Upravni odjel za financije i javnu nabavu

Pročelnik upravnog odjela za financije i javnu nabavu

Zoran Tomić, dipl.oec.

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski

E-mail: [email protected]

Program rada Upravnog odjela za financije i javnu nabavu obuhvaća osobito sljedeća područja:
 1. obavljanje poslova pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada,
 2. planiranje, pripremanje i izradu nacrta proračuna Grada i projekcija za dvogodišnje razdoblje, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte,
 3. praćenje i kontrolu naplate javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izradu godišnjih i periodičnih izvještaja o izvršenju proračuna,
 4. predlaganje mjera za povećanje prihoda i smanjenje rashoda,
 5. utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenje po procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna Grada,
 6. obavljanje analitičkih i stručnih poslova vezanih uz proračun Grada,
 7. pripremu posebnih financijskih izvješća za potrebe upravnih tijela,
 8. vođenje knjigovodstvene evidencije o izvršavanju proračuna, knjigovodstvene popise gradske imovine, kao i druge financijske i knjigovodstvene evidencije propisane posebnim propisima,
 9. provođenje postupaka u vezi zaduživanja Grada i davanja jamstava, praćenje zaduživanja i izrada izvještaja o stanju duga,
 10. koordinaciju suradnje s Državnim uredom za reviziju prilikom godišnjeg nadzora financijskog poslovanja Grada, pripremanje analitičkih izvješća i očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz,
 11. predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Grada i koordiniranje aktivnosti vezanih za financijsko upravljanje i kontrole,
 12. blagajničko poslovanje, poslove obračuna i isplate plaća za službenike i namještenike Grada i korisnike proračuna,
 13. prijem i unos izvadaka platnog prometa te njihovo knjiženje u sve formirane analitike,
 14. izvršavanje plaćanja temeljem naloga (gradonačelnika, upravnih tijela Grada i korisnika proračuna), kontrola naloga za plaćanje u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima,
 15. vođenje evidencije ulaznih računa te evidentiranje i aktiviranje izdanih i pripremljenih sredstava osiguranja plaćanja,
 16. poslove osiguranja imovine te službenika i namještenika Grada, praćenje izvršavanja obveza i potraživanja po osiguranju, prijava štete i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine štete i naplatu štete,
 17. prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izrada prijedloga plana nabave Grada za tekuću godinu te njegovih izmjena i dopuna, vođenje evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima na nabavu roba, radova i usluga te izrada godišnjih izvješća za potrebe nadležnih tijela,
 18. organiziranje i provođenje postupaka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova za potrebe Grada, sukladno važećim odlukama,
 19. pripremu očitovanja i drugih akata za potrebe Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u žalbenim postupcima,
 20. vođenje registra javne nabave,
 21. poslove planiranja i nabavke informatičkog sustava i opreme,
 22. suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za poslove navedene u ovom članku,
 23. poslovi izrade i predlaganje akata Gradskom vijeću i gradonačelniku iz nadležnosti Odjela,
 24. izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja odluka Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela iz djelokruga Odjela,
 25. druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisom, te odlukama Gradonačelnika i Gradskog vijeća,
 26. poslovi u svezi pripreme i izrade projekata i programa suradnje sa subjektima s područja Europske unije, poslovi povezani s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,
 27. poslove vezane uz izradu programa smanjenja potrošnje energije i korištenja obnovljivih izvora energije, te suradnju s državnim i drugim tijelima i pravnim osobama nadležnim za ove poslove,
 28. pružanje potpore i suradnja sa Poduzetničkim centrom Vinodol i trgovačkim društvima u vlasništvu i suvlasništvu Grada kao i građanima na poslovima povezanim s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,
 29. predlaganje dokumenata, programa i mjera za razvoj Grada kroz suradnju sa ustanovama, trgovačkim društvima na području Grada te predstavnicima Županije, gradova i općina.
Odluke
Odluka o gradskim porezima (Narodne novine br. 141/20   i  144/22 ; Sl. novine PGŽ br.  40/20,  i 41/22)
Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova (Sl. novine PGŽ br. 2/19)
Zahtjevi
Obrasci
Skip to content