Aktualni projekti

Izgradnja vatrogasnog doma

Osnovni cilj izgradnje novog vatrogasnog doma je doprinijeti kvalitetnijem životu stanovništva unaprjeđenjem sustava zaštite i spašavanja na području Novog Vinodolskog, a navedeno će se ostvariti kroz:

 • stvaranje adekvatnih uvjeta za nesmetan i učinkovit rad DVD-a San Marina u Novom Vinodolskom,
 • povećanje sigurnosti stanovništva i njihove imovine, te zaštite okoliša, stvaranjem uvjeta za čuvanje opreme, garažiranje, pripremu i izlazak interventnih vozila, te organizacijom i uređenjem ostalih prostorija za rad sukladno pravilniku,
 • uređenjem poligona za kontinuirano uvježbavanje postojećeg kadra, ali i osposobljavanje novih naraštaja.

Izrađen je Idejni projekt za ishodovanje lokacijske dozvole za faznu izgradnju VATROGASNOG DOMA SA POMOĆNIM OBJEKTIMA, garaža za popravak vozila i spremište, i izgradnja vatrogasnog vježbovnog tornja na k.č. 1851, 1853 k.o. Novi u Novom Vinodolskom.

Predmetna građevina biti će smještena na parceli unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (zona D82) – Javna i društvena namjena.

 • I. FAZA: izgradnja potporno obložnih i ogradnih zidova okoliša; izgradnja prizemlja, kata i stepeništa vatrogasnog doma, te pomoćnog objekta – garaža za popravak vozila i spremište; izgradnja poligona za vježbanje
 • II. FAZA: izgradnja vatrogasnog vježbovnog tornja
 • III. FAZA: izgradnja II. i III. kata vatrogasnog doma s pripadajućim stepeništem

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski
 • Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Aglomeracija Novi Vinodolski – Crikvenica – Selce

VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., komunalno poduzeće u suvlasništvu Grada Novog Vinodolskog, nositelj je najvećeg projekta na našem području – Aglomeracija Novi Vinodolski-Crikvenica-Selce. Projekt obuhvaća ulaganje u sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda – izgradnju 56,8 km mreže javne odvodnje i rekonstrukciju 20,67 km mreže javne odvodnje, izgradnju 13 novih crpnih stanica i rekonstrukciju 11 crpnih stanica, te izgradnju 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ulaganje u sustav javne vodoopskrbe uključuje izgradnju 2,75 km i rekonstrukciju 13,1 km mreže javne vodoopskrbe.

Ciljevi projekta:

 • povećanje priključenosti korisnika na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Novi Vinodolski na 83%, a na području aglomeracije Crikvenica Selce na 86%;
 • osiguranje adekvatnog pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novi Vinodolski i Crikvenica;
 • povećanje učinkovitosti i pouzdanosti javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode.

Vrijednost projekta: 459.545.345,35 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 367.636.276,28 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 261.119.567,03 HRK

Financiranje:

 • VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o
 • Europska unija iz Kohezijskog fonda (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.)

Modernizacija Narodnog muzeja i galerije Novi Vinodolski

U Frankopanskom kaštelu se još od 1973. godine nalazi Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski, koji posjetitelje Novog Vinodolskog upoznaje s kulturom prošlosti naroda toga kraja, njegovim životom i običajima. Postojeća muzejska zbirka iznimno je vrijedna, te je kao pokretno kulturno dobro uvrštena u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

S ciljem modernizacije i proširenja muzeja, a ujedno i očuvanja Frankopanskog kaštela, te stavljanja njegovog većeg dijela u funkciju kulture, Grad Novi Vinodolski je u 2017. godini pokrenuo aktivnosti koje predstavljaju preduvjet za daljnja ulaganja u unaprjeđenje kaštela – savjetovanje s Konzervatorskim odjelom u Rijeci, izrada muzeološkog koncepta, izrada konzervatorske studije, izrada elaborata konzervatorsko-restauratorskih istraživanja.

U 2020. godini dovršen je idejni projekt Frankopanskog kaštela, a po dobivanju suglasnosti Konzervatorskog odjela u Rijeci na isti, nastavlja se s izradom Izvedbenog arhitektonskog projekta Frankopanskog kaštela. Po izradi i odobrenju Izvedbenog arhitektonskog projekta, Grad će izraditi projekt oblikovanja stalnog postava Narodnog muzeja i galerije Novi Vinodolski.

Stalni muzejski postav najvažniji je dio svake muzejske institucije, njezino ogledalo i najbolji primjer stručnog i profesionalnog rada. Potpuno novi muzeološki koncept, interaktivni sadržaji i multimedija pretvorit će muzejski prostor u nezaobilazno mjesto doživljaja novljanske povijesti i baštine. U muzeju će biti predstavljena građa neizmjernog značenja ali u novom, inovativnom konceptu s multimedijalnim postavima i digitaliziranom verzijom Vinodolskog zakona, interaktivnim izlošcima te insceniranim povijesnim pravnim procesom što će muzej učiniti puno atraktivnijim, povećati broj posjetitelja i podići prihode.

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski
 • Ministarstvo kulture
 • Primorsko-goranska županije
Skip to content