Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje

Pročelnik odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje

Domagoj Kalanj, dipl. ing. građ.

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski

E-mail: [email protected]

Program rada Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje obuhvaća osobito sljedeća područja:
 1. izradu programa gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te planiranje komunalne infrastrukture,
 2. vođenje evidencija o obveznicima plaćanja komunalne naknade, naknade za uređenje voda, komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, spomeničke rente, utvrđivanje obveze, te prisilna naplata istih,
 3. komunalno redarstvo, koje obuhvaća poslove nadzora nad provedbom odluka kojima se uređuje komunalni red, te druge poslove redarstva u skladu sa pozitivnim propisima,
 4. prometno redarstvo, koje obuhvaća poslove nadzora nepropisno zaustavljenih parkiranih vozila i poslove upravljanja prometom,
 5. organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti,
 6. izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, koji obuhvaćaju poslove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, isplatu naknada za zemljišta, izradu projekata, nadzor nad gradnjom, primopredaja i preuzimanje objekata u vlasništvo,
 7. vođenje poslova upravljanja, građenja i održavanja na nerazvrstanim cestama, te vođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama,
 8. pravodobnu izradu izvješća, programa, planova i drugih dokumenata iz područja komunalnog gospodarstva,
 9. koordinacija i suradnja s komunalnim trgovačkim društvima, ustanovama i tijelima u čijoj je nadležnosti izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad,
 10. kontrolu i uređenje prometa na području Grada,
 11. gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada, koje obuhvaća davanje u zakup i naplatu zakupnine,
 12. davanje u najam stanova u vlasništvu Grada, kao i vođenje popisa stanova i najmoprimaca i visine najamnine,
 13. zastupanje Grada po punomoći gradonačelnika u parničnim, izvanparničnim i upravnim postupcima pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima i nadležnim upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima,
 14. geodetske poslove osnivanja i vođenja katastra vodova, evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva,
 15. gradnju, (ishođenje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola i drugih akata sukladno posebnim propisima, gdje je Grad investitor ili nositelj projekta i druge poslove vezane za gradnju),
 16. gospodarenje javnim površinama, što podrazumijeva davanje u zakup, evidencija zakupoprimaca i prisilna naplata zakupnine,
 17. poslove zaštite okoliša s izradom programa i drugih akata utvrđenih zakonom,
 18. provođenje postupaka izrada planske i ostale dokumentacije iz područja prostornog uređenja,
 19. koordiniranje aktivnosti na poslovima zaštite graditeljskog nasljeđa koji pored provođenja postupaka koji se odnose na izvođenje radova na objektima pod zaštitom obuhvaća i davanje inicijative za utvrđivanje odgovarajuće zaštite kulturnog dobra,
 20. vođenje imovinsko-pravnih postupaka koji se odnose na pravni promet nekretnina u vlasništvu Grada, a koje se posebno odnosi na popis građevinskog zemljišta, pravni promet zemljišta i objekata u vlasništvu Grada, namjena, uvjeti, mjerila za korištenje, visina kupoprodajne cijene i ostalog vezanog za ovu oblast,
 21. vođenje i priprema svih poslova koji se odnose na pomorsko dobro, a obuhvaćaju pokretanje postupka oko određivanje granice pomorskog dobra, upisa pomorskog dobra, izrade akata i provođenje postupaka koji se odnose na izdavanje koncesijskih odobrenja, pokretanje postupka dobivanja koncesije za luke posebne namjene i plaža na području Grada, uređenje i zaštita pomorskog dobra i dr.,
 22. pripremanje i koordiniranje aktivnosti kod osnivanja trgovačkih društava kojih je osnivač ili suosnivač Grad,
 23. pripremanje, provođenje i koordiniranje rada sa nadležnim tijelima koje se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, a isto tako na projekte koje potiču nadležna ministarstva i nadležni uredi iz oblasti poljoprivrede,
 24. pripremanje i sve ostale radnje koje se odnose na izgradnju i održavanje kapitalnih objekata na području Grada, a koji obuhvaćaju sportske objekte i objekte iz oblasti kulture, -vođenje geografsko-informacijskog sustava (GIS),
 25. poslovi izrade i predlaganje akata Gradskom vijeću i gradonačelniku iz nadležnosti Odjela, – izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja odluka Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela iz djelokruga Odjela, – druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisom, te odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća 

Zaprimanje računa i uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda putem elektroničke pošte

Grad Novi Vinodolski omogućio je svim fizičkim i pravnim osobama zaprimanje računa i uplatnica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda putem adrese elektroničke pošte, i to za račune izdane za razdoblje nakon srpnja 2020. godine.

Ukoliko želite da Vam račun za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda dostavljamo elektroničkom poštom (mailom), popunite niže priloženi zahtjev sa potrebnim podacima:

  Ova web stranica zaštićena je s reCAPTCHA te se primjenjuju Google pravila privatnosti i uvjeti pružanja usluge.

  ILI

  Ispunite obrazac i dostavite ga na adresu elektroničke pošte: [email protected] ili poštom na adresu Gradske uprave (Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski).

  Račun dostavljen mailom u PDF formatu, istovjetan je tiskanom računu koji ste do sada primali poštanskim putem.

