Novosti


SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu i sastavnim programima

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2022. godinu sa Projekcijama za 2023. i 2024. godinu i sastavnim programima.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 14. studenog2021. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na prednje navedene Nacrte prijedloga akata, putem OBRASCA, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

Izvješće o provedenom postupku savjetovanja

NACRT OPĆEG AKTA I OBRAZLOŽENJE

Proračun Grada Novog Vinodolskog za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. i sastavnim programima

OBRASCI

OBRAZAC-sudjelovanje-u-savjetovanju

OBRAZAC-IZVJEŠĆA-O-PROVEDENOM-SAVJETOVANJA-SA-ZAINTERESIRANOM-JAVNOŠĆU-PRORAČUN

 

Skip to content