Aktualni projekti

Uređenje plaže na Bribirskoj obali

Uređenje plaže na Bribirskoj obali, projekt je koji se provodi od 2013. godine na predjelu Obale Petra Krešimira IV, sukladno Izvedbenom projektu „Uređenje dijela obale Petra Krešimira IV. u Novom Vinodolskom br.1416“, tvrtke DLAN d.o.o.

Projekt je pokrenut s ciljem unapređenja kvalitete plažnog prostora, na zapadnom dijelu Novog Vinodolskog, koji je specifičan po nepristupačnim i neiskorištenim stijenama, te po nedostatku plažnih površina.

Obala Petra Krešimira IV. proteže se dužinom od oko 1300 metara i zbog značajnog obuhvata, te visokih sveukupnih troškova procijenjenih na 8.759.486,25 kuna, realizacija projekta odvija se u fazama. Prvotno je planirana provedba kroz 6 faza, no uslijed nižih udjela sufinanciranja od strane Ministarstva turizma od očekivanih tijekom prethodnih faza i velikih promjena na tržištu, odnosno velikog porasta cijena, završetak cjelokupnog projekta preraspodijeljen je u 9 faza.

Projekt uređenja plaže na Bribirskoj obali podrazumijeva uređenje plažnih površina formiranjem pojedinačnih sunčališta između stijena i to korištenjem prirodnih materijala pri čemu se ne ugrožava prirodna konfiguracija obale.

Svaka uređena urbana plaža mora biti adekvatno opremljena i pratiti trendove, stoga projekt obavezno uključuje i opremanje osnovnom komunalnom opremom – tuševima, rukohvatima, kabinama za presvlačenje.

Od prve do šeste faze svaka je imale svoje posebnosti – uz osnovnu komunalnu opremu postavljena su dva sanitarna čvora, izgrađena je rampa i postavljen lift za osobe s invaliditetom, uređen je streetworkout park za vježbu i rekreaciju, postavljene su pametne klupe.

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski
 • Ministarstvo turizma – Fond za razvoj turizma
 • Primorsko-goranska županije

Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad – Novi Vinodolski

Grad Novi Vinodolski je dana 7. kolovoza 2017. godine Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta podnio projektnu prijavu za projekt „Razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture u Poslovnoj zoni Zapad – Novi Vinodolski“. Nakon gotovo dvije godine, Grad Novi Vinodolski potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sukladno Ugovoru, koji su uz Grad potpisali Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (PT1) i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (PT2) projekt je financiran iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava ukupna vrijednost projekta određena je na 13.170.379,00 kuna, a dodijeljena bespovratna sredstava iznose 6.625.130,32 kuna.

Krajem ožujka mjeseca, točnije 18. ožujka 2020. godine završeni su svi građevinski radovi na izgradnji nove vodoopskrbne mreže, odvodnje, elektroničko-komunikacijske infrastrukture, javne rasvjete i prometnice u Poslovnoj zoni Zapad, čija vrijednost ukupno iznosi 9.368.514,94 kuna s uključenim PDV-om. U tijeku su završne aktivnosti projekta – priprema dokumentacije za provođenje tehničkog pregleda i ishođenje uporabne dozvole, te izrada web stranice Poslovne zone i informativne brošure kojima je svrha promocija projekta te dostupnih usluga u zoni i razvojnih mogućnosti.

Poboljšanjem kvalitete i dostupnosti infrastrukture omogućit će se aktivacija neaktivnih parcela u poslovnoj zoni, nove investicije, povećanje broja poduzetnika, povećanje broja novih radnih mjesta, ali i očuvanje postojećih radnih.

U Poslovnoj zoni Zapad trenutno posluje 14 poduzetnika. Poslovna zona “Zapad” je prema tipu aktivnosti uslužno-mješovita, a trenutno je u zoni najzastupljenija djelatnost pratećih usluga u nautičkom turizmu (održavanje plovila, servisiranje motora, suha marina), te postoji snažan interes za širenje upravo ove djelatnosti.

