Realizirani projekti

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Fijolica

Nositelj projekta: Grad Novi Vinodolski

Vrijednost projekta: 2,1 milijuna kuna

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski: 784.538,69 kn
 • Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj: 667.073,38 kn
 • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU: 648.461,31 kn

U veljači 2017. godine Grad Novi Vinodolski podnio je prijavu na Poziv na ‘Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja’ za projekt „Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Fijolica“, te 11. listopada 2017. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Projekt energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića “Fijolica” u potpunosti je realiziran u ožujku 2019. godine, a financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno OP konkurentnost i kohezija iznosom od 667.073,38 kN. Vlastito učešće Grada sufinancirano je i iz nacionalnih sredstava, odnosno iz fonda Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, iznosom od 648.461,31 kn.

Projektom su ostvarene sljedeće aktivnosti: postavljena fasada s toplinskom izolacijom od mineralne vune, ugrađena PVC stolarija s dvostrukim ostakljenjem, ugrađen sustav grijanja s dizalicom topline zrak/voda, ugrađen sustav termostatskih ventila, ugrađen sustav solarnih kolektora za pripremu potrošne tople vode, ugrađena LED rasvjeta i postavljena sunčana elektrana snage 30 kW na južno krovište zgrade vrtića.

Provedbom projekta energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Fijolica“ postiglo se smanjenje godišnje potrebne toplinske energije za 60,14%, emisija CO2 smanjila se za 60,14%, a građevina pripada energetskom razredu „A“.

Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Duplja

Nositelj projekta: Grad Novi Vinodolski

Ukupna vrijednost projekta: 9.679.558,25 kuna

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski:  1.587.028,85 kuna
 • Europska unija iz Kohezijskog fonda: 7.240.684,20 kuna
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 851.845,20 kuna

Odlagalište neopasnog otpada „Duplja“ smješteno je na k.č. br. 9436/6 k.o. Novi na području grada Novi Vinodolski u Primorsko-goranskoj županiji na udaljenosti 7 km sjeverozapadno od grada Novi Vinodolski, uz cestu Novi Vinodolski – Breze. Otpad se na odlagalištu neopasnog otpada Duplja odlagao od 1969. godine, a sanacija odlagališta je započela 2005. godine. Izgradnjom pretovarne stanice, 2017.godine otpad se prestao odlagati na odlagalištu, te se isti od tada odvozi u Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina.

Za projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Duplja Grad Novi Vinodolski je dana 29. srpnja 2019. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava zajedno s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 9.679.558,25 kuna, pri čemu ukupni prihvatljivi troškovi iznose 8.518.452,00 kuna, a osigurano je 7.240.684,20 kuna iz Kohezijskog fonda Europske unije, odnosno 85% od ukupno prihvatljivih troškova.

Projekt je realiziran u ožujku 2020. godine, uz troškove manje od procijenjenih. Aktivnosti koje su se provele u okviru ovog projekta su: izvođenje radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta, stručni nadzor građenja, koordinator zaštite na radu u fazi izvođenja radova, tehnička pomoć, aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta.

Ovim projektom, konačno je izvedeno zatvaranje i rekultivacija dviju odlagališnih ploha. Radovi na sanaciji obuhvatili su preoblikovanje odloženog otpada prema projektom definiranoj geometriji, izvedbu završnog prekrivnog sustava sa pasivnim sustavom otplinjavanja, izgradnju sustava za prikupljanja i odvodnju oborinskih voda, izgradnju hidrantske mreže za gašenje požara, te u konačnici čišćenje terena po rubu odlagališta s krajobraznim uređenjem odlagališta.

