Obavijesti o postupcima izrade prostorno planske dokumentacije

Druga ponovna javna rasprava o Prijedlogu VI.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Temeljem odredbi čl. 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj 31/22) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se 2. PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

2. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski započinje 2.4.2024. godine i završava zaključno sa 10.4.2024. godine. Javni uvid u Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu može se izvršiti tijekom provođenja ponovne javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati i ovdje, na web stranici Grada Novi Vinodolski. Javno izlaganje održat će se 10. travnja 2024. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski u 12,00 sati .

Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su izmijenjeni u odnosu na prethodni prijedlog plana iz javne rasprave.

Izvješće o 2. ponovnoj javnoj raspravi

Obrazloženje

Sažetak za javnost

Odredbe za provedbu

1_1. Korištenje i namjena površina

2_0 Infrastrukturni sustavi i mreže

3_1. Područja posebnih uvjeta korištenja

3_2. Područja posebnih ograničenja

3_3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

4_1. Građevinska područja

4_2. Građevinska područja

4_3. Građevinska područja

4_4. Građevinska područja

Obavijest o ponovnoj javnoj raspravi


Ponovna javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Temeljem odredbi čl. 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ, broj 31/22) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se PONOVNA JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski započinje 1.2.2024. godine i završava zaključno sa 15.2.2024. godine. Javni uvid u Prijedlog plana za ponovnu javnu raspravu može se izvršiti tijekom provođenja ponovne javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati i ovdje, na web stranici Grada Novi Vinodolski. Javno izlaganje održat će se 1. veljače 2024. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski u 13,00 sati .

Novi prijedlozi i primjedbe na izmijenjeni prijedlog mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su izmijenjeni u odnosu na prvi prijedlog plana iz prve javne rasprave.

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi
Obrazloženje
Odredbe za provedbu

Javna rasprava o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje objavljuje javnu raspravu o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski. Javna rasprava započinje 23.10.2023. godine i završava zaključno sa 21.11.2023. godine. Javni uvid u Prijedlog plana može se izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati i na web stranici Grada. Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se 9. studenog 2023. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski u 12,00 sati.

Izvješće o javnoj raspravi
Objava Javne rasprave
 

Obavijest o pokretanju postupka stavljanja izvan snage prostornih planova

Temeljem članka 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju i gradnji obavještava se javnost o donošenju Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage sljedećih prostornih planova:

– Provedbenog urbanističkog plana Prisika (Službene novine PGŽ, broj 7/23)

Odluka

– Detaljnog plana uređenja “Turist – Lopar – Crveni križ” (Službene novine PGŽ, broj 7/23)

Odluka

– Detaljnog plana uređenja “Autobusni kolodvor – ulaz” (Službene novine PGŽ, broj 7/23)

Odluka

Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (UPU 8)

Temeljem odredbi čl. 94. stavka 1. i čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje objavljuje JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (UPU 8).

Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (UPU 8) trajat će 8 dana, započinje 7.12.2022. godine i završava 14.12.2022. godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave, Prijedlog plana stavit će se na javni uvid na oglasnu ploču: u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski radnim danom od 8,00 – 14,00 sati i mrežne stranice Grada Novi Vinodolski: www.novi-vinodolski.hr (prostorno planiranje). Javno izlaganje Prijedloga plana održat će se 14.12.2022. godine u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski u 12,00 sati.

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski ili upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida. Tijekom javnog izlaganja mogu se postaviti pitanja o predloženim rješenjima, te dati prijedloge i primjedbe u zapisnik. Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Objava o Javnoj raspravi (pdf)
Odredbe za provođenje
1. Namjena
2.1. Promet
2.2. Struja
2.3. Voda i odvodnja
3. Oblici korištenja
4. Uvjeti gradnje
Sažetak za javnost
Izvješće o Javnoj raspravi

VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Odluka o izradi (Sl.n.PGŽ broj: 31/22)

Odluka o donošenju VI. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad (UPU 8)

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za VI. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Izmjene i dopune UPU naselja Novi Vinodolski i stavljanje detaljnih planova uređenja van snage

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski donijelo je na 8. sjednici održanoj 21. veljače 2022. godine Odluku o donošenju V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski te Odluke o stavljanju van snage DPU dijela Obale Petra Krešimira IV i DPU Marina.

