad Novi Vinodolski

Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski

E-mail: [email protected]

Tel. +385 51 554 352

OTVORENA SAVJETOVANJA

Otvorena savjetovanja u 2023. godini

2022. godina
ZATVORENA SAVJETOVANJA
2018. godina
Nacrt Odluke o komunalnom doprinosu
Nacrt prijedloga Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2019. godinu
Nacrti prijedloga Programa građenja i Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2019. godinu s Projekcijama za 2020. i 2021. godinu
Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade
Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi
Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2018. godinu sa sastavnim Programima
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski
Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora
Nacrti prijedloga Procjene ugroženosti i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Novi Vinodolski
Nacrt prijedloga Odluke o dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novi Vinodolski
Nacrt prijedloga Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Novi Vinodolski
Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Novog Vinodolskog za razdoblje od 2017. do 2022. godine
Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novog Vinodolskog
Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog
PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini

Plan savjetovanja za 2023. godinu
Skip to content