Javna nabava Grada Novog Vinodolskog

Prema Zakonu o javnoj nabavi, Grad Novi Vinodolski je, kao jedinica lokalne samouprave, javni naručitelj.

Profil Grada Novog Vinodolskog kao javnog naručitelja je:

Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski

OIB Grada Novog Vinodolskog: 40046437733

Telefon: +385 51 554 350

SprJečavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Grad Novi Vinodolski kao javni naručitelj objavljuje da nije u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi.

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016).

Plan nabave Grada Novog Vinodolskog

Sukladno članku 28. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) i članku 4. stavku 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20 i 30/23), Plan nabave Grada Novog Vinodolskog za 2024. godinu i sve njegove promjene možete pogledati na web stranici NOVOG Elektroničkog oglasnika javne nabave RH preko linka: https://eojn.hr/procurement-plans-all , gdje u pretraživač upišete GRAD NOVI VINODOLSKI.

Planove nabave za prethodne godine možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, gdje u desnom izborniku kliknete na Planovi nabave te u rubrici Pregled objavljenih planova nabave pod Godina plana odaberete željenu godinu, a u polje Tražilica pod Naručitelj upišete Grad Novi Vinodolski. Naposljetku kliknete na Kreiraj izvještaj kako biste preuzeli traženi Plan nabave.

2018. godina

Plan nabave Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu

Plan nabave Grada Novog Vinodolskog za 2018. godinu
I. Izmjene
II. Izmjene
III. Izmjene
2013. godina

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

U svezi s člankom 10. stavkom 1. točkom 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13) objavljujemo

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
2012. godina

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11 i 83/13) objavljujemo

Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
REGISTAR BAGATELNIH UGOVOR ZA 2015. GODINU
REGISTAR BAGATELNIH UGOVORA ZA 2016. GODINU (objavljeno 13.04.2017.)

Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog

2019. godina

Sprečavanje sukoba interesa

Centar za kulturu Grada Novog Vinodolskog kao javni naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, u smislu odredbe članka 76. stavka 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi, sa sljedećim gospodarskim subjektom koji je ponuditelj, član zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelj:

C MJUZIK, OBRT ZA GLAZBENE USLUGE, VL. ANTONIO BUTORAC, Kralja Zvonimira 12, 51250 Novi Vinodolski, OIB: 03337613618

Izjava o sukobu interesa

Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski

Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski

Dječji vrtić Fijolica

2018. godina

KLASA: 400-03/18-06/01 URBROJ: 2107/02-11-02-18-1

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) , članka 2. i članka 3. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17) i članka 43. stavka 1. alineje 14. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 6. sjednici održanoj elektroničkim putem od 15.01. do 18.01.2018. godine donijelo je:

Plan nabave Dječjeg vrtića Fijolica za 2018. godinu

Predsjednica Upravnog vijeća Martina Martinčić, prof.

2017. godina

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i članka 43. stavka 1. alineje 15. Statuta Dječjeg vrtića FIJOLICA, Upravno vijeće Dječjeg vrtića FIJOLICA na 32. sjednici održanoj dana 19.06.2017. godine donijelo je:

Pravilnik o jednostavnoj nabavi
PreThodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Grad Novi Vinodolski je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Prethodna savjetovanja s gospodarskim subjektima se od 1. siječnja 2018. godine, sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017), objavljuju se kao i Planovi nabave na stanicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH), gdje u desnom izborniku kliknete na Prethodna savjetovanja te u tražilicu upišete Grad Novi Vinodolski.

2023. godina
Asfaltiranje ceste Derašnica, 83-23-MV

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17 i 144/20) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 5. 9.  2023. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Opskrba električnom energijom, 75-23-VV

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 6. 3. 2023. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

2022. godina
Gradnja reciklažnog dvorišta za komunalni otpad, 84-22-MV

Ovaj postupak javne nabave dio je projekta koji se sufinancira putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Kohezijski fond). Referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.16.0084 Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Novi Vinodolski.