Prostorno planski uvjeti za područje planova koji se stavljaju van snage definirani su neposrednom provedbom UPU naselja Novi Vinodolski.

  • Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ, broj 5/22)
  • Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela Obale Petra Krešimira IV (Sl. novine PGŽ broj 5/22)
  • Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja Marina (Sl. novine PGŽ broj 5/22)

Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu UPU naselja Novi Vinodolski

Informacija o Javnoj raspravi: Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sibinj Krmpotski 2

Temeljem odredbi čl. 96. i 104.Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja SIBINJ KRMPOTSKI 2 (T3 5 ) (Službene novine PGŽ, broj: 46/18) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja SIBINJ KRMPOTSKI 2 (T3 5 ), a započinje 16.11.2021. godine i završava 24.11.2021. godine.

Više na sljedećoj poveznici.

Sažetak za javnost – obrazloženje
Odredbe – uvjeti
Grafika
Izvješće UPU Sibinj Krmpotski 2

Informacija o Javnoj raspravi – UPU Novi, DPU Marina, DPU Obala Petra Krešimira IV.

Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 23/10, 36/10, 19/13, 18/14, 21/16 i 19/18), Prijedlogu odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Marina“ (Sl. novine PGŽ br. 21/00 i 26/12) i Prijedlogu odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela Obale Petra Krešimira IV (Sl. novine PGŽ br. 26/96 i 21/00) započinje 22.10.2021. godine i završava 2.11.2021. godine.

Više informacija na sljedećoj poveznici.

DPU dijela Obale Petra Krešimira IV Odluka o stavljanju izvan snage
DPU dijela Obale Petra Krešimira IV Sažetak za JR
DPU Marina Odluka o stavljanju izvan snage
DPU Marina Sažetak za JR
Tekstualni dio V Izmjena i dopuna UPU naselja Novi V
UPU NOVI Sažetak za javnost
V IiD UPU naselja NOVI ENERGETSKI SUSTAV
V IiD UPU naselja Novi NAMJENA
V IiD UPU naselja Novi UVJETI I NAČIN GRADNJE
V IiD UPU naselja Novi V ODVODNJA OTPADNIH VODA
V IiD upu naselja Novi V PROMET
V IiD UPU naselja Novi V TELEKOMUNIK. MREŽA
V IiD UPU naselja Novi V VODOOPSKRBA
V IiD UPU naselja Novi ZAŠTITA
Izvješće o JR – V. izmjene i dopune UPU Novi Vinodolski
Izvješće o JR stavljanja van snage dijela DPU Obala Petra Krešimira IV
Izvješće o JR stavljanje van snage DPU Marina

Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sibinj Krmpotski 2

Odluka da nije potrebno provesti OSPUO za V. izmjene i dopune UPU naselja Novi Vinodolski

Informacija o Javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja SIBINJ KRMPOTSKI 2

Temeljem odredbi čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja SIBINJ KRMPOTSKI 2 (T35) (Službene novine PGŽ, broj: 46/18) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja SIBINJ KRMPOTSKI 2 (T35).

Više na sljedećoj poveznici.

1. Namjena
2.1. Promet
2.2. Elektroopskrba
2.3. Vodoopskrba – odvodnja
3.1. Korištenje
3.2. Ograničenja
4. Uvjeti
Odredbe
Sažetak za javnost
Izvješće o javnoj raspravi Sibinj Krmpotski 2

Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za IV. izmjene i dopune DPU centar Klenovica

Informacija o Javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ZAGORI 1

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja ZAGORI 1 (UPU 20, T1 6 ) upućuje se na javnu raspravu i javni uvid u trajanju od trideset (30) dana i to od 4.11. – 4.12.2019. godine u Gradskoj vijećnici. Javno izlaganje će se održati 20.11. 2019. godine u 12 sati.

Više na sljedećoj poveznici.

Tekstualni dio Plana
Grafički prilog
Izvješće o javnoj raspravi UPU Zagori 1

Informacija o ponovnoj javnoj raspravi o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Sibinj Krmpotski 2

Temeljem odredbi čl. 96. i 104. Zakona o prostornom uređenju (N.N.RH, broj: 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja SIBINJ KRMPOTSKI 2 (T35) (Službene novine PGŽ, broj: 46/18) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski objavljuje se ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja SIBINJ KRMPOTSKI 2 (T35).

