Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje

Pročelnik odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje

Domagoj Kalanj, dipl. ing. građ.

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski

E-mail: [email protected]

Program rada Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje obuhvaća osobito sljedeća područja:
 1. izradu programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te planiranje komunalne infrastrukture,
 2. vođenje evidencija o obveznicima plaćanja komunalne naknade, naknade za uređenje voda, komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, spomeničke rente, utvrđivanje obveze, te prisilna naplata istih,
 3. komunalno redarstvo, koje obuhvaća poslove nadzora nad provedbom odluka kojima se uređuje komunalni red, te druge poslove redarstva u skladu sa pozitivnim propisima,
 4. prometno redarstvo, koje obuhvaća poslove nadzora nepropisno zaustavljenih parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom,
 5. organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti,
 6. izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, koji obuhvaćaju poslove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, isplatu naknada za zemljišta, izradu projekata, nadzor nad gradnjom, primopredaja i preuzimanje objekata u vlasništvo,
 7. vođenje poslova upravljanja, građenja i održavanja na nerazvrstanim cestama, te vođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama,
 8. pravodobnu izradu izvješća, programa, planova i drugih dokumenata iz područja komunalnog gospodarstva,
 9. koordinacija i suradnja s komunalnim trgovačkim društvima, ustanovama i tijelima u čijoj je nadležnosti izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad,
 10. kontrolu i uređenje prometa na području Grada,
 11. gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada, koje obuhvaća davanje u zakup i naplatu zakupnine,
 12. davanje u najam stanova u vlasništvu Grada, kao i vođenje popisa stanova i najmoprimaca i visine najamnine,
 13. zastupanje Grada po punomoći gradonačelnika u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima i nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima,
 14. geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
 15. gradnju, (ishođenje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i drugih akata sukladno posebnim propisima, gdje je Grad investitor ili nositelj projekta i druge poslove vezane za gradnju),
 16. gospodarenje javnim površinama, što podrazumijeva davanje u zakup, evidencija zakupoprimaca i prisilna naplata zakupnine,
 17. poslove zaštite okoliša s izradom programa i drugih akata utvrđenih zakonom,
 18. provođenje postupaka izrada planske i ostale dokumentacije iz područja prostornog uređenja,
 19. koordiniranje aktivnosti na poslovima zaštite graditeljskog nasljeđa koji pored provođenja postupaka koji se odnose na izvođenje radova na objektima pod zaštitom obuhvaća i davanje inicijative za utvrđivanje odgovarajuće zaštite kulturnog dobra,
 20. vođenje imovinsko-pravnih postupaka koji se odnose na pravni promet nekretnina u vlasništvu Grada, a koje se posebno odnosi na popis građevinskog zemljišta, pravni promet zemljišta i objekata u vlasništvu Grada, namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, visina kupoprodajne cijene i ostalog vezanog za ovu oblast,
 21. vođenje i priprema svih poslova koji se odnose na pomorsko dobro, a obuhvaćaju pokretanje postupka oko određivanje granice pomorskog dobra, upisa pomorskog dobra, izrade akata i provođenje postupaka koji se odnose na izdavanje koncesijskih odobrenja, pokretanje postupka dobivanja koncesije za luke posebne namjene i plaža na području Grada, uređenje i zaštita pomorskog dobra i dr.,
 22. pripremanje i koordiniranje aktivnosti kod osnivanja trgovačkih društava kojih je osnivač ili suosnivač Grad,
 23. pripremanje, provođenje i koordiniranje rada sa nadležnim tijelima koje se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, a isto tako na projekte koje potiču nadležna ministarstva i nadležni uredi iz oblasti poljoprivrede,
 24. pripremanje i sve ostale radnje koje se odnose na izgradnju i održavanje kapitalnih objekata na području Grada, a koji obuhvaćaju sportske objekte i objekte iz oblasti kulture, -vođenje geografsko-informacijskog sustava (GIS),
 25. poslovi izrade i predlaganje akata Gradskom vijeću i gradonačelniku iz nadležnosti Odjela, – izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja odluka Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela iz djelokruga Odjela, – druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisom, te odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća 

Zaprimanje računa i uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda putem elektroničke pošte

Grad Novi Vinodolski omogućio je svim fizičkim i pravnim osobama zaprimanje računa i uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda putem adrese elektroničke pošte, i to za račune izdane za razdoblje nakon srpnja 2020. godine.

Ukoliko želite da Vam račun za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda dostavljamo elektroničkom poštom (mailom), popunite niže priloženi zahtjev sa potrebnim podacima:

  Ova web stranica zaštićena je s reCAPTCHA te se primjenjuju Google pravila privatnosti i uvjeti pružanja usluge.

  ILI

  Ispunite obrazac i dostavite ga na adresu elektroničke pošte: [email protected] ili poštom na adresu Gradske uprave (Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski).

  Račun dostavljen mailom u PDF formatu, istovjetan je tiskanom računu koji ste do sada primali poštanskim putem.

