Aktualni projekti

Izgradnja vatrogasnog doma

Osnovni cilj izgradnje novog vatrogasnog doma je doprinijeti kvalitetnijem životu stanovništva unaprjeđenjem sustava zaštite i spašavanja na području Novog Vinodolskog, a navedeno će se ostvariti kroz:

 • stvaranje adekvatnih uvjeta za nesmetan i učinkovit rad DVD-a San Marina u Novom Vinodolskom,
 • povećanje sigurnosti stanovništva i njihove imovine, te zaštite okoliša, stvaranjem uvjeta za čuvanje opreme, garažiranje, pripremu i izlazak interventnih vozila, te organizacijom i uređenjem ostalih prostorija za rad sukladno pravilniku,
 • uređenjem poligona za kontinuirano uvježbavanje postojećeg kadra, ali i osposobljavanje novih naraštaja.

Izrađen je Idejni projekt za ishodovanje lokacijske dozvole za faznu izgradnju VATROGASNOG DOMA SA POMOĆNIM OBJEKTIMA, garaža za popravak vozila i spremište, i izgradnja vatrogasnog vježbovnog tornja na k.č. 1851, 1853 k.o. Novi u Novom Vinodolskom.

Predmetna građevina biti će smještena na parceli unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (zona D82) – Javna i društvena namjena.

 • I. FAZA: izgradnja potporno obložnih i ogradnih zidova okoliša; izgradnja prizemlja, kata i stepeništa vatrogasnog doma, te pomoćnog objekta – garaža za popravak vozila i spremište; izgradnja poligona za vježbanje
 • II. FAZA: izgradnja vatrogasnog vježbovnog tornja
 • III. FAZA: izgradnja II. i III. kata vatrogasnog doma s pripadajućim stepeništem

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski
 • Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Aglomeracija Novi Vinodolski – Crikvenica – Selce

VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., komunalno poduzeće u suvlasništvu Grada Novog Vinodolskog, nositelj je najvećeg projekta na našem području – Aglomeracija Novi Vinodolski-Crikvenica-Selce. Projekt obuhvaća ulaganje u sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda – izgradnju 56,8 km mreže javne odvodnje i rekonstrukciju 20,67 km mreže javne odvodnje, izgradnju 13 novih crpnih stanica i rekonstrukciju 11 crpnih stanica, te izgradnju 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ulaganje u sustav javne vodoopskrbe uključuje izgradnju 2,75 km i rekonstrukciju 13,1 km mreže javne vodoopskrbe.

Ciljevi projekta:

 • povećanje priključenosti korisnika na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Novi Vinodolski na 83%, a na području aglomeracije Crikvenica Selce na 86%;
 • osiguranje adekvatnog pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novi Vinodolski i Crikvenica;
 • povećanje učinkovitosti i pouzdanosti javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode.

Vrijednost projekta: 60.992.148,83 EUR/459.545.345,35 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 48.793.719,06 EUR/367.636.276,28 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 34.656.522,27 EUR/261.119.567,03 HRK

Financiranje:

 • VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o
 • Europska unija iz Kohezijskog fonda (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.)

Modernizacija Narodnog muzeja i galerije Novi Vinodolski

U Frankopanskom kaštelu se još od 1973. godine nalazi Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski, koji posjetitelje Novog Vinodolskog upoznaje s kulturom prošlosti naroda toga kraja, njegovim životom i običajima. Postojeća muzejska zbirka iznimno je vrijedna, te je kao pokretno kulturno dobro uvrštena u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

S ciljem modernizacije i proširenja muzeja, a ujedno i očuvanja Frankopanskog kaštela, te stavljanja njegovog većeg dijela u funkciju kulture, Grad Novi Vinodolski je u 2017. godini pokrenuo aktivnosti koje predstavljaju preduvjet za daljnja ulaganja u unaprjeđenje kaštela – savjetovanje s Konzervatorskim odjelom u Rijeci, izrada muzeološkog koncepta, izrada konzervatorske studije, izrada elaborata konzervatorsko-restauratorskih istraživanja.

U 2020. godini dovršen je idejni projekt Frankopanskog kaštela, a po dobivanju suglasnosti Konzervatorskog odjela u Rijeci na isti, nastavlja se s izradom Izvedbenog arhitektonskog projekta Frankopanskog kaštela. Po izradi i odobrenju Izvedbenog arhitektonskog projekta, Grad će izraditi projekt oblikovanja stalnog postava Narodnog muzeja i galerije Novi Vinodolski.

Stalni muzejski postav najvažniji je dio svake muzejske institucije, njezino ogledalo i najbolji primjer stručnog i profesionalnog rada. Potpuno novi muzeološki koncept, interaktivni sadržaji i multimedija pretvorit će muzejski prostor u nezaobilazno mjesto doživljaja novljanske povijesti i baštine. U muzeju će biti predstavljena građa neizmjernog značenja ali u novom, inovativnom konceptu s multimedijalnim postavima i digitaliziranom verzijom Vinodolskog zakona, interaktivnim izlošcima te insceniranim povijesnim pravnim procesom što će muzej učiniti puno atraktivnijim, povećati broj posjetitelja i podići prihode.

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski
 • Ministarstvo kulture
 • Primorsko-goranska županije

Energetska obnova Doma kulture u Novom Vinodolskom

Sredinom mjeseca listopada 2022. godine započela je prva obnova Doma kulture, nekadašnjeg Društvenog doma izgrađenog početkom 60-ih godina, a koji se nalazi u samom centru Grada na Frankopanskom trgu tik uz Frankopanski kaštel.

Izvođač radova je tvrtkama Crivac projekti d.o.o. i Crivac d.o.o.  s kojim je gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog sklopio Ugovor o izvođenju radova na energetskoj obnovi zgrade Doma kulture u Novom Vinodolskom vrijedan 3,1 milijun kuna bez PDV-a.

Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša u okviru Javnog natječaja za obnovu kulturne baštine s čak 265 tisuća eura, a obuhvatit će radove na obnovi fasade, zamjeni stolarije te krovišta, i to uz nadzor Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Ovim projektom brojnim će se korisnicima osigurati ugodniji boravak u „kulturnom centru“ grada te će se istovremeno postići energetske uštede.  

Interpretacijski centar Ribarska kuća Klenovica

Grad Novi Vinodolski ove godine  započeo je provedbu projekta »Interpretacijski centar Ribarska kuća Klenovica«, koji je  financiran iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a odobren putem natječaja LAGUR-a Tunera.

LAGUR Tunera je Gradu Novom Vinodolskom odobrio potporu u iznosu od 100 tisuća eura (754.700 kuna) za provedbu projekta “Interpretacijski centar Ribarska kuća Klenovica”. Aktivnosti projekta odnose se na adaptaciju objekta i opremanje unutrašnjeg prostora ribarske kućice, kao i njenog okoliša te na izradu osnova vizualnog identiteta, oblikovanje i tisak brošure. 

Skip to content