Novosti


3. ožujka 2021.

NATJEČAJI ZA UDRUGE: Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta propisanih natječajima

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) i čl. 25., stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava je na sjednici održanoj 1. ožujka 2021. godine donijelo

O D L U K U

23. veljače 2021.

Obavijest o početku radova na izgradnji spojne ceste između Ulice Antona Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića

U srijedu, 24.veljače 2021. godine, započet će radovi na izgradnji spojne ceste između Ulice Antona Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića, te iz tog […]

U srijedu, 24.veljače 2021. godine, započet će radovi na izgradnji spojne ceste između Ulice Antona Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića, te iz tog razloga više neće biti moguće ulično parkiranje u dijelu Ulice Trg Ivana Mažuranića, i to od skretanja prema gospodarskom ulazu u tržnicu pa do kraja ulice, odnosno gospodarskog ulaza u “Konzum”.

Molimo vlasnike vozila koja su parkirana na predmetnoj dionici da ih premjeste na neko od obližnjih javnih parkirališta (Tržnica, Škola…).
22. veljače 2021.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo 550 tisuća kuna za projekt „Izgradnja spoja Antuna Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića“

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je dana 19. veljače 2021. godine donijelo Odluku o odabiru projekata za sufinanciranje temeljem Programa podrške brdsko-planinskim […]

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je dana 19. veljače 2021. godine donijelo Odluku o odabiru projekata za sufinanciranje temeljem Programa podrške brdsko-planinskim područjima, kojom se Gradu Novi Vinodolski odobrava iznos od 550 tisuća kuna za provedbu ulaganja „Izgradnja spoja Antuna Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića“.

Cilj Programa podrške brdsko-planinskim područjima je pridonijeti održivom razvoju brdsko-planinskih područja u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture i otklanjanja posljedica nastalih usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne razine i predstavlja podršku u:

  • unaprjeđenju društvene, komunalne, socijalne i javne infrastrukture te pripremi infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak
  • sanaciji šteta na infrastrukturnim građevinama nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinsko područje

Projekt „Izgradnja spoja Antuna Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića“ s obzirom na ciljeve i prioritete Poziva za sufinanciranje doprinosi poboljšanju dostupnosti komunalne infrastrukture, a obuhvaća aktivnosti izgradnje, stručnog nadzora građenja i koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja. Slijedom provedenih nabava za radove i usluge, ukupna vrijednost projekta iznosit će 1 milijun i 265 tisuća kuna.

22. veljače 2021.

Otkup zemljišta – Oglas-110-220 kV k.o.Novi

U svrhu provođenja postupka otkupa zemljišta odnosno uspostava prava služnosti (postupaka nepotpunog izvlaštenja), a u svrhu izgradnje A7 Križišće – Žuta Lokva, dionice: […]

U svrhu provođenja postupka otkupa zemljišta odnosno uspostava prava služnosti (postupaka nepotpunog izvlaštenja), a u svrhu izgradnje A7 Križišće – Žuta Lokva, dionice: Selce – Novi Vinodolski od km 17+500,00 do km 25+144,55 1.etapa, 1.faza – izmještanje 110 i 220 kV radi uspostave prava služnosti elektroenergetskih vodova 110 i 220 kV u k.o. Novi, Hrvatske autoceste objavljuju Javni oglas odnosno opću ponudu vlasnicima zemljišta. Sadržaj oglasa preuzmite ovdje.

16. veljače 2021.

Početak radova na izgradnji spoja Antona Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića

Danas, 16. veljače 2021. godine, gradonačelnik Velimir Piškulić i direktor poduzeća ING-GRADNJA d.o.o. iz Crikvenice,  Ivica Filipović, potpisali su Ugovor o izvođenju radova […]

Danas, 16. veljače 2021. godine, gradonačelnik Velimir Piškulić i direktor poduzeća ING-GRADNJA d.o.o. iz Crikvenice,  Ivica Filipović, potpisali su Ugovor o izvođenju radova na izgradnji spoja Antona Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića.

 

Trajanje izvođenja radova određeno je na 4 mjeseca, a obuhvatit će: izgradnju kolničke konstrukcije, površinske odvodnje, potporno-obložnih zidova i armirano betonske pasice, javne rasvjete, rekonstrukciju vodoopskrbnog sustava, te postavljanje prometne signalizacije.

Projekt se izvodi sukladno Glavnom projektu 30-07-19 Izgradnja spoja ulice Antona Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića u Novom Vinodolskom, tvrtke MD Studio projekt d.o.o.

Unaprjeđenjem komunalne infrastrukture Grada Novog Vinodolskog kroz izgradnju spoja Antona Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića postići će se bolja protočnost u prometu, brži i jednostavniji pristup samom centru grada i dostupnost usluga, te veća sigurnost u prometu.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 971.513 kuna bez PDV-a, a planirani početak radova je u srijedu, 24.veljače 2021. godine.

15. veljače 2021.