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski
 • Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Ribarske priče – edukativna staza u Parku Ivana Mažuranića

Ulaganje, odnosno projekt Ribarske priče – edukativna staza u Parku Ivana Mažuranića, odnosi se na uređenje edukativne staze, u parku Ivana Mažuranića, uz obalnu šetnicu dr. Franje Tuđmana.

Edukativna staza u parku na lokaciji je intenzivnog cjelogodišnjeg korištenja, s naglaskom na sezonskom pojačanom korištenju. Lokaciju predmetne edukativne staze trenutno karakterizira isprano tlo, te erozivni kanali, uzrokovani izraženom reljefnosti terena, ali i neadekvatnim ponašanjem posjetitelja. Jedan od problema parka danas svakako je pojačana upotreba u ljetnoj sezoni i posljedično ugažena parkovna površina van naznačenih staza i odmorišta.

Glavnim projektom 13-08019 (STUDIO PERIVOJ d.o.o. Malinska) predviđena je izvedba edukativne staze u Parku Ivana Mažuranića, uz sanaciju okolnih parkovnih sadržaja i elemenata, uključujući postojeću i novu vegetaciju.

U sklopu izvedbe dodatnih sadržaja edukativne staze u parku, na betonskim klupama u obliku slova glagoljice, koja vode posjetitelja edukativnom stazom, metodom laserskog graviranja utiskivat će se „promidžbeni“ tekstovi i QR kodovi. OR kod će posjetitelja „dovesti“ do web platforme na kojoj će se nalaziti detaljne i zanimljive informacije o zadanoj temi i cjelokupnom projektu, te njegovoj turističko-edukativnoj svrsi. Ulaganje uključuje i korištenje energije iz obnovljivih izvora energije, kroz dobavu i postavljanje pametne klupe.

Ukupna vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji i procjeni troškova, uključujući opće troškove i PDV iznosi 1.623.896,25 kn.

Projekt je prijavljen na FLAG Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere B.2.1. Mjera B.2.1. odnosi se na ulaganja u edukativne obalne ili podvodne staze kojima se doprinosi zaštiti okoliša, te stvaranju novih turističkih sadržaja s naglaskom na edukativne elemente. Očekivani iznos potpore iznosi 981.110,00 kn.

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski
 • Europska unija iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Rekonstrukcija i dogradnja zgrade predškolske namjene: Dječji vrtić “Fijolica” u Novom Vinodolskom

Grad Novi Vinodolski je za projekt rekonstrukcije i dogradnje zgrade predškolske namjene: Dječji vrtić „Fijolica“ u Novom Vinodolskom, u rujnu 2018. godine podnio projektnu prijavu na Natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.

Cilj projekta je osigurati dostupnost usluge odgoja i predškolskog obrazovanja rekonstrukcijom i dogradnjom Dječjeg vrtića „Fijolica“; osigurati kvalitetniju uslugu odgoja i predškolskog obrazovanja stjecanjem adekvatnih uvjeta za rad kroz opremanje i usklađenje površina prostorija s Državnim pedagoškim standardima predškolskog odgoja i obrazovanja.

Vrtić će dobiti dodatnih 400 kvadrata, a kapacitet za prihvat djece u vrtić će se povećati s dosadašnjih 92 na 126 djece.

Projekt je financiran iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD), a odobrena potpora iznosi 3.437.877 kuna. Ukupno procijenjena vrijednost radova prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iznosi 5.426 637,50 kuna s PDV-om.

Završetak projekta očekuje se u rujnu 2020. godine.

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski
 • Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Izgradnja vatrogasnog doma

Osnovni cilj izgradnje novog vatrogasnog doma je doprinijeti kvalitetnijem životu stanovništva unaprjeđenjem sustava zaštite i spašavanja na području Novog Vinodolskog, a navedeno će se ostvariti kroz:

 • stvaranje adekvatnih uvjeta za nesmetan i učinkovit rad DVD-a San Marina u Novom Vinodolskom,
 • povećanje sigurnosti stanovništva i njihove imovine, te zaštite okoliša, stvaranjem uvjeta za čuvanje opreme, garažiranje, pripremu i izlazak interventnih vozila, te organizacijom i uređenjem ostalih prostorija za rad sukladno pravilniku,
 • uređenjem poligona za kontinuirano uvježbavanje postojećeg kadra, ali i osposobljavanje novih naraštaja.

