Socijalna skrb

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama u svrhu unapređenja kvalitete njihova života, njihova osnaživanja za samostalno zadovoljavanje osnovnih životnih potreba te njihova aktivnog uključivanja u društvo.
Socijalna prava i socijalne usluge

Zakonom o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) korisnicima su osigurana sljedeća socijalna prava: zajamčena minimalna naknada, naknada za troškove stanovanja, pravo na troškove ogrjeva, naknada za osobne potrebe korisnika smještaja, jednokratne naknade, naknade u vezi s obrazovanjem, osobna invalidnina, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknada do zaposlenja, socijalne usluge te naknada za ugroženog kupca energenata.

Nadalje, Zakon definira i sljedeće socijalne usluge koje se ovisno o potrebama korisnika mogu pružati tijekom duljeg razdoblja ili privremeno: prva socijalna usluga (informiranje, prepoznavanje i početna procjena potreba), savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, rana intervencija, pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja (integracija), boravak, smještaj i organizirano stanovanje.

Pregled natječaja dostupan je na poveznici Javni natječaji.

Obavljanje i financiranje djelatnosti socijalne skrbi

Djelatnost socijalne skrbi obavljaju ustanove socijalne skrbi, uredi državne uprave u županiji, odnosno nadležni ured Grada Zagreba, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruge, vjerske zajednice, druge pravne osobe, obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi, pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi, posebnim zakonima i provedbenim propisima.

Sredstva za financiranje djelatnosti socijalne skrbi osiguravaju se iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, proračuna jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, proračuna jedinica lokalne samouprave, prihoda ostvarenih sudjelovanjem korisnika i njihovih obveznika uzdržavanja u plaćanju troškova socijalnih usluga, vlastitih prihoda te donacija, pomoći i ostalih namjenskih prihoda.

Pregled natječaja dostupan je na poveznici Javni natječaji.

Zakonske obveze Grada Novog Vinodolskog vezane uz socijalnu skrb

Grad može osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi, na način propisan Odlukom o socijalnoj skrbi (Sl. novine PGŽ br. 21/16), ako u svom proračunu ima za to osigurana sredstva.

Pregled natječaja dostupan je na poveznici Javni natječaji.

Udruga za pomoć starijim i nemoćnim osobama Grada Novi Vinodolski

Udruga za pomoć starijim i nemoćnim osobama započela je s radom 5. svibnja 2014. godine, nakon što se ugasio program Ministarstva socijalne politike i mladih Pomoć u kući starijim osobama, koji je obuhvaćao oko 150 korisnika na području cijelog Grada, o kojima se brinulo deset djelatnika. Taj program je nudio svojim korisnicima besplatnu pomoć, koju se financiralo sredstvima Grada i države. No, nakon njegovog ukidanja, Ministarstvo socijalne politike i mladih financira s područja Grada samo dvoje korisnika, koji imaju primanja do 1500 kuna, a ostali korisnici sami financiraju program pomoć u kući u rasponu od 100 do pune cijene od 400 kuna mjesečno, prema broju usluga koje primaju od petero djelatnika, čije plaće sto posto financira Grad Novi Vinodolski iz svog proračuna, dok se materijalni troškovi namiruju iz prihoda od korisnika usluga

Cilj udruge je unapređenje kvalitete života osobama kojima je zbog tjelesnog i mentalnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti potrebna pomoć u kući.

Usluge koje djelatnice i djelatnici pružaju korisnicima su obavljanje kućanskih poslova, nabavka namirnica i lijekova, prijevoz liječniku, nošenje drva te ostali sitni popravci u domaćinstvu.

Predsjednik:

Marinko Buljat

Tajnik i voditelj Ustrojstvene jedinice Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama:

Ljerka Franjković

Adresa: Frankopanski trg 1, 51250 Novi Vinodolski

Tel: +385 51 554 357

Mob: +385 91 245 04 20

E-mail: [email protected]

Skip to content