Komunalni doprinos

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitor.
Iznos komunalnog doprinosa:

Komunalni doprinos prihod je Proračuna Grada, kojim se financira i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

Komunalni doprinos sukladno Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN br. 136/06, 135/10 i 55/12), u svezi s odredbom članka 9. Pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN br. 90/10, 111/10 i 55/12) obračunava se u skladu s obujmom građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se ovisno o zoni u kojoj se nalazi građevna čestica, ovisno o namjeni građevine i obujmu građevine te vrijednosti prosječnih troškova gradnje m³ etalonske građevine u Republici Hrvatskoj.

Uzimajući u obzir uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj zona u Gradu Novi Vinodolski, određuju se zone za obračun komunalnog doprinosa na području Grada Novi Vinodolski, a kako slijedi:

I. ZONA obuhvaća u Novom Vinodolskom ulice: Šetnica dr. Franje Tuđmana, Obala kneza Branimira, Glavica, Lišanjska, Lukavice, dio ulice Senjska – objekti koji se nalaze ispod državne ceste D8, Obala dr. Josipa Sokolića, Obala Petra Krešimira IV i turističko naselje Zagori;

II. ZONA obuhvaća u Novom Vinodolskom ulice: Trg Ivana Mažuranića, Trg Vinodolskog zakona, Frankopasnki trg, Korzo hrvatskih branitelja, Braće Radić, Krasica, Žrtava fašizma, dr. Bogdana Mažuranića, Klančić, Svete Trojice, Abranska, Matije Mažuranića, Mel, Stube I, Stube II, Stari grad, Jurkovo, Kralja Tomislava, dio ulice Senjska – objekti koji se nalaze iznad državne ceste D8, Goranska, Hrastić, Riječka, Frana Mažuranića, Istarska ulica, Pod sv. Mikulj, Taklo;

III. ZONA obuhvaća u Novom Vinodolskom ulice: Lokvica, Rasadnik, Stjepana Mažuranića, Ladislava Maričića, Nova ulica, Augusta Šenoe, Kralja Zvonimira, Zagrebačka, Prilaz Mencija Klementa Crnčića, Ogulinska, Povilska, Sopot, 22. lipnja, Osap, Krmpotska, Prisika, prilaz Prisika, Ledenička, Podosap, ulica ZAVNOH-a, prilaz Jamice, Jamice, Pridolska, Zagonjska, Krminska, Vodovodna, Baroldino selo, Šćedine, Palih boraca, Josipa Mažuranića, Ivana Vončine, Antuna Mažuranića, Posteni, Prilaz, Andrije Šermana, Građanske škole, Vinodolska, Krasa, Nova krasa, Vatrogasna, Bočak, Antona Mataije, Bahalin, Mikulja, Šija, Ivanjska, Kalvarija, Zatrep, Sv. Lucije, Primorska, Selačka, Panos, u Povilama ulice: Milana Butkovića, Marijana Butkovića, Dugno, Tepli Porat, Nikole Butkovića, 19. dalmatinske divizije, Franje Butkovića, Dragana Butkovića Cole, Gaj, Vodovodna, u Klenovici ulice: Ribarska obala, Klenovarska staza, Vinodolska ulica, Put Drmuna, Marije Rice, Šćedine, Omladinski prilaz, Frankopanska ulica, Velebitska, Zidinice, Šetalište ispod Vrva, Stjepana Radića, Bunjevački prilaz, Valentinov prilaz, Grabići, Zagrebačka, Ogulinska, Primorska, Gaj, odvojak Gaj, Krmpotska ruka, Braće Miletići, Kula, Donji Kalanji, Gornji Kalanji, Žrnovnica, u Smokvici Krmpotskoj ulice: Dugačka, Grgićev prilaz, Krmpotska, prilaz Krmpotska, Punta, Njivice, Sv. Jakova, Vrilo, Pločice, Krčevina, Sibinj Krmpotski, Kozica (kamp);

