Porez na potrošnju

Obveznik plaćanja poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području grada. Porez na potrošnju prihod je gradskog proračuna.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prigodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Grada Novog Vinodolskog.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost. Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-NI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Navedeni Obrazac podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave, na način propisan Zakonom o lokalnim porezima.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona (NN br. 115/16).

Porez na potrošnju propisan je Zakonom o lokalnim porezima (NN br. 115/16) te Odlukom o gradskim porezima (Sl. novine PGŽ br. 16/17 i 38/17).

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza predviđene su novčane kazne za prekršaj u iznosu od 2.000,00 kn do 25.000,00 kn, sukladno članku 56. Zakona o lokalnim porezima.

Skip to content