Gospodarenje imovinom

Zemljišta

Pravni promet nekretnina u vlasništvu Grada, a koji se posebno odnosi na popis građevinskog zemljišta, pravni promet zemljišta i objekata u vlasništvu Grada, namjenu, uvjete, mjerila za korištenje, visinu kupoprodajne cijene i ostalog vezanog za ovu oblast, reguliran je kroz:

Raspolaganje zemljištima vrši se putem javnih natječaja uz iznimke propisane pozitivnim propisima. Pregled natječaja dostupan je na poveznici Javni natječaji.

Javne površine

Gospodarenje javnim površinama, što podrazumijeva davanje istih u zakup regulirano je kroz:

  • Odluku o davanju u zakup javne površine (Sl. novine PGŽ br. 12/19)
  • Odluku o visini zakupnine za davanje u zakup javne površine (Sl. novine PGŽ br. 13/19)

Raspolaganje javnim površinama vrši se putem javnih natječaja uz iznimke propisane Odlukom o davanju u zakup javne površine (Sl. novine PGŽ br. 12/19).

Zahtjevi:
Zahtjev za zakup javne površine za postavljanje reklame
Zahtjev za zakup javne površine
Zahtjev za zauzeće javne površine
Zahtjev za postavljanje ugostiteljske terase

Pregled natječaja dostupan je na poveznici Javni natječaji.

Poslovni prostori

Gospodarenje poslovnim prostorima u vlasništvu Grada, koje obuhvaća davanje istih u zakup regulirano je kroz:

Raspolaganje poslovnim prostorima vrši se putem javnih natječaja uz iznimke propisane Odlukom o zakupu poslovnog prostora (Sl. novine PGŽ br. 44/12, 41/15, 20/18 i 23/19).

Pregled natječaja dostupan je na poveznici Javni natječaji.

Koncesije i koncesijska odobrenja

Za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra može se sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/04, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19) fizičkim i pravnim osobama dati koncesija, a isto je regulirano Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).

Davatelj koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za objekte državnog značaja je Vlada RH (na rok do 99 godina), za objekte županijskog značaja Županijska skupština putem Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze (na rok do 20 godina), a za objekte lokalnog značaja Gradsko vijeće (na rok do 20 godina).

Za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koja ne isključuje, niti ograničuje opću upotrebu pomorskog dobra, fizičkim i pravnim osobama Grad Novi Vinodolsko izdaje koncesijsko odobrenje. Postupak je reguliran odredbama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), a lokacije na kojima se može obavljati djelatnost na pomorskom dobru određene su Planom upravljanja pomorskim dobrom, koji Grad Novi Vinodolski donosi za svaku godinu.

Skip to content