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 21. veljače 2022. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

2021. godina
Uređenje dijela Zagrebačke ulice, 108-21-MV

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 22. prosinca 2021. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Uređenje i opremanje edukativne staze ‘Ribarske priče’ u Novom Vinodolskom, 72-21-MV

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvšenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 25. siječnja 2021. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Novog Vinodolskog, 58-21-MV

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 27. travnja 2021. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Gradnja reciklažnog dvorišta za komunalni otpad, 82-21-MV

INFORMACIJE O PROJEKTU U SKLOPU KOJEG SE PROVODI NABAVA:

Ovaj postupak javne nabave dio je projekta koji se sufinancira putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Kohezijski fond). Referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.16.0084 Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Novi Vinodolski.

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 30. srpnja 2021. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Uređenje dijela ulice Lokvica, 81-21-MV

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 17. rujna 2021. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

2020. godina
Izgradnja spoja ulice Antona Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića, 87-20-MV

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 7. prosinca 2020. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

2019. godina
VI. Faza uređenja plaže na obali Petra Krešimira IV, 113-19-MV

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvšenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 27. studenoga 2019. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „Duplja“ (faza 3 i faza 4), 85-19-MV

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvšenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 12. kolovoza 2019. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Dogradnja dječjeg vrtića Fijolica, 98-19-MV

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvšenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 19. lipnja 2019. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

Izgradnja infrastrukture poslovne zone Zapad, 79-19-MV

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvšenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 25. ožujka 2019. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

V. faza uređenja dijela plaže na Obali Petra Krešimira IV, 52-19-MV

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvšenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 21. siječnja 2019. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

2018. godina
Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Fijolica, 87-18-MV

Sukladno odredbama članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/17) naručitelj je opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvšenje ugovora objavio u EOJN RH u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH zaključno do 4. travnja 2018. godine.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

2017. godina
IV. Faza uređenja dijela plaže na obali Petra Krešimira IV.

Obavještavamo Vas da naručitelj Grad Novi Vinodolski namjerava pokrenuti otvoreni postupak javne nabave radova na uređenju dijela plaže na Obali Petra Krešimira IV. u Novom Vinodolskom.

Sukladno članku 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), na internetskim stranicama naručitelja, naručitelj dana 18. prosinca 2017. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

 • opis predmeta nabave
 • tehničke specifikacije
 • kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
 • kriterije za odabir ponude
 • posebne uvjete za izvršenje ugovora

Molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da zaključno sa 26. prosinca 2017. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: [email protected].

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata izraditi izvješće, a koje će objaviti na svojim internetskim stranicama: javna nabava.

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Fijolica“

Naručitelj Grad Novi Vinodolski namjerava pokrenuti otvoreni postupak javne nabave građevinskih i obrtničkih radova na energetskoj obnovi Dječjeg vrtića “Fijolica” u Novom Vinodolskom.

Sukladno članku 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), na internetskim stranicama naručitelja, naručitelj dana 13. lipnja 2017. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

 • opis predmeta nabave
 • tehničke specifikacije
 • kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
 • kriterije za odabir ponude
 • posebne uvjete za izvršenje ugovora

molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da zaključno sa 20. lipnja 2017. godine, do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: [email protected].

Nakon provedenog savjetovanja, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata izraditi izvješće, a koje će objaviti na svojim internetskim stranicama: javna nabava.

Odabir privatnog partnera za financiranje, obnovu, održavanje i upravljanje građevinama javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva – ograničeni postupak

Naručitelj Grad Novi Vinodolski namjerava pokrenuti ograničeni postupak javne nabave radi odabira privatnog partnera za financiranje, rekonstrukciju, obnovu, održavanje i upravljanje građevinama javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva.

Sukladno članku 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), naručitelj ovim putem dana 6. ožujka 2017. godine, stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

 • opis predmeta nabave
 • tehničke specifikacije
 • kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
 • kriterije za odabir ponude
 • posebne uvjete za izvršenje ugovora

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama naručitelja: javna nabava.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedlog dostaviti naručitelju na adresu e-pošte: [email protected].