Više na sljedećoj poveznici.

2019. godina
Izrada UPU Sibinj Krmpotski 2

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj 28. prosinca 2018. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Sibinj Krmpotski 2 (T35).

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju obavještava se javnost o izradi ovog prostornog plana.

Odluka o izradi UPU
2018. godina
Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana Prisika Novi Vinodolski
Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja novog groblja Novi Vinodolski (UPUG5)
Javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski
2017. godina
Odluka o dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna UPU naselja Novi Vinodolski

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj 13.12.2017. godine donijelo je Odluku o dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna UPU naselja Novi Vinodolski.

Odluka
Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja ZAGORI 1(UPU 20, T16)
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV.Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Grada Novi Vinodolski

Na temelju članka 64.stavak 3.Zakona o zaštiti okoliša (N.N.RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31.stavak 4.Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (N.N.RH 03/17) i članka 44.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski donosi dana 24.11.2017.godine.

Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno proesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za IV. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Grada Novi Vinodolski
Odluka o izradi UPU ZAGORI 1

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj 25. rujna 2017. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja ZAGORI 1 (UPU 20).

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju obavještava se javnost o izradi ovog prostornog plana.

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja ZAGORI 1 (upu 20)
Obuhvat
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. stavak 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN RH 03/17) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/13 i 18 /14) gradonačelnik Grada Novi Vinodolski donosi dana 09.10.2017. godine.

ODLUKU kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
Izvješće o javnoj raspravi V. Izmjena i dopuna PPUG Novi Vinodolski

Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) objavljujemo Izvješće o javnoj raspravi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski.

Izvješće o provedenoj javnoj raspravi
Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski – pročišćeni tekst

Na temelju članka 35.stavak 1.alineja 4.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.12/13 i 18/14) Komisija za statut i poslovnik Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj dana 14.07.2017.godine utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski.

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski sadrži Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.23/10), Ispravak Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.36/10) Odluku o donošenju I.Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.19/13), Odluku o donošenju II.Izmjena Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.18/14) i Odluku o donošenju III.Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.21/16)u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski – pročišćeni tekst
Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski – pročišćeni tekst

Na temelju članka 35. stavak 1. alineja 4. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14), Komisija za statut i poslovnik Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj dana 07.07. 2017.utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski.

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski obuhvaća Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.55/06), Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.23/10), Ispravan Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.36/10), Odluku o donošenju Ciljanih Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.19/13), Odluku o donošenju III.Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.13/14) i Odluku o donošenju IV.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije br.41/15)u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski – pročišćeni tekst 
Obavijest o izradi izmjena i dopuna prostornih planova: PPUG Novi Vinodolski, UPU naselja Novi Vinodolski i DPU Marina

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 32. sjednici održanoj 13.2.2017. godine i na 33. sjednici održanoj 21.3.2017. godine donijelo je Odluke o izradi izmjena i dopuna planova.

U skladu sa člankom 88 Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine RH broj 153/13) nositelj izrade planova, Grad Novi Vinodolski, Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje obavještava javnost o izradi:

2016. godina
Urbanistički plan uređenja novog groblja Novi Vinodolski

Sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (NN RH broj 153/13) obavještava se javnost o izradi URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NOVOG GROBLJA NOVI VINODOLSKI

ODLUKA o izradi
OBUHVAT iz PPUG NV
Obavijest o javnoj raspravi o prijedlogu UPU Porto Teplo 1 i Izvješće o javnoj raspravi
2015. godina
Ponovna javna rasprava o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna PPUG Novi Vinodolski – obavijest i izvješće

Nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s djelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Sažetak za javnost
Tekstualni dio

Uvid u kartografske prikaze je moguć samo u analognom obliku u prostoru Gradske vijećnice.

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI
Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski i izvješće

PRIJEDLOG PLANA:

Sažetak za javnost
Obrazloženje Plana
PROVEDBENE ODREDBE

Uvid u kartografske prikaze je moguć samo u analognom obliku u prostoru Gradske vijećnice.

