Djelokrug rada Gradskog vijeća, Statut i Poslovnik

Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, u skladu s člankom 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 12/1318/14 i 4/18):
 • donosi Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća
 • donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada
 • donosi odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada
 • donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odluku o privremenom financiranju
 • nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada u visini pojedinačne vrijednosti više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom
 • donosi odluke o pristupanju udruženjima lokalnih jedinica u zemlji i međunarodnim udruženjima lokalnih jedinica drugih država, u skladu sa zakonom
 • donosi odluku o promjeni granica Grada, raspisuje lokalni referendum
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela
 • imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća
 • donosi odluku o dodijeli Povelje Grada počasnom građaninu i ostalih javnih priznanja Grada
 • odlučuje o pokroviteljstvu koje prima Vijeće
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
 • osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad i odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave
 • odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom
 • donosi odluku o kriterijima načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja
 • odlučuje o zajedničkom obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i Statutom
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 28/09, 12/13 i 4/18) podrobnije uređuje način konstituiranja, sazivanja, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Vijeća.
Vezani propisi:
Skip to content