NATJEČAJ: Imenovanje ravnatelja/ice Narodne čitaonice i knjižnice

Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19 i 98/19), članka 40. i 41. Zakona […]

Na temelju članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 17/19 i 98/19), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 25. Statuta Narodne čitaonice i knjižnice i članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18 i 5/20), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, oec. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Narodne čitaonice i knjižnice

 

Za ravnatelja/ravnateljicu Narodne čitaonice i knjižnice na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada mogu biti imenovane osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij,
– položen stručni knjižničarski ispit,
– najmanje pet godina rada u knjižnici,
– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Smatra se da položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost, te je kao dokaz prijavi na natječaj potrebno priložiti kopiju rješenja ili drugog odgovarajućeg akta.
Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na mandat od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:
– životopis (vlastoručno potpisan),
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
– prijedlog četverogodišnjeg plana rada Narodne čitaonice i knjižnice,
– dokaz o položenom stručnom knjižničarskom ispitu (preslika),
– dokaz o radu u knjižničarskoj struci od najmanje pet godina (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca),
– dokaz o stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima (potvrda poslodavca koja sadržava opis i vrstu poslova koju je kandidat obavljao),
– dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu /e-radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje),
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u izvorniku (ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja),
– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave osobnih podataka.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
Osoba koja se pozvala na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17 i 98/19), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Neovjerene preslike ne vraćaju se kandidatu nakon završetka javnog natječaja.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidat koji nije podnio pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.
Izrazi koji se koriste u tekstu ovog javnog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se osobno ili poštom preporučeno u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Narodne čitaonice i knjižnice i Grada Novog Vinodolskog, na adresu „GRAD NOVI VINODOLSKI, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, s naznakom NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE NARODNE ČITAONICE I KNJIŽNICE – NE OTVARATI .
O rezultatima javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Narodne čitaonice i knjižnice kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 612-01/21-10/1
URBROJ: 2107/02-04-21-2
Novi Vinodolski, 15. veljače 2021. godine

GRAD NOVI VINODOLSKI

Javni natječaj – čitaonica

IZJAVA O PRIHVAĆANJU JAVNE OBJAVE OSOBNIH PODATAKA

12. veljače 2021.

Obavijest o privremenoj obustavi pitke vode – ulica Krmpotska (15.2.2021.)

Zbog radova na  vodoopskrbnom sustavu, dana 15.2.2020. (ponedjeljak) u vremenu od 8 do 13 sati privremeno će biti obustavljena isporuka pitke vode u […]

Zbog radova na  vodoopskrbnom sustavu, dana 15.2.2020. (ponedjeljak) u vremenu od 8 do 13 sati privremeno će biti obustavljena isporuka pitke vode u Novom Vinodolskom, u ulici Krmpotska.

Za vrijeme radova bit će zatvorena i cesta za promet vozila.

12. veljače 2021.

Čitanje “žitka” ove godine na KanalRi televiziji

Na tragu virtualnog očuvanja novljanskih narodnih običaja, po prvi puta Vas pozivamo na čitanje žitka – osude mesopustu iz Novog Vinodolskog, putem KanalRi […]

Na tragu virtualnog očuvanja novljanskih narodnih običaja, po prvi puta Vas pozivamo na čitanje žitka – osude mesopustu iz Novog Vinodolskog, putem KanalRi televizije, u utorak, 16.veljače u 16 sati.

Mesopust je najcjenjeniji pučki običaj Novog Vinodolskog, u kojem učešće uzima veliki broj žitelja, u skladu s osobnim sklonostima – u maškarama, kao pivači i sudionici u kolu, kao mesopustari, učesnici pokladnog suđenja Mesopustu ili tek kao znatiželjni promatrači. Nove okolnosti u kojima smo se našli potaknule su brojne promjene i prilagodbe u našim životima, pa tako i u očuvanju običaja. Iako prakse običaja ove godine nisu provedene u strogo ustaljenom tradicionalnom obliku, određene aktivnosti ipak su u skladu s mogućnostima i adekvatnim epidemiološkim mjerama uspješno obilježene.

11. veljače 2021.

SAVJETOVANJE: Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Novog Vinodolskog

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o […]

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Novog Vinodolskog.
Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 2. ožujka 2021. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na prednje navedene Nacrte prijedloga akata, putem OBRASCA, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected]
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

NACRT OPĆEG AKTA I OBRAZLOŽENJE

Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Novog Vinodolskog

OBRASCI

OBRAZAC-sudjelovanje-u-savjetovanju_Nacrt odluke o odvodnji

OBRAZAC-IZVJEŠĆA-O-PROVEDENOM-SAVJETOVANJA-SA-ZAINTERESIRANOM-JAVNOŠĆU_Nacrt odluke o odvodnji

10. veljače 2021.

Poziv na predstavljanje natječaja u okviru Mjere B.1.1. Mali muzeji ribarstvene i/ili brodograditeljske baštine

Skip to content