U skladu sa člankom 102. Zakona o prostornom uređenju, objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi:

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI
2014. godina
Obavijest o izradi zmjena i dopuna prostornih planova: PPUG Novi Vinodolski, UPU naselja Novi Vinodolski i UPU PZ Zapad

Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 11. sjednici održanoj 31.srpnja 2014. godine donijelo je Odluke o izradi izmjena i dopuna planova. U skladu sa člankom 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine RH, broj 153/13) nositelj izrade planova, Upravni odjel za urbanizam i razvoj Grada Novi Vinodolski obavještava javnost o izradi:

IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Odluka o izradi
Obuhvat PPUG NV

III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

Odluka o izradi
Obuhvat UPU naselja Novi

I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad

Odluka o izradi
Obuhvat PZ Zapad
Položaj PZ Zapad

Odluke su objavljene u Službenim novinama PGŽ, broj 24/14.

Odluka o izradi UPU Porto Teplo 1 (UPU 17)
2013. godina
Javna rasprava o Prijedlogu III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

Javna rasprava o Prijedlogu  III. Ciljanih izmjena Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski započinje 16.12.2013. godine i završava  24.12.2013. godine.

Javni uvid u Prijedloge planova se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 9,00 – 13,00 sati.

Detalji o javnoj raspravi:

Objava JAVNE RASPRAVE
TEKSTUALNI DIO
Pročišćeni tekst
Javna rasprava o Prijedlogu UPU luke otvorene za javni prmet lokalnog značaja Muroskva – UPU 31

Javna rasprava o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva – UPU 31

Objava javne rasprave
Tekstualni dio – provedbene odredbe
Kartografski prikaz 1 – Namjena
Javna rasprava o Prijedlozima planova: UPU luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva – UPU 31 i III. Ciljane izmjene Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
Obavijest o pristupanju II. Izmjeni UPU naselja Novi Vinodolski
Izrada III. Ciljanih izmjena PPUG
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (pročišćeni tekst)

Na temelju temelju članka 35. stavka 1. alineja 4. Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije 28/09 i 30/09-ispr.) Komisija za Statut i Poslovnik Grada Novog Vinodolskog na sjednici održanoj dana 09. siječnja 2013. godine utvrdila je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski.

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski obuhvaća Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski  (Službene novine PGŽ 55/06), Odluku o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski  (Službene novine PGŽ 23/10) i Ispravak Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski  (Službene novine PGŽ 36/10) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski (pročišćeni tekst)
2012. godina
I. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski

Na 12. sjednici Gradskog vijeća održanoj 14. lipnja 2010. donesene su Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Novog Vinodolskog i Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski. Riječ je o dva temeljna prostorno-planska dokumenta koji su vrlo bitni za daljnji razvoj grada.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski korigirana je  trasa autoceste koja prolazi kroz područje grada, a Plan se mijenja i u dijelu usklađenja uvjeta gradnje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji. Najznačajnije u izmjenama i dopunama Prostornog plana jest određivanje uvjeta za legalizaciju izgrađenih objekata.

Najznačajnije u izmjenama i dopunama Prostornog plana jest određivanje uvjeta za legalizaciju izgrađenih objekata koji nisu bili u skladu s odredbama Prostornog plana uređenja Grada, to jest bespravno sagrađenih objekata najkasnije u roku od dvije godine, računajući od dana stupanja na snagu izmjena i dopuna. Nakon proteka tog roka više neće biti u mogućnosti legalizirati bespravno izgrađene objekte, po uvjetima legalizacije. Legalizacija jedino neće biti moguća na području „Bribirske obale“.

Uvjeti legalizacije bi bili za obiteljske kuće i stambene objekte s pomoćnim objektima te poslovne i stambeno poslovne objekte s pomoćnim objektima do maksimalnog koeficijenta izgrađenosti od 60 posto, katnosti P + 3, maksimalne visine 12,50 metara za osnovni objekt, odnosno P + 1 maksimalne visine šest metara za pomoćne objekte, dok je po odredbama Prostornog plana maksimalna katnost obiteljskih kuća i stambenih objekata je P + 2, s potkrovljem bez nadozida i isključivo je moguća gradnja samostojećih objekata s maksimalnim koeficijentom izgrađenosti 30 posto. Za legalizaciju objekata građani će morati platiti komunalni doprinos, vodni doprinos i takozvani kazneni doprinos.

UPU obuhvaća cijelo područje naselja Novog Vinodolskog i njime su propisani uvjeti odnosno područja na kojima je moguća izgradnja građevina društvene, ugostiteljsko-turističke namjene, mješovite i poslovne namjene, te uvjeti za gradnju infrastrukture.

