Djelokrug rada gradonačelnika

U skladu s odredbama Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i broj 18/14) gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada. Mandat gradonačelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog gradonačelnika.

Tomislav Cvitković, univ. spec. oec.
mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine

Tomislav Cvitković rođen je 5. siječnja 1983. godine u Rijeci, završio je srednju ekonomsku školu Dr. Antuna Barca u Crikvenici, diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, te magistrirao na poslijediplomskom specijalističkom studiju Marketing menadžment na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Od 2012. do 2017. godine zaposlenik je u Gradskoj upravi Grada Novog Vinodolskog, a 21. svibnja 2017. godine na lokalnim izborima kandidirao se za zamjenika gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog, te je od dana 26.svibnja 2017. godine obnašao dužnost Zamjenika gradonačelnika.

Tomislav Cvitković duži niz godina sudjeluje u svim kulturnim, sportskim i ostalim društvenim događanjima. Aktivan je član NK Vinodol Novi Vinodolski, Zavičajne udruge Klenovica i BK Drin Klenovica.

U obavljanju izvršne vlasti gradonačelnik:
 • utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,
 • daje mišljenje o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
 • predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna,
 • odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna,
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Grada,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Grad,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela, unutarnjeg revizora, predstavnike Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 • utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 • usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,
 • nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
Kontakt:
Primanje građana:

Građani Grada Novog Vinodolskog i ostale zainteresirane osobe mogu zatražiti termin za razgovor s gradonačelnikom Tomislavom Cvitkovićem na sljedeći način:

Za sve pismene upite i dopise gradonačelniku na adresu e-pošte:

Skip to content