IV. ZONA obuhvaća u Novom Vinodolskom ulice: Novljansko polje, Vinska cesta, Pavlomir; Ledenice, Donji Zagon;

V. ZONA obuhvaća naselja, Bater, Breze Crno, Gornji Zagon, Bile, Javorje, Luka Krmpotska, Podmelnik, Ruševo Krmpotsko, Zabukovac, Krmpotske vodice, Smokvica Krmpotska – objekti iznad državne ceste D8, u Krmpotama ulice: Jakov polje, Drinak, Poljice;

VI. ZONA obuhvaća Poslovnu zonu Zapad;

VII. ZONA obuhvaća Poslovnu zonu Kargač.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za prvu zonu ne može biti viša od 10% prosječnih troškova građenja kubnog metra građevine u Republici Hrvatskoj, a na dan donošenja ove Odluke prosječni troškovi građenja iznose 1.382,86 kn.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine iznosi kako slijedi:

 • I. ZONA – 18,32 EUR/138,00 HRK
 • II. ZONA – 14,60 EUR/110,00 HRK
 • III. ZONA – 13,14 EUR/99,00 HRK
 • IV. ZONA – 6,50EUR/49,00 HRK
 • V. ZONA – 3,58 EUR/27,00 HRK
 • VI. ZONA – 3,19 EUR/24,00 HRK
 • VII. ZONA – 2,26EUR/17,00 HRK

Komunalni doprinos plaća se odjednom, a na temelju pisanog zahtjeva obveznika može se odobriti i obročno plaćanje. Zahtjev za obročnu otplatu komunalnog doprinosa, obveznik može podnijeti najkasnije do isteka roka za žalbu na donijeto Rješenje.

Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:

 • Grad Novi Vinodolski,
 • HRVI Domovinskog rata i članovi obitelji umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja sa prebivalištem na području naselja koja pripadaju Gradu Novi Vinodolski u vrijeme stradavanja, a koji gradi za sebe i za potrebe svog obiteljskog domaćinstva, svoju prvu stambenu jedinicu na području Grada Novi Vinodolski, osim ako su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje sukladno propisima kojima se uređuju prava HRVI,
 • vlasnik, odnosno investitor, koji gradi gospodarski objekt proizvodne namjene, koja nema štetni utjecaj na okoliš, te
 • vlasnik, odnosno investitor za gradnju ukopanih i podzemnih garaža, pri čemu se ukopanom i podzemnom garažom smatra garaža u dijelu građevine koja se gradi ili garaža kao zasebni objekt ukoliko je ukopana minimalno 50%.

Prethodno navedene strane uz zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa dužne su priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuju da imaju pravo na oslobađanje.

Dokumentacija za oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa:

 1. dokaz o poslovnoj sposobnosti (izvod iz matične knjige rođenih ili preslika osobne iskaznice),
 2. dokaz da nije uzdržavana osoba (obrazac PK, javnobiljžnička izjava ili dr.),
 3. dokaz da nema riješeno vlastito stambeno pitanje za sebe i članove svog obiteljskog domaćinstva (ugovor o najmu, javnobilježnička izjava ili dr.),
 4. dokaze iz kojih je vidljivo da stalno prebiva na području Grada Novi Vinodolski (potvrda o prebivalištvu, javnobilježnička izjava ili dr.),
 5. dokaz da na području Republike Hrvatske nema u vlasništvu useljivu kuću ili stan, poslovni prostor za sebe i članove svog obiteljskog domaćinstva (potvrda nadležnog tijela, javnobilježnička izjava ili dr.),
 6. dokaz o ostvarivanju statusa hrvatskog branitelja (potvrda nadležnog Ministarstva),
 7. dokaz o broju rođene djece koja žive sa podnositeljem zahtjeva u obiteljskom domaćinstvu (izvod iz matične knjige rođenih ili dr.).

Članom obiteljskog domaćinstva smatra se bračni ili izvanbračni drug, djeca, pastorčad i posvojenici, te ostale osobe koje je obveznik komunalnog doprinosa, prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati.

Skip to content