DOKUMENTI:

Odluka o I. izmjenama i dopunama PPUG Novi Vinodolski (pdf; 433751Byte)
Odluka o donošenju UPU naselja Novi Vinodolski (pdf; 740417Byte)
Studija o utjecaju na okoliš Vjetroelektrane Breze

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša objavilo je početak JAVNE RASPRAVE Studije o utjecaju na okoliš zahvata – Vjetroelektrane Breze. Javna rasprava će trajati od 8. lipnja do 7. srpnja 2011. a uvid u Studiju može se obaviti u Gradu Novi Vinodolski, Gradska Vijećnica, Trg Vinodolskog zakona 1/II radnim danom od 7,00 do 14,00 sati.

Javno izlaganje o Studiji će se održati u četvrtak 16. lipnja 2011., s početkom u 16,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog,  51250 Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš zahvata – Vjetroelektrana Breze. Primjedbe i prijedlozi mogu se upisivati u knjigu primjedbi na mjestu uvida do zaključivanja javnog uvida ili se u pisanom obliku mogu dostaviti Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Riva 10, te na E – mail adresu: [email protected]. Primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Sažetak za javni uvid
Izrada Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar Klenovica (Službene novine PGŽ, broj: 28/11) Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana OBAVJEŠTAVA JAVNOST da se pristupilo izradi:

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice

O prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice provest će se javna rasprava koja će biti objavljena u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

Izrada izmjena i dopuna DPU MARINA – obavijest za javnost

Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA (Službene novine PGŽ, broj: 8/12) Grad Novi Vinodolski kao nositelj izrade prostornog plana obavještava javnost da se pristupilo izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Marina.

U postupku dobivanja građevne dozvole za izgradnju luke posebne namjene – luke nautičkog turizma u Novom Vinodolskom utvrđeno je da obuhvat rekonstrukcije primarnog lukobrana izlazi izvan granice obuhvata DPU Marina i to djelomično u manjem dijelu kopna, te u morskom dijelu -podmorju. Stoga je potrebno pristupiti donošenju izmjena i dopuna DPU-a i istim proširiti obuhvat zahvata na kopnu i po projektiranoj crti nasipavanja u podmorju.

O prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA  provest će se javna rasprava koja će biti objavljena u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

Objava javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU MARINA

Temeljem odredbi čl. 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (N.N.RH, broj: 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA (Službene novine PGŽ, broj 8/12) i Zaključka Gradonačelnika Grada Novi Vinodolski, klasa: 350-01/12-01/1, ur.broj: 2107/02-04-12-2 od 20.04.2012. objavljuje se:

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA MARINA

Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA započinje 07.05.2012. godine i završava 14.05.2012. godine. Javni uvid se može izvršiti tijekom provođenja javne rasprave u prostorijama Gradske vijećnice Grada Novog Vinodolskog na adresi: Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski od 8,00 – 14,00 sati.

Javno izlaganje Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja MARINA održat će se 11. svibnja 2012. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Novog Vinodolskog , sa početkom u 11,00 sati.

Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

  • u pisanom obliku predati u pisarnici Grada Novog Vinodolskog ili dostaviti poštom na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski,
  • upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Urbanistički planovi uređenja Poslovnih zona

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održanoj 12.ožujka 2007. godine donijete su Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Kargač i Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zapad. Odluke su objavljene u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 11/07.

UPU PZ Kargač

Planom je predviđeno uređenje predjela Kargač uz županijsku cestu Novi – D. Zagon – Ledenice kao gospodarske zone namijenjene proizvodnoj djelatnosti, skladištima i servisima, uslužnim, trgovačkim i komunalnim sadržajima. Osim navedenih površina, planom su određene javne infrastrukturne površine, kao i zaštitne zelene površine. Oblik i veličina građevnih čestica nisu određene ovim planom, već su određene zone unutar kojih će se formirati građevne čestice sukladno odredbama plana.

Odluka o donošenju UPU PZ Kargač.