Izrađen je Idejni projekt za ishodovanje lokacijske dozvole za faznu izgradnju VATROGASNOG DOMA SA POMOĆNIM OBJEKTIMA, garaža za popravak vozila i spremište, i izgradnja vatrogasnog vježbovnog tornja na k.č. 1851, 1853 k.o. Novi u Novom Vinodolskom.

Predmetna građevina biti će smještena na parceli unutar obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski (zona D82) – Javna i društvena namjena.

 • I. FAZA: izgradnja potporno obložnih i ogradnih zidova okoliša; izgradnja prizemlja, kata i stepeništa vatrogasnog doma, te pomoćnog objekta – garaža za popravak vozila i spremište; izgradnja poligona za vježbanje
 • II. FAZA: izgradnja vatrogasnog vježbovnog tornja
 • III. FAZA: izgradnja II. i III. kata vatrogasnog doma s pripadajućim stepeništem

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski
 • Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Lokvica u Novom Vinodolskom

Grad Novi Vinodolski je 24. veljače 2020. godine potpisao Ugovor o financiranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Lokvica u Novom Vinodolskom“, kojim je utvrđen iznos potpore od 245.600,00 kuna iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Opći cilj projekta je poboljšanje temeljnih usluga i infrastrukture u gradu Novom Vinodolskom kroz razvoj društvene i turističke infrastrukture što će se postići ulaganjem u izgradnju i opremanje dječjeg igrališta u centru grada.

Projekt će se provesti u skladu s Glavnim projektom „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Lokvica u Novom Vinodolskom“, na k.č.br. 3649/1 i 3649/3 k.o. Novi (01/2019).

Ovim projektom uredit će se parterna površina od 250 m2, a opremit će se s 5 igrala, 4 klupe i 2 koša za otpatke. Osim što će izgradnja i opremanje omogućiti sigurno i aktivno provođenje slobodnog vremena djece, mladeži, roditelji i posjetitelja, neka od igrala imaju višestruku funkciju – osim za zabavu služe i za vježbe agilnosti ali i razvijanje kombinatorike i snalažljivosti kod djece i mladeži.

Realizacija projekta planira se u razdoblju od rujna do studenog 2020. godine. Uskoro će najmlađi stanovnici Novog Vinodolskog dobiti još jedno dječje igralište i to u samom centru, u neposrednoj blizini Igrališta malih sportova.

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski
 • Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Aglomeracija Novi Vinodolski – Crikvenica – Selce

VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., komunalno poduzeće u suvlasništvu Grada Novog Vinodolskog, nositelj je najvećeg projekta na našem području – Aglomeracija Novi Vinodolski-Crikvenica-Selce. Projekt obuhvaća ulaganje u sustav javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda – izgradnju 56,8 km mreže javne odvodnje i rekonstrukciju 20,67 km mreže javne odvodnje, izgradnju 13 novih crpnih stanica i rekonstrukciju 11 crpnih stanica, te izgradnju 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Ulaganje u sustav javne vodoopskrbe uključuje izgradnju 2,75 km i rekonstrukciju 13,1 km mreže javne vodoopskrbe.

Ciljevi projekta:

 • povećanje priključenosti korisnika na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Novi Vinodolski na 83%, a na području aglomeracije Crikvenica Selce na 86%;
 • osiguranje adekvatnog pročišćavanje otpadnih voda izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Novi Vinodolski i Crikvenica;
 • povećanje učinkovitosti i pouzdanosti javnog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda uvođenjem ekonomske cijene vode.

Vrijednost projekta: 459.545.345,35 HRK

Ukupno prihvatljivi troškovi: 367.636.276,28 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 261.119.567,03 HRK

Financiranje:

 • VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o
 • Europska unija iz Kohezijskog fonda (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.)

