Komunalna naknada

Komunalna naknada je zakonska obveza utemeljena na Zakonu o komunalnom gospodarstvu (NN br. 68/18, 110/18 i 32/20) i Odluci o komunalnoj naknadi Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 39/18, 36/19, 14/2017/21).

Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole, danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine, danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine i danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove.

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada prihod je proračuna Grada Novi Vinodolski, koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Osim za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, sredstva prikupljena na temelju komunalne naknade koristit će se i za financiranje vatrogasne djelatnosti.

Komunalna naknada se obračunava po m² površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (NN br. 40/97 i 117/05), a za građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine. Iznos komunalne naknade po m² obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem:

 • vrijednosti obračunske jedinice – boda,
 • koeficijenta zone;
 • koeficijenta namjene.

Obveznik plaćanja komunalne naknade (fizička ili pravna osoba) dužan je sukladno čl. 94. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina (Gradu Novom Vinodolskom, Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski), koje donosi rješenje o utvrđivanju obveze i visine komunalne naknade.

Na području Grada Novi Vinodolski utvrđuje se pet grupa naselja – zona za određivanje visine komunalne naknade, i to:

I. ZONA obuhvaća: dio naselja Novi Vinodolski, i to ulice: Šetnica dr. Franje Tuđmana, Obala Kneza Branimira, Glavica, Lišanjska, Lukavice, dio ulice Senjska – objekti koji se nalaze ispod državne ceste D8, Obala dr. Josipa Sokolića, Obala Petra Krešimira IV, turističko naselje Zagori.

II. ZONA obuhvaća dio naselja Novi Vinodolski sa ulicama Trg Ivana Mažuranića, Trg Vinodolskog zakona, Frankopanski trg, Korzo hrvatskih branitelja, Braće Radić, Krasica, Žrtava fašizma, Dr. Bogoslava Mažuranića, Klančić, Svete Trojice, Abranska, Matije Mažuranića, Mel, Stube I., Stube II., Stari grad, Jurkovo, Kralja Tomislava, dio ulice Senjska – objekti koji se nalaze iznad državne ceste D8, Goranska, ulica Hrastić, Riječka, Frana Mažuranića, Istarska ulica, Pod sv. Mikulj, Taklo.

III. ZONA obuhvaća; dio naselja Novi Vinodolski sa ulicama Lokvica, Rasadnik, Stjepana Mažuranića, Ladislava Maričića, Nova ulica, Šenoina, Kralja Zvonimira, Zagrebačka, Prilaz Menci Klement Crnčić, Ogulinska, Povilska, Sopot, 22. lipnja, Osap, Krmpotska, Prisika, prilaz Prisika, Ledenička, Podosap, Ulica Zavnoh-a, prilaz Jamice, Jamice, Pridolska, Zagonjska, Krminska, Vodovodna, Baroldino selo, Šćedine, Palih boraca, Josipa Mažuranića, Ivana Vončine, Antuna Mažuranića, Posteni, Prilaz, Andrije Šermana, Građanske škole, Vinodolska, Krasa, Nova Krasa, Vatrogasna, Bočak, Antona Mataije, Bahalin, Mikulja, Šija, Ivanjska, Kalvarija, Zatrep, Sv. Lucije, Primorska, Selačka, Panos, naselje Povile sa ulicama Milana Butkovića, Marijana Butkovića, Dugno, Tepli porat, Nikole Butkovića, 19. dalmatinske divizije, Franje Butkovića, Dragana Butkovića Cole, Gaj, Vodovodna, naselje Klenovica sa ulicama Ribarska obala, Klenovarska staza, Vinodolska ulica, Put Drmuna, Marije Rice, Šćedine, Omladinski prilaz, Frankopanska, Velebitska, Zidinice, Šetalište ispod vrva, Stjepana Radića, Bunjevački prilaz, Valentinov prilaz, Grabići, Zagrebačka, Ogulinska, Primorska, Gaj, odvojak Gaj, Krmpotska ruka, Braće Miletići, Kula, Donji Kalanji, Gornji Kalanji, Žrnovnica, naselje Smokvica – Krmpotska sa ulicama Dugačka, Grgićev prilaz, Krmpotska, Prilaz Krmpotska, Punta, Njivice, Sv. Jakova, Vrilo, Pločice, Krčevina, naselje Sibinj Krmpotski i Kozica (kamp).

IV. ZONA obuhvaća dio naselja Novi Vinodolski sa ulicama Novljansko Polje, Dubrova, Vinska cesta, Poslovnu zonu Zapad, Pavlomir, Poslovnu zonu Kargač, naselje Donji Zagon, Ledenice, naselje Smokvica – Krmpotska iznad državne ceste D8, Jakov Polje, Drinak, Poljice.

V. ZONA obuhvaća naselja Bater, Breze, Crno, Gornji Zagon, Bile, Javorje, Luka Krmpotska, Podmelnik, Ruševo Krmpotsko, Zabukovac, Krmpotske Vodice.

Naselja s područja Grada definirana su čl. 4. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14 i 4/18).

Koeficijent zone (Kz) iznosi:

 • za I. zonu: 1,00
 • za II. zonu: 0,66
 • za III. zonu: 0,60
 • za IV. zonu: 0,53
 • za V. zonu: 0,33

Koeficijent namjene utvrđuje se na način prikazan u tablici.

Tablicu možete preuzeti na sljedećem linku.
Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

Obveze plaćanja komunalne naknade u potpunosti se oslobađaju vlasnici ili korisnici nekretnina od važnosti za Grad Novi Vinodolski:

 • koje se upotrebljavaju za djelatnost javnog predškolskog i školskog odgoja,
 • koje se upotrebljavaju za bogoslužje,
 • koje su u vlasništvu Grada, u slučajevima u kojima bi Grad, kao vlasnik ili korisnik nekretnina bio neposredni obveznik plaćanja komunalne naknade.

Od obveze plaćanja komunalne naknade neće se osloboditi vlasnici ili korisnici nekretnina iz stavka 1. ovog članka, ako te nekretnine daju u najam, podnajam, zakup, podzakup ili na privremeno korištenje.

Rješenje o oslobađanju donosi Upravni odjel Grada nadležan za komunalno gospodarstvo po zahtjevu obveznika.

Od obveze plaćanja komunalne naknade privremeno se oslobađaju vlasnici ili korisnici stambenog prostora temeljem ugovora o najmu, koji primaju pomoć za uzdržavanje sukladno propisima kojima se uređuje socijalna skrb ili imaju pravo na subvenciju komunalnih usluga po Socijalnom programu Grada Novi Vinodolski, na vrijeme dok takva potreba traje.

Obveznici plaćanja komunalne naknade koji ispunjavaju uvjete iz prethodnog stavka ovog članka neće biti oslobođeni plaćanja komunalne naknade, ako žive u zajedničkom domaćinstvu sa drugim osobama, koje imaju vlastita primanja pa im prosječna primanja po članu zajedničkog domaćinstva prelaze iznos primanja po članu domaćinstva utvrđena Odlukom o socijalnoj skrbi.

Skip to content