Naknada za uređenje voda

Naknada za uređenje voda je novčano javno davanje kojeg plaćaju vlasnici ili korisnici zemljišta i drugih nekretnina na određenom slivnom području, a koristi se za financiranje upravljanja vodnim sustavom.
Naknada za uređenje voda je obveza utemeljena Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16127/1766/19), Uredbi o visini naknade za uređenje voda (NN br. 82/10, 108/13) te Pravilniku o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (NN br. 83/10, 126/13), a obračunava se i plaća na području cijele države.

Odgovornost za upravljanje vodama i javnim vodnim dobrom, zaštitnim i hidromelioracijskim vodnim građevinama u Republici Hrvatskoj, povjerena je Hrvatskim vodama. Hrvatske vode su javna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. U okviru Hrvatskih voda grad Rijeka spada pod Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, u područje mali sliv “Kvarnersko primorje i otoci”.

Obveznici plaćanja naknade za uređenje voda su vlasnici ili korisnici zemljišta i drugih nekretnina na određenom slivnom području, odnosno naknadu za uređenje voda plaćaju i svi obveznici plaćanja komunalne naknade. Naknada za uređenje voda za zemljište i druge nekretnine obračunava se i plaća prema jedinici površine (m2).

Sredstva prikupljena od naknade za uređenje voda namijenjena su za:

  • financiranje upravljanja lokalnim vodama,
  • redovno, tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka, regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina,
  • zaštitu od štetnog djelovanja voda,
  • financiranje održavanja melioracijskog sustava.

Naknada se obračunava u Gradu Novom Vinodolskom, Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, a plaća se putem objedinjenog računa za komunalnu naknadu.

Skip to content