UPU PZ Zapad

Planom je predviđeno uređenje predjela nekadašnje drvne industrije Vinodol sa proširenjem prema Bribiru uz županijsku cestu Novi – Bribir kao gospodarske zone namijenjene proizvodnoj djelatnosti, skladištima i servisima, uslužnim, trgovačkim i komunalnim sadržajima. Osim navedenih površina, planom su određene javne infrastrukturne površine, kao i zaštitne zelene površine, te zaštita vodotoka Suhe Ričine. Plan obuhvaća postojeću poslovnu zonu koja je već u funkciji i novoplaniranu površinu na zapadnom dijelu obuhvata. Oblik i veličina građevnih čestica nisu određene ovim planom, već su određene zone unutar kojih će se formirati građevne čestice sukladno odredbama plana.

Odluka o donošenju UPU PZ Zapad.
Urbanistički planovi uređenja Kampa Kozica i turističkog naselja Panos – Javna rasprava

Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski  objavljuje da 27. rujna 2007. godine započinje javna rasprava o prijedlogu:

  1. URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA KAMPA KOZICA
  2. URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA TURISTIČKOG NASELJA PANOS

Javna rasprava provest će se u trajanju od 30 dana, odnosno od 27. rujna do zaključno 26. listopada 2007. g. Uvid u Prijedloge urbanističkih planova uređenja može se izvršiti u Gradskoj vijećnici, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, radnim danom od 8,00 – 14,00 sati.

Kako sudjelovati u javnoj raspravi

Do zaključenja javne rasprave, sudionici u javnoj raspravi mogu dati primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi koja se nalazi u Gradskoj vijećnici ili dostavljanjem pismenih primjedbi i prijedloga Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja neće se razmatrati niti uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javna izlaganja Prijedloga urbanističkih planova uređenja održat će se u Gradskoj vijećnici, Trg Vinodolskog zakona 1, II kat, Novi Vinodolski dana 15. listopada 2007. godine (ponedjeljak) i to:

  • za UPU Turističkog naselja Panos u 10,00 sati
  • za UPU kampa Kozica u 12,00 sati

DOKUMENTI:

UPU kampa Kozica_tekstualni dio (pdf; 897821Byte)
UPU TN Panos_provedbene odredbe (doc; 359424Byte)
Izrada izmjena i dopuna prostornih planova

Grad Novi Vinodolski obavještava javnost da se pristupilo izradi:

I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski

II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centra Klenovice

O prijedlogu navedenog prostornog plana provest će se prethodna i javna rasprava. Obje rasprave bit će objavljene u službenom glasilu i dnevnom tisku najmanje osam dana prije početka rasprave.

Urbanistički plan uređenja kampa Kozica – UPU 25

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održanoj 26. veljače 2009. godine donijeta je Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja kampa Kozica. Odluka je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 8/09.

Ovom Odlukom donio se Urbanistički plan uređenja kampa Kozica koji je izradio ADF d.o.o. za arhitekturu, projektiranje, savjetovanje, urbanizam i prostorno uređenje iz Karlovca.
Prostor u obuhvatu Plana je ukupne površine oko 17,28 ha, od čega je 7,98 ha kopnena površina, a 9,30 ha morska površina.Površine za gradnju određene su kao površine namijenjene za gospodarske (turističko-ugostiteljske i poslovne) namjene, za sportsko rekreacijske namjene, vodne površine (sportovi na vodi), prometne površine i infrastrukturne sustave. Neizgrađene površine obuhvaćaju površine turističko-ugostiteljske namjene – kamp, te zelene površine.

Građevina gospodarske djelatnosti je građevina na zasebnoj građevnoj čestici, te je u cjelini ili većim dijelom namijenjena obavljanju djelatnosti gospodarske namjene. Građevine gospodarskih djelatnosti mogu se graditi na površinama: ugostiteljsko-turističke namjene: ugostiteljsko-turističke namjene (T), – poslovne namjene (pretežito uslužna/recepcija (K1), pretežito trgovačka (K2) i komunalno servisna/sanitarni čvor (K3)).  Uz građevine osnovne namjene mogu se smjestiti i prostori za sadržaje što upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim prostorima (administrativno- upravni sadržaji i sl.) Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene – kamp (T3) moguće je uređenje isključivo smještajnih jedinica – kamp mjesta i kamp parcela.

UPU PANOS (T2,2) neizgrađeni dio građevinskog područja- UPU 21

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski održanoj 6. travnja 2009. godine donijeta je Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja PANOS (T22) neizgrađeni dio građevinskog područja- UPU 21. Odluka je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije broj 17/09

Ovom Odlukom donio se Urbanistički plan uređenja PANOS (T2,2) neizgrađeni dio građevinskog područja- UPU 21  koji je izradio GEOPROJEKT d.d., PJ Kvarner, Zanonova 1/II, Rijeka.
Planom se određuju uvjeti organizacije prostora, uređenja, gradnje i zaštite površina građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene T2,2 Panos.

