Prostorno-planska dokumentacija

Na području Grada Novog Vinodolskog primjenjuje se Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski te urbanistički i detaljni planovi uređenja kako slijedi:
Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 55/06, 23/10, 36/10, 1/13, 19/13, 13/14, 16/14, 41/15, 18/17 i 32/17)

Napomena: Provedbene odredbe PPUG-a Novi Vinodolski primjenjuju se iz V. izmjena i dopuna (Sl. novine PGŽ br. 32/17), a grafički dio plana važeći je iz IV. izmjena i dopuna (Sl. novine PGŽ br. 41/15).

Urbanistički planovi uređenja

Urbanistički plan uređenja SIBINJ KRMPOTSKI 2 (T35) – Sl. novine PGŽ br. 3/22

UPU Sibinj Krmpotski 2 – Provedbene odredbe
UPU Sibinj Krmpotski 2 – Grafički prikaz

Urbanistički plan uređenja ZAGORI1 (UPU 20, T16) – Sl. novine PGŽ br. 34/20

UPU ZAGORI 1 – Namjena
UPU ZAGORI 1 – Promet
UPU ZAGORI 1 – Način i uvjeti gradnje

UPU Panos (UPU 21, T22) (Sl. novine PGŽ br. 17/09)

Namjena
Promet
Korištenje
Uvjeti

UPU naselja Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 23/10, 36/10, 40/10, 19/13, 18/14, 21/16, 18/17, 19/18 , 5/22,  i 14/22)

Odredbe za provedbu
Kartografski prikazi

UPU luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2) (Sl. novine PGŽ br. 13/14, 10/22)

Tekstualni dio
Grafički dio
Pročišćeni tekst i grafika (Sl. novine PGŽ br. 38/22)

UPU Porto Teplo 1 (UPU 17, T13) (Sl. novine PGŽ br. 4/17)

Namjena
Promet
Oblici korištenja
Način i uvjeti gradnje
Detaljni planovi uređenja
Izvješća o stanju u prostoru

Izvješće o stanju u prostoru Grada Novog Vinodolskog za razdoblje od 2016. do 2020. godine (Sl. novine PGŽ br. 5/22)

Izvješće o stanju u prostoru 2016. – 2020.
Skip to content