Po isteku roka od 5 (pet) dana od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata izraditi izvješće, a koje će objaviti na svojim internetskim stranicama: javna nabava.

Javna nabava
2023. godina
POŠTANSKE USLUGE, 98-23-MV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za društvene i druge posebne usluge za predmet nabave: Poštanske usluge, evidencijski broj nabave: 98-23-MV. Društvene i druge posebne usluge – javni ugovori – poziv objavljen je 11.12.2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S F21-0051872.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 27.12.2023. godine do 10:00 sati.

ASFALTIRANJE CESTE DERAŠNICA, 83-23-MV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Asfaltiranje ceste Derašnica, evidencijski broj nabave: 83-23-MV.

Poziv na nadmetanje objavljen je 8. 9. 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0037896.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 2. 10. 2023. godine do 10:00 sati.

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, 75-23-VV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 3 godine za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, evidencijski broj nabave: 75-23-VV. Poziv na nadmetanje objavljen je 10. 3 .2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0009934 te u Službenom listu EU pod brojem 2023/S 050-145193 s datumom objave 10. 3. 2023. godine.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12.4.2023. godine do 10:00 sati.

2022. godina
Nabava i postavljanje opreme na obalnoj šetnici u Klenovici, 80-22-MV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Nabava i postavljanje opreme na obalnoj šetnici u Klenovici, evidencijski broj nabave: 80-22-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 23. 8. 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0033447.

INFORMACIJE O PROJEKTU U SKLOPU KOJEG SE PROVODI NABAVA:

Ovaj postupak javne nabave dio je projekta koji je financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, putem Ugovora o financiranju projekta „Opremanje obalne šetnice u Klenovici“, referentne oznake: 53110, financiranih iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ a provodi se putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ sukladno Pravilniku o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ br. 91/19, 37/20, 31/21 i 134/21).

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 14.9.2022. godine do 10:00 sati.

Energetska obnova Doma kulture, 97-22-MV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Energetska obnova Doma kulture, evidencijski broj nabave: 97-22-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 27.7.2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0030260.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22.8.2022. godine do 10:00 sati.

Gradnja reciklažnog dvorišta za komunalni otpad, 84-22-MV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Gradnja reciklažnog dvorišta za komunalni otpad, evidencijski broj nabave: 84-22-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 24.2.2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0007570.

INFORMACIJE O PROJEKTU U SKLOPU KOJEG SE PROVODI NABAVA:

Ovaj postupak javne nabave dio je projekta koji se sufinancira putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Kohezijski fond). Referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.16.0084 Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Novi Vinodolski.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22.3.2022. godine do 10:00 sati.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 4.4.2022. godine do 10:00 sati.

2021. godina
Uređenje dijela Zagrebačke ulice, 108-21-MV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Uređenje dijela Zagrebačke ulice, evidencijski broj nabave: 108-21-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 3.1.2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2021/S 0F2-0047887.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 24.1.2022. godine do 10:00 sati.

Opskrba električnom energijom, 5-21-MV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Opskrba električnom energijom , evidencijski broj nabave: 5-21-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 14.11.2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2021/S 0F2-0037097.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 4.11.2021. godine do 10:00 sati.

Uređenje dijela ulice Lokvica, 81-21-MV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Uređenje dijela ulice Lokvica , evidencijski broj nabave: 82-21-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 23.9.2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem: 2021/S 0F2-0034232.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 13.10.2021. godine do 10:00 sati.

Gradnja reciklažnog dvorišta za komunalni otpad, 82-21-MV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Gradnja reciklažnog dvorišta za komunalni otpad, evidencijski broj nabave: 82-21-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 6.8.2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0029370.

INFORMACIJE O PROJEKTU U SKLOPU KOJEG SE PROVODI NABAVA:

Ovaj postupak javne nabave dio je projekta koji se sufinancira putem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Kohezijski fond). Referentni broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava: KK.06.3.1.16.0084 Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta – Novi Vinodolski.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 1.9.2021. godine do 10:00 sati.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 13.9.2021. godine do 10:00 sati.

Održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski, 58-21-MV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Novog Vinodolskog, evidencijski broj 58-21-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 29.4.2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0016827.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 20.5.2021. godine do 10:00 sati.

Uređenje i opremanje edukativne staze ‘Ribarske priče’ u Novom Vinodolskom, 72-21-MV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Uređenje i opremanje edukativne staze Ribarske priče u Novom Vinodolskom, evidencijski broj 72-21-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 28.1.2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0003765.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22.2.2021. godine do 10:00 sati.

Glavni projekt sportske dvorane na Bahalinu 34-21-MV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Glavni projekt sportske dvorane na Bahalinu, evidencijski broj 34-21-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 8.3.2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0003765.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 29.3.2021. godine do 10:00 sati.

2020. godina
Izgradnja spoja ulice Antona Mažuranića i trga Ivana Mažuranića, 87-20-MV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Izgradnja spoja ulice Antona Mažuranića i Trga Ivana Mažuranića, evidencijski broj 87-20-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 11.12.2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0044263.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 11.1.2021. godine do 10:00 sati.

Usluge održavanja objekata javne rasvjete, 84-20-MV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za postupak Usluge održavanja objekata javne rasvjete, evidencijski broj 84 -20-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 22.5.2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem   2020/S 0F2-0019518.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15.6.2020. godine do 10:00 sati.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 23.6.2020. godine do 10:00 sati.

Opskrba električnom energijom, 7-20-MV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, evidencijski broj 7-20-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 21.10.2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0037964.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 11.11.2020. godine do 10:00 sati.

2019. godina
Dogradnja dječjeg vrtića Fijolica (ponovljeni postupak)

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Dogradnja dječjeg vrtića Fijolica, evidencijski broj 117-19-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 6.9.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0035488.

Ovaj postupak javne nabave dio je projekta koji se sufinancira putem Ugovora o financiranju sukladno uvjetima koji se primjenjuju na projekte financirane iz podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljenih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljenih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj).

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 9. listopada 2019. godine do 10:00 sati.

Izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada “Duplja” (faza 3 i faza 4)

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada “Duplja” (Faza 3 i Faza 4), evidencijski broj 85-19-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 16.8.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0033040.

Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Duplja“ u Novom Vinodolskom provodi se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije.

Projekt će se provoditi sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima koji su potpisali Grad Novi Vinodolski, Ministarstvo zaštite okoliša (PT1) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2).

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. rujna 2019. godine do 10:00 sati.

Novi rok za dostavu ponuda je 17. rujna 2019. godine do 10:00 sati.

Izgradnja infrastrukture Poslovne zone Zapad

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Izgradnja infrastrukture Poslovne zone Zapad, evidencijski broj 79-19-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 4.4.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0013039.

Ovaj postupak javne nabave dio je projekta “Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad – Novi Vinodolski” koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., a slijedom prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona” – KK.03.1.2.03.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 7. svibnja 2019. godine do 10:00 sati.

Dogradnja dječjeg vrtića Fijolica

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Dogradnja dječjeg vrtića Fijolica, evidencijski broj 98-19-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 24.6.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0024912.

Ovaj postupak javne nabave dio je projekta koji se sufinancira putem Ugovora o financiranju sukladno uvjetima koji se primjenjuju na projekte financirane iz podmjere 7.4. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljenih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu” – provedba tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljenih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj).

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. srpnja 2019. godine do 10:00 sati.

Opskrba električnom energijom

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, evidencijski broj 7-19-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 14.10.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0040298.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 4. studenog 2019. godine do 10:00 sati.

VI. faza uređenja plaže na obali Petra Krešimira IV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za postupak VI. faza uređenja plaže na Obali Petra Krešimira IV, evidencijski broj 113 -19-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 2.12.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0047257.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 27.prosinca 2019. godine do 10:00 sati.

V. faza uređenja plaže na obali Petra Krešimira IV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: V. faza uređenja dijela plaže na Obali Petra Krešimira IV, evidencijski broj 52-19-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 30.1.2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0003388.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 20.veljače 2019. godine do 10:00 sati.