POVRŠINE TURISTIČKOG NASELJA

-Površina smještajnih kapaciteta – zona 1
Površina smještajnih kapaciteta je površina namijenjena organizaciji i korištenju svih sadržaja potrebnih za pružanje usluga smještaja i prehrane u turističke svrhe. Predviđeni kapacitet smještaja na površini smještajnih kapaciteta iznosi najviše 700 ležaja. Kategorija smještaja mora zadovoljavati uslugu minimalno 4*.
-Parkirališna/garažna površina – zona 4
Površina parkiranja definirana je za smještaj vozila posjetitelja i korisnika ugostiteljsko-turističke zone.
-Pješačke površine – zone 8
Pješačke površine omogućuju pristup obalnom dijelu izvan obuhvata ovog Plana, te povezuju zonu sa graničnim područjima.
-Površina sportsko-rekreacijske namjene – zona 3
Površina sportsko-rekreacijske namjene formirana je za organizaciju rekreativnih sadržaja sa parkovnom površinom.
-Površine trgovačko-uslužne namjene – zona 2
Površine trgovačko-uslužne namjene formirane su za organizaciju sadržaja prodajnog (butici, radnje specijaliziranih proizvoda, suvenirnice i druge prodaje na malo), uslužnog (turističke agencije, banke, pošta, saloni za uljepšavanje i sl.), ugostiteljskog (restorani, zalogajnice, caffe- barovi, slastičarnice i sl.) tipa.
-Zaštitne zelene površine – Z – zona 9
Zaštitne zelene površine formirane su kao obavezne površine u graničnom dijelu ugostiteljsko-turističke zone Panos sa državnom prometnicom.

Javne rasprave o prostorno planskoj dokumentaciji: I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novog Vinodolskog Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski

UPU naselja Novi Vinodolski

Provedbene odredbe
Obrazloženje
Sažetak za javnost

I. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Novi Vinodolski

Provedbene odredbe
Sažetak za javnost
Donijete Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana »Prisika«

Gradsko vijeće Novog Vinodolskog donijelo je na sjednici održanoj 1.kolovoza 2006. godine Odluku  o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana »Prisika« u Novom Vinodolskom, kojim se definiraju sadržaji i daljnja grad­nja postojećih građevnih čestica kolektivne izgradnje, te novoplaniranih građevnih čestica višestambenih i stambenih građevina.

Program gradnje i uređenja prostora definiran je temeljem postojeće prostorno planske dokumentacije, te programa investitora. Planom je obuhvaćeno ukupno 0,28 ha zemljišta. Postojeće parcele 5 i 6 definirane prethodnim planom se zadržavaju, a obuhvaćeno je još 10 čestica koje se cijepaju i objedinjuju, te se formiraju 4 građevinske parcele i dvije zelene površine. Zime je područje obuhvata podijeljeno u tri osnovne namjene i to: stambena namjena – dvije stambene građevine, stambena namjena – dvije višestambene građevine i javne zelene površine. Unutar područja obuhvata predviđene parcele oznaka 5 i 6 ostaju u zoni kolektivnih stambenih objekata, samo se mijenja namjena potkrovlja iz ateljea u stanove.

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana »Prisika« je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, broj 32/06.

Donijet DPU Zagori
Tekstualni dio Plana (doc; 750080Byte)
UPU Kozica – Javna rasprava od 27.02. – 28.03.2006.

Tekstualni dio Plana: provedbene odredbe i obrazloženje plana u pdf obliku možete pogledati ovdje:

Obrazlozenje Plana, PDF (pdf; 266230Byte)
Provedbene odredbe,PDF (pdf; 186910Byte)
Usvojen Prostorni plan uređenja Grada

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski objavljena je u Službenim novinama Primorsko – goranske županije, broj 55/06.

DOKUMENTI:

Obrazlozenje PPUG (rar; 365837Byte)
Odredbe za prvođenje PPUG (rar; 150334Byte)
Provedbene odredbe.pdf (pdf; 708786Byte)
Skip to content