Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo

Pročelnica Upravnog odjela za razvoj i gospodarstvo

Sandra Ristić, mag.oec.

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski

E-mail: [email protected]

Upravni odjel za razvoj i gospodarstvo obavlja slijedeće poslove:
 1. planiranje, poticanje, upravljanje i provedbu politike razvoja i predlaganje strateških ciljeva, prioriteta i mjera razvoja Grada Novog Vinodolskog uvažavajući zelene i digitalne zahtjeve Europske unije i Republike Hrvatske;
 2. koordiniranje i sudjelovanje u pripremi i izradi strateških i operativnih razvojnih dokumenata te praćenje razvojnih programa;
 3. ustrojavanje i vođenje baze razvojnih projekata uključujući informacijski sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem;
 4. predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Grad i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije, Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije i drugih izvora financiranja;
 5. provedbu i praćenje realizacije projekata sufinanciranih od strane Europske unije, Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije i drugih izvora financiranja u suradnji s ostalim upravnim odjelima Grada Novog Vinodolskog;
 6. poticanje zajedničkih razvojnih projekata s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju;
 7. upravljanje pametnom opremom u vlasništvu Grada Novog Vinodolskog;
 8. poticanje poduzetničkih aktivnosti;
 9. koordiniranje aktivnostima od interesa za lokalne poduzetnike i obrtnike kroz suradnju s Poduzetničkim centrom „Vinodol“, Udruženjem obrtnika Novog Vinodolskog i drugim organizacijama;
 10. poticanje razvoja poljoprivrede i ribarstva te interesnog povezivanja poljoprivrednika, promocije i razvoja poljoprivrednih proizvoda uz suradnju s LAG-om Vinodol i LAGUR-om Vinodol i drugim organizacijama;
 11. provedbu postupaka dodjele potpora poduzetnicima te izvještavanje nadležnih tijela o dodijeljenim potporama,
 12. predlaganje i provođenje aktivnosti vezanih uz razvoj turističke djelatnosti,
 13. koordiniranje aktivnostima iz područja turizma na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Novog Vinodolskog i Odbor za destinacijski menadžment imenovan od strane Gradonačelnika te timovima za organizaciju događanja;
 14. provedbu aktivnosti marketinga i izdavaštva;
 15. promociju projekata i ostalih aktivnosti Grada Novog Vinodolskog;
 16. upravljanje Internet stranicom i društvenim mrežama;
 17. pružanje stručne pomoći vezane uz razvoj trgovačkim društvima i ustanovama kojima je osnivač Grad Novi Vinodolski;
 18. praćenje i koordiniranje rada trgovačkih društava, ustanova i udruga iz nadležnosti Upravnog odjela, a u kojima je Grad član ili osnivač, te podnošenje izvješća o njihovom radu;
 19. provođenje jednostavne nabave unutar nadležnosti odjela;
 20. i druge poslove koje mu se stave u nadležnosti sukladno zakonu i općim aktima Grada.
Odluke
.
.
Zahtjevi
Obrasci
Skip to content