  Odluke i pravilnici
  ODLUKA o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (PDF)
  ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (PDF)
  ODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (PDF)
  ODLUKA o odvodnji otpadnih voda (PDF)
  ODLUKA o komunalnom redu (Sl. novine PGŽ br. 23/19)
  ODLUKA o komunalnom redarstvu (Sl. novine PGŽ br. 24/95, 26/02, 23/08 i 10/10)
  PRAVILNIK o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnih redara (Sl. novine PGŽ br. 26/08)
  ODLUKA o reklamiranju i oglašavanju na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 11/96 i 8/97)
  ODLUKA o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (Sl. novine PGŽ br. 17/09, 19/10, 15/11, 29/11, 51/11, 21/12 i 8/15)
  ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
  i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama (Sl. novine PGŽ br.  14/20)
  ODLUKA o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke (Sl. novine PGŽ br. 13/14 i 16/14)
  ODLUKA o ugostiteljskoj djelatnosti (Sl. novine PGŽ br. 11/07, 17/09 i 10/10)
  ODLUKA o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 39/08)
  ODLUKA o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 35/21)
  ODLUKA o komunalnim djelatnostima (Sl. novine PGŽ br. 6/19)
  ODLUKA o komunalnoj naknadi (Sl. novine PGŽ br. 39/18, 36/19, 14/20, 17/21)
  ODLUKA o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade (Sl. novine PGŽ br. 39/18)
  ODLUKA o komunalnom doprinosu (Sl. novine PGŽ br. 2/19)
  ODLUKA o davanju u zakup javne površine (Sl. novine PGŽ br. 12/19)
  ODLUKA o visini zakupnine za davanje u zakup javne površine (Sl. novine PGŽ br. 13/19)
  ODLUKA o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 28/11, 37/11, 28/16 i 16/18)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora (Sl. novine PGŽ br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19)
  ODLUKA o zabrani izlaganja i prodaji robe izvan poslovnog prostora (Sl. novine PGŽ br. 15/07 i 32/10)
  ODLUKA o davanju stanova u najam (Sl. novine PGŽ br. 38/10)
  ODLUKA o davanju u zakup javnih skloništa u miru (Sl. novine PGŽ br. 7/04)
  ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine (Sl. novine PGŽ br. 32/14)
  ODLUKA o odvodnji otpadnih voda na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 32/14)
  ODLUKA o obračunu i naplati naknade za razvoj (Sl. novine PGŽ br. 42/14 i 27/15)
  ODLUKA o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 40/10 i 16/15)
  ODLUKA o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 17/19)
  ODLUKA o nerazvrstanim cestama na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 13/14)
  ODLUKA o visini naknade za izvanrednu uporabu nerazvrstanih cesta (Sl. novine PGŽ br. 34/16)
  ODLUKA o gradskom linijskom prijevozu putnika (Sl. novine PGŽ br. 18/99)
  ODLUKA o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u Gradu Novom Vinodolskom (Sl. novine PGŽ br. 16/15 i 14/20)
  ODLUKA o visini spomeničke rente Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 7/04 i 12/19)
  ODLUKA o dimnjačarskoj službi (Sl. novine PGŽ br. 10/96)
  ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 2/18 i 9/19)
  ODLUKA o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 2/18)
  ODLUKA o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (Sl. novine PGŽ br. 2/18)
  ODLUKA o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Novog Vinodolskog za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Sl. novine PGŽ br. 16/18)
  ODLUKA o načinu i uvjetima održavanja groblja (Sl. novine PGŽ br. 14/98, 29/04 i 53/07)
  ODLUKA o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 7/16)
  Prostorno – planska dokumentacija 

  Na području Grada Novog Vinodolskog primjenjuje se Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski te urbanistički i detaljni planovi uređenja: prostorno planiranje.

  Plan upravljanja pomorskim dobrom

  Upravljanje pomorskim dobrom može biti redovno i izvanredno. O izvanrednom upravljanju pomorskog dobra, koje obuhvaća sanaciju pomorskog dobra izvan luka nastalu uslijed izvanrednih događaja vodi brigu Županija.

  Redovno upravljanje (briga o zaštiti i održavanje) obavljaju jedinice lokalne samouprave sukladno godišnjem planu.

  Planom upravljanja pomorskim dobrom određuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Novi Vinodolski sa mikrolokacijama za obavljanje djelatnosti. Podnositelj zahtjeva za koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru dužan je dostaviti svoj OIB (ili OIB osobe ovlaštene za zastupanje). Ukoliko se zahtjev predaje elektroničkim putem, mora sadržavati kvalificirani elektronički potpis.

  Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu

  Plan upravljanja pomorskim dobrom u 2023. godini

  Grafički prikaz lokacija

  Plan rasporeda privremenih objekata
  Poljoprivredno zemljište

  Sukladno Preporuci za rad Ministarstva poljoprivrede, Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u vezi s evidencijom uporabe zemljišta u ARKOD sustav i odredbama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN RH broj 1/2023 i 41/2023), Grad Novi Vinodolski izdao je slijedeće Potvrde:

  Rn. broj Ime i prezime/naziv Adresa Datum izdavanja Potvrda – link
  1. Predrag Rubčić, nositelj OPG-a Vodovodna 2, Novi vinodolski 16.05.2023. Potvrda.pdf

  Pročelnik Odjela:

  Domagoj Kalanj, dipl.ing.građ.

  Izjave
  Prijave
  Zahtjevi
  Skip to content