Izgradnja Doma zdravlja u Novom Vinodolskom

Primorsko-goranska županija je u partnerstvu s Gradom Novi Vinodolski, u veljači 2019. godine započela izgradnju Doma zdravlja u Novom Vinodolskom.

Vrijednost investicije je 11 milijuna kuna, a financira se sredstvima od prodaje zgrade u kojoj se Dom zdravlja trenutno nalazi, te uz sufinanciranje Grada Novog Vinodolskog i Primorsko – goranske županije. Za potrebe realizacije ovog projekta Grad Novi Vinodolski osigurao je zemljište, izradio prostorno plansku dokumentaciju, te izdvojio 700 kuna vlastitih sredstava.

Zgrada je visine P+1, s ravnim krovom kako bi minimalno ograničavala vizuru okolnoj gradnji. Prema Glavnom projektu ukupna neto površina glavne zgrade za obavljanje zdravstvenih djelatnosti iznosi 767,20 m2 te neto površina garaže iznosi 140,50 m2. U sklopu projekta planirano je otvoreno parkiralište s 22 parkirna mjesta od kojih su 4 mjesta predviđena za osobe s invaliditetom. Osim otvorenog parkirališta u planu je i izgradnja garaže sa 11 parkirnih mjesta.

Građevinska parcela na kojoj je planirana izgradnja objekta ima neposredan pristup na javno-prometnu površinu ulice Jurkovo, te ima potrebne instalacije prema važećim standardima i propisima.

Objekt će sadržavati četiri ordinacije obiteljske medicine, dvije dentalne ordinacije, jednu pedijatrijsku ordinaciju, jedan dentalni laboratorij, prostor za patronažne sestre te turističku ambulantu.

Financiranje:

 • Primorsko-goranska županija
 • Grad Novi Vinodolski

Modernizacija Narodnog muzeja i galerije Novi Vinodolski

U Frankopanskom kaštelu se još od 1973. godine nalazi Narodni muzej i galerija Novi Vinodolski, koji posjetitelje Novog Vinodolskog upoznaje s kulturom prošlosti naroda toga kraja, njegovim životom i običajima. Postojeća muzejska zbirka iznimno je vrijedna, te je kao pokretno kulturno dobro uvrštena u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

S ciljem modernizacije i proširenja muzeja, a ujedno i očuvanja Frankopanskog kaštela, te stavljanja njegovog većeg dijela u funkciju kulture, Grad Novi Vinodolski je u 2017. godini pokrenuo aktivnosti koje predstavljaju preduvjet za daljnja ulaganja u unaprjeđenje kaštela – savjetovanje s Konzervatorskim odjelom u Rijeci, izrada muzeološkog koncepta, izrada konzervatorske studije, izrada elaborata konzervatorsko-restauratorskih istraživanja.

U 2020. godini dovršen je idejni projekt Frankopanskog kaštela, a po dobivanju suglasnosti Konzervatorskog odjela u Rijeci na isti, nastavlja se s izradom Izvedbenog arhitektonskog projekta Frankopanskog kaštela. Po izradi i odobrenju Izvedbenog arhitektonskog projekta, Grad će izraditi projekt oblikovanja stalnog postava Narodnog muzeja i galerije Novi Vinodolski.

Stalni muzejski postav najvažniji je dio svake muzejske institucije, njezino ogledalo i najbolji primjer stručnog i profesionalnog rada. Potpuno novi muzeološki koncept, interaktivni sadržaji i multimedija pretvorit će muzejski prostor u nezaobilazno mjesto doživljaja novljanske povijesti i baštine. U muzeju će biti predstavljena građa neizmjernog značenja ali u novom, inovativnom konceptu s multimedijalnim postavima i digitaliziranom verzijom Vinodolskog zakona, interaktivnim izlošcima te insceniranim povijesnim pravnim procesom što će muzej učiniti puno atraktivnijim, povećati broj posjetitelja i podići prihode.

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski
 • Ministarstvo kulture
 • Primorsko-goranska županije
Skip to content