2018. godina
Opskrba električnom energijom

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, evidencijski broj 5-18-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 26.9. 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2018/S 0F2-0026306.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 16. listopada 2018. godine do 10:00 sati.

Arhitektonski projekt uređenja Frankopanskog kaštela

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Arhitektonski projekt uređenja Frankopanskog kaštela, evidencijski broj 96-18-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 21.9. 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2018/S 0F2-0025860.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. listopada 2018. godine do 10:00 sati.

Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Fijolica (ponovljeni postupak)

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića “Fijolica”, evidencijski broj 87-18-MV. Poziv na nadmetanje objavljen je 10.4. 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2018/S 0F2-0008938.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 9. svibnja 2018. godine do 10:00 sati.

Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Fijolica

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića “Fijolica”, evidencijski broj 17-02-MN. Poziv na nadmetanje objavljen je 2. siječnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0027953.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. siječnja 2018. godine do 10:00 sati.

2017. godina
IV. faza uređenja plaže na obali Petra Krešimira IV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: IV. faza uređenja dijela plaže na Obali Petra Krešimira IV., evidencijski broj 17-06-MN. Poziv na nadmetanje objavljen je 29. prosinca 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0027731.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 23. siječnja 2017. godine do 10:00 sati.

Nabava vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: Nabava vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti, evid.br. 17-05-MN. Poziv na nadmetanje objavljen je 22. prosinca 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0027307.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 29. siječnja 2018. godine do 10:00 sati.

Opskrba električnom energijom

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, za predmet nabave: Opskrba električnom energijom, evid. br. 17-01-MN.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 31. srpnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0015787.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31. kolovoza 2017. godine do 09:00 sati.

2016. godina
III. faza uređenja plaže na obali Petra Krešimira IV

Grad Novi Vinodolski pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave: III. faza uređenja dijela plaže na Obali Petra Krešimira IV, evid.br. 16-08-MN. Poziv na nadmetanje objavljen je 19. prosinca 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0028238.

Dostava ponuda u elektroničkom obliku je obvezna.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 17. siječnja 2017. godine do 10:00 sati.

Nabava ispod zakonskog praga

Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna. Ovu nabavu ispod zakonskog praga, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Grad Novi Vinodolski provodi prema Pravilniku o postupanju pri provedbi Zakona o javnoj nabavi i provođenju postupaka jednostavne nabave.

Izmjene i dopune Pravilnika o postupanju pri provedbi Zakona o javnoj nabavi i o provođenju postupaka jednostavne nabave_16.11.2021
Pravilnik o postupanju pri provedbi Zakona o javnoj nabavi i o provođenju postupaka jednostavne nabave_14.6.2017
II. izmjene i dopune Pravilnika o postupanju pri provedbi Zakona o javnoj nabavi i provođenju postupaka jednostavne nabave
Pročišćeni tekst Pravilnika o postupanju pri provedbi Zakona o javnoj nabavi i provođenju postupaka jednostavne nabave.od 26.1.2022.
2021. godina
POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE – NABAVA I IMPLEMENTACIJA NOVOG ERP SUSTAVA (SUSTAV POSLOVNIH APLIKACIJA JLS) – 110-21-JN

Krajnji rok za dostavu ponude, bez obzira na način dostave je do 30.12. 2021. godine do 14:00 sati.

Poziv na dostavu ponude
Prilog 1. Ponudbeni list
Prilog 2. Troškovnik
Prilog 3. Tehničke specifikacije
Odluka o poništenju jednostavne nabave (110-21-JN)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno Akcijskom planu i Strategiji suzbijanja korupcije iz 2013. Godine, te mjeri br. 69. – „Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim ili pravnim osobama“, a sve u cilju jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu Gradske vlasti, objavljujemo popis svih ugovora i dodataka ugovora sklopljenih od 01. siječnja 2013. godine.

Ugovori
Ugovori 2
Ugovori 3
Skip to content