  Odluke i pravilnici
  ODLUKA o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (PDF)
  ODLUKA o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (PDF)
  ODLUKA o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (PDF)
  ODLUKA o odvodnji otpadnih voda (PDF)
  ODLUKA o komunalnom redu (Sl. novine PGŽ br. 23/19)
  ODLUKA o komunalnom redarstvu (Sl. novine PGŽ br. 24/95, 26/02, 23/08 i 10/10)
  PRAVILNIK o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnih redara (Sl. novine PGŽ br. 26/08)
  ODLUKA o reklamiranju i oglašavanju na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 11/96 i 8/97)
  ODLUKA o lokacijama za postavljanje privremenih objekata i izgledu privremenih objekata (Sl. novine PGŽ br. 17/09, 19/10, 15/11, 29/11, 51/11, 21/12 i 8/15)
  ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
  i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama (Sl. novine PGŽ br.  14/20)
  ODLUKA o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene razine buke (Sl. novine PGŽ br. 13/14 i 16/14)
  ODLUKA o ugostiteljskoj djelatnosti (Sl. novine PGŽ br. 11/07, 17/09 i 10/10)
  ODLUKA o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovine na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 39/08)
  ODLUKA o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 35/21)
  ODLUKA o komunalnim djelatnostima (Sl. novine PGŽ br. 6/19)
  ODLUKA o komunalnoj naknadi (Sl. novine PGŽ br. 39/18, 36/19, 14/20, 17/21)
  ODLUKA o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade (Sl. novine PGŽ br. 39/18)
  ODLUKA o komunalnom doprinosu (Sl. novine PGŽ br. 2/19)
  ODLUKA o davanju u zakup javne površine (Sl. novine PGŽ br. 12/19)
  ODLUKA o visini zakupnine za davanje u zakup javne površine (Sl. novine PGŽ br. 13/19)
  ODLUKA o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 28/11, 37/11, 28/16 i 16/18)
  ODLUKA o zakupu poslovnog prostora (Sl. novine PGŽ br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19)
  ODLUKA o zabrani izlaganja i prodaji robe izvan poslovnog prostora (Sl. novine PGŽ br. 15/07 i 32/10)
  ODLUKA o davanju stanova u najam (Sl. novine PGŽ br. 38/10)
  ODLUKA o davanju u zakup javnih skloništa u miru (Sl. novine PGŽ br. 7/04)
  ODLUKA o priključenju na komunalne vodne građevine (Sl. novine PGŽ br. 32/14)
  ODLUKA o odvodnji otpadnih voda na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 32/14)
  ODLUKA o obračunu i naplati naknade za razvoj (Sl. novine PGŽ br. 42/14 i 27/15)
  ODLUKA o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 40/10 i 16/15)
  ODLUKA o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 17/19)
  ODLUKA o nerazvrstanim cestama na području Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 13/14)
  ODLUKA o visini naknade za izvanrednu uporabu nerazvrstanih cesta (Sl. novine PGŽ br. 34/16)
  ODLUKA o gradskom linijskom prijevozu putnika (Sl. novine PGŽ br. 18/99)
  ODLUKA o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u Gradu Novom Vinodolskom (Sl. novine PGŽ br. 16/15 i 14/20)
  ODLUKA o visini spomeničke rente Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 7/04 i 12/19)
  ODLUKA o dimnjačarskoj službi (Sl. novine PGŽ br. 10/96)
  ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 2/18 i 9/19)
  ODLUKA o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 2/18)
  ODLUKA o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada (Sl. novine PGŽ br. 2/18)
  ODLUKA o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Novog Vinodolskog za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Sl. novine PGŽ br. 16/18)
  ODLUKA o načinu i uvjetima održavanja groblja (Sl. novine PGŽ br. 14/98, 29/04 i 53/07)
  ODLUKA o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 7/16)
  Prostorno – planska dokumentacija 

  Na području Grada Novog Vinodolskog primjenjuje se Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski te urbanistički i detaljni planovi uređenja: prostorno planiranje.

  Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novog Vinodolskog za razdoblje 2024.-2028

  Plan upravljanja pomorskim dobrom za petogodišnje razdoblje donijelo je Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski  na temelju članka 39. stavka 12. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj: 83/23) i članka 21.  Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene novine PGŽ, broj:12/13, 18/14, 4/18, 5/20, 5/21 i 43/23).

  Plan o dopuni plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novi Vinodolski  za razdoblje 2024. – 2028.
  Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novog Vinodolskog za razdoblje 2024.-2028.

  Grafički prikaz lokacija

  Plan rasporeda privremenih objekata
  Poljoprivredno zemljište

  Sukladno Preporuci za rad Ministarstva poljoprivrede, Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u vezi s evidencijom uporabe zemljišta u ARKOD sustav i odredbama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN RH broj 1/2023 i 41/2023), Grad Novi Vinodolski izdao je slijedeće Potvrde:

  Rn. broj Ime i prezime/naziv Adresa Datum izdavanja Potvrda – link
  1. Predrag Rubčić, nositelj OPG-a Vodovodna 2, Novi vinodolski 16.05.2023. Potvrda.pdf

  Pročelnik Odjela:

  Domagoj Kalanj, dipl.ing.građ.

  Izjave
  Prijave
  Zahtjevi
  Skip to content