Porez na potrošnju

Obveznik plaćanja poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području grada. Porez na potrošnju prihod je gradskog proračuna.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prigodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Grada Novog Vinodolskog.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost. Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Navedeni Obrazac podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave, na način propisan Zakonom o lokalnim porezima.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona (NN br. 115/16).

Porez na potrošnju propisan je Zakonom o lokalnim porezima (NN br. 115/16 – 114/22 ) te Odlukom o gradskim porezima (Sl. novine PGŽ br.141/20   i  144/22).

Zakonom o lokalnim porezima u članku 56. propisane su novčane kazne za prekršaj pravnoj i fizičkoj osobi obrtniku ili fizičkoj osobi koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ukoliko ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju odnosno koja ne preda obrazac PP-MI-PO u propisanom roku.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona (“Narodne novine” broj 115/16 – 114/22 ).

Porez na kuće za odmor propisan je Zakonom o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23) te Odlukom o gradskim porezima Grada Novog Vinodolskog (Narodne novine“ broj 141/20, 144/22 i 147/23; „Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj  40/20,  41/22 i 41/22). 

Skip to content