Djelokrug rada gradonačelnika

U skladu s odredbama Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i broj 18/14) gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada. Mandat gradonačelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.

Velimir Piškulić, oec. mandatno razdoblje od 2017. do 2021. godine

Velimir Piškulić započeo je s obnašanjem dužnosti zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog dana 23. siječnja 2016. godine, nakon što je gradonačelnik Oleg Butković imenovan na sjednici Hrvatskog sabora 22. siječnja za ministra pomorstva, prometa i infrastrukture u Vladi Republike Hrvatske.

Velimir Piškulić kandidirao se za gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog na lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017. godine. Pobjedom na lokalnim izborima postaje gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, te počinje obnašati dužnost gradonačelnika objavom konačnih rezultata Lokalnih izbora, od dana 26. svibnja 2017. godine.

Velimir Piškulić rođen je 14. listopada 1953. godine u Rijeci. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci – Odjelu za ugostiteljstvo i turizam prvi stupanj i stekao zvanje ekonomista za ugostiteljstvo i turizam. Dugogodišnji je turistički djelatnik. Oženjen je i otac dvoje djece.

Velimir Piškulić dugo godina obavlja niz značajnih društvenih i političkih funkcija na području Grada Novi Vinodolski i Primorsko – goranske županije. U drugom mandatu obnaša dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Novi Vinodolski, bio je član Poglavarstva u jednom od proteklih mandata gradske vlasti. Bio je predsjednik Turističke zajednice, član Turističkog vijeća TZ Grada Novi Vinodolski, član Turističkog vijeća, Skupštine i Nadzornog odbora TZ Kvarnera. Bio je godinama igrač i član organa upravljanja u NK Vinodol, KK Vinodol, predsjednik Plivačkog kluba Vinodol. Član je Čakavskog sabora Novljansko kolo, Mesopustarskog društva Novi Vinodolski, KUD-a Ilija Dorčić te član upravnih odbora Narodnog muzeja i galerije Novi Vinodolski i Narodne čitaonice i knjižnice Novi Vinodolski.

U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik:
 • utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
 • daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
 • predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
 • odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Grada,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela, unutarnjeg revizora, predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
Kontakt:
Primanje građana:

Građani Grada Novog Vinodolskog i ostale zainteresirane osobe mogu zatražiti termin za razgovor s gradonačelnikom Velimirom Piškulićem na sljedeći način:

Za sve pismene upite i dopise gradonačelniku na adresu e-pošte:

Skip to content