Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Vršitelj dužnosti pročelnIka Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti

Dino Stošić, spec.publ.admin.

Adresa: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski

E-mail: dino.stosic@novi-vinodolski.hr

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti obavlja slijedeće poslove:
 1. stručne i administrativne poslove u svezi pripremanja i održavanja sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća,
 2. priprema akata za objavu u Službenim novinama i dostavu na nadzor,
 3. organizaciju protokolarnih primanja i prigodnih svečanosti,
 4. stručne i administrativne poslove za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela,
 5. izrada prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Grada i dr. poslovi iz radnih odnosa (evidencije, prijave i odjave i dr.), stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika,
 6. poslovi zaštite na radu i elementarnih nepogoda,
 7. stručni i upravni poslovi na razvoju mjesne samouprave, stručni i administrativni poslovi za vijeća mjesnih odbora, kao i objedinjavanje prijedloga mjesnih odbora za male komunalne akcije,
 8. poslovi suradnje s jedinicama lokalne i regionalne samouprave u tuzemstu i inozemstvu, s državnim i županijskim tijelima, medijima, ustanovama, udrugama, političkim strankama i građanima,
 9. prava nacionalnih manjina,
 10. ostvarivanje prava na pristup informacijama,
 11. razmatranje predstavki i pritužbi građana,
 12. poslovi u svezi rada Savjeta mladih,
 13. poslove prijema i otpreme pošte,
 14. poslovi djelovodnika i arhiviranja,
 15. nabavka uredskog materijala,
 16. održavanje čistoće poslovnog prostora Grada, kao i tekuće održavanje istih prostora i voznog parka,
 17. osiguranje lokalnih potreba stanovnika u području brige o djeci, praćenje rada ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja kojoj je Grad vlasnik i osnivač, suradnja sa ustanovama odgoja i obrazovanja na pripremi programa iznad državnog standarda koji će se financirati iz gradskog proračuna, stipendiranje darovitih srednjoškolaca i studenata, te osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja,
 18. osiguranje lokalnih potreba stanovnika u području kulture, tehničke kulture i sporta, kao i suradnja sa udrugama iz područja sporta i kulture te praćenje rada ustanova u kulturi kojima je Grad vlasnik i osnivač,
 19. osiguranje lokalnih potreba stanovnika u području zdravstva i socijalne skrbi u većem obimu od zakonom propisanog (sukladno socijalnom programu Grada), suradnja s udrugama i ustanovama na području zdravstva i socijalne skrbi u cilju unapređenja boljih uvjeta života, stipendiranje darovitih, socijalno ugroženih srednjoškolaca i studenata, te osiguranje drugih programa u funkciji zdravstva i socijalne skrbi,
 20. pomoć braniteljima i njihovim obiteljima, djeci i osobama s posebnim potrebama,
 21. predlaganje dokumenata, programa i mjera za razvoj Grada kroz suradnju sa ustanovama, trgovačkim društvima na području Grada te predstavnicima Županije, gradova i općina,
 22. praćenje propisa iz djelokruga rada odjela,
 23. poslovi izrade i predlaganje akata Gradskom vijeću i gradonačelniku iz nadležnosti odjela,
 24. izvršavanje ili osiguravanje izvršavanja odluka gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela iz djelokruga odjela,
 25. pomoć pri normativnoj obradi akata drugim upravnim tijelima, a koja se predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskom vijeću,
 26. poslovi i priprema programa i mjera zaštite od požara i vatrogastva te poslovi i priprema programa i mjera zaštite i spašavanja i suradnja sa nadležnim tijelima,
 27. druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisom, te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.
Odluke, pravilnici, programi i planovi
Statut Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, (3/20-pročišćen tekst), 5/20, 5/21)
Poslovnik Gradskog Vijeća Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 28/09, 12/13, 4/18, (3/20-pročišćen tekst), 5/20)
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 41/14, 34/17, 4/18, 31/22)
Etički kodeks Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 41/06, 28/09 i 30/09, 7/12)
Odluka o stipendiranju učenika i studenata s područja Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 25/19)
Odluka o dodjeli Javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ br. 25/19)
Odluka o socijalnoj skrbi (Sl. novine PGŽ br. 21/16 i 1/23)
Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva (Sl. novine PGŽ br. 42/06)
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u Dječjem vrtiću „Fijolica“ (Sl. novine PGŽ br. 24/01, 10/3, 30/03, 18/03, 53/10, 36/19)
Odluka o osnivanju i imenovanju stožera civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog (Sl. novine PGŽ BR. 6/16, 13/16, 27/16, 18/17, 28/17, 23/18, 13/19)
Obrasci
Skip to content