Završetkom svih predviđenih radova ostvareni su svi zadani ciljevi: sanacija odlagališta otpada, smanjenje emisije štetnih plinova što će umanjiti negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, regeneracija zemljišta.1

WIFI4EU – Novi Vinodolski

Nositelj projekta: Grad Novi Vinodolski

Vrijednost projekta: 107.500,00 kuna

Financiranje:

 • Grad Novi Vinodolski
 • Europska unija (INEA/CEF)

WIFI4EU je program Europske komisije čija je svrha promicati uvođenje besplatnog WIFI-a za stanovnike i posjetitelje europskih gradova i sela. Cilj je projekta osigurati brzu internetsku vezu u gradskim i ruralnim područjima, u parkovima, trgovima, javnim, kulturnim i zdravstvenim ustanovama, ali i poticanje razvoja i promicanja digitalnih usluga u lokalnim tijelima.

Grad Novi Vinodolski osvojio je voucher Europske komisije za uvođenje besplatnog interneta na području naselja Novi Vinodolski. Svim građanima kao i svim turistima i posjetiteljima Novog Vinodolskog, provedbom projekta WIFI4EU omogućen je nesmetan pristup Internetu na sljedećim lokacijama:

 1. Trg Vinodolskog zakona (kod fontane)
 2. Narodna čitaonica i knjižnica Novi Vinodolski
 3. Dom kulture, mala sala
 4. Dom kulture, velika sala
 5. Dom kulture, predvorje
 6. Frankopanski trg
 7. Streetworkout park, Obala Petra Krešimira IV.
 8. Igralište malih sportova, Lokvica
 9. Šetalište Pod Baran
 10. Plaža prva Dražica
 11. Šetalište dr.Franje Tuđmana, Plaža Rivica
 12. Šetalište dr.Franje Tuđmana, Plaža Rivica

Izgradnja dijela sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda – Novi Vinodolski (područje Mikulja i Pod Sveti Mikulj)

Nositelj projekta: Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovinica d.o.o.

Vrijednost projekta: 5.814.050,00 kn bez PDV-a

Financiranje:

 • Europska unija iz Kohezijskog fonda: 85%
 • Ministarstvo poljoprivrede: 5%
 • Hrvatske vode: 8%
 • Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. i Grad Novi Vinodolski: 2%

Izgradnjom kanalizacijske mreže u dijelu naselja Mikulja u dužini od 622 metra i predjelu Pod Sv. Mikulj u dužini od 2.540 metara doprinijelo se povećanju priključenosti stanovništva na cjeloviti sustav javne odvodnje, poboljšanju standarda stanovanja, smanjenju troškova života, te očuvanju okoliša i smanjenom onečišćenje priobalja i mora.

Pri izgradnji od ukupno 3.162 metra kanalizacijske mreže, 202 kućanstva se priključilo na javni sustav odvodnje, na svakih prosječno 15 metara, što predstavlja visoku opravdanost investicije. Projekt je realiziran u ožujku 2018. godine.

Otpadne vode iz kućanstava su glavni izvor zagađenja površinskih voda, a realizacijom projekta poboljšalo se održavanje dobrog stanja voda kroz sakupljanje i obradu otpadnih voda. U sklopu projekta obnovila se pripadajuća vodoopskrbna mreža, uslijed potrebe za premošćivanjem te prelaganjem cijevi, a sve radi kontinuirane opskrbe stanovništva pitkom vodom.

Vodovodni ogranci Gornjeg Zagona – naselja Kal, Tribotinj, Plužnice i Valač

Nositelj projekta: KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o.

Vrijednost projekta: 5.704.860,43 kuna

Financiranje:

 • Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o.: 832.923,76 kuna
 • Europska unija iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: 4.871.936,67 kuna

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske putem Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, u 2016. godini raspisalo je Natječaj za provedbu podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganje u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.1. “Ulaganje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda”, na koji je Komunalno trgovačko društvo Vodovod Žrnovnica d.o.o. podnijelo projektni prijedlog

U 2017. godini donesena je Odluka, temeljem koje su se Europskim sredstvima vodificirala naselja Gonjeg Zagona – Valač, Plužnice, Trbotinj i Kal, a čijim su se ulaganjem poboljšali uvjeti za život i rad u ruralnom području.

Voda je osigurana za 20-ak kuća, a položeno je 6,5 kilometara vodovoda. Obnovio i položio se asfalt, čije je troškove podmirio Grad Novi Vinodolski.

Skip to content