Prostorno-planska dokumentacija

Na području Grada Novog Vinodolskog primjenjuje se Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski te urbanistički i detaljni planovi uređenja kako slijedi:
Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 55/06, 23/10, 36/10, 1/13, 19/13, 13/14, 16/14, 41/15, 18/17 i 32/17)

Napomena: Provedbene odredbe PPUG-a Novi Vinodolski primjenjuju se iz V. izmjena i dopuna (Sl. novine PGŽ br. 32/17), a grafički dio plana važeći je iz IV. izmjena i dopuna (Sl. novine PGŽ br. 41/15).

Urbanistički planovi uređenja

Urbanistički plan uređenja ZAGORI1 (UPU 20, T16) – Sl. novine PGŽ br. 34/20

UPU ZAGORI 1 – Namjena
UPU ZAGORI 1 – Promet
UPU ZAGORI 1 – Način i uvjeti gradnje

UPU Panos (UPU 21, T22) (Sl. novine PGŽ br. 17/09)

Namjena
Promet
Korištenje
Uvjeti

UPU luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva (UPU 31, IS2) (Sl. novine PGŽ br. 13/14)

Grafički dio – karta 1
Grafički dio – karta 2a
Grafički dio – karta 4

UPU Porto Teplo 1 (UPU 17, T13) (Sl. novine PGŽ br. 4/17)

Namjena
Promet
Oblici korištenja
Način i uvjeti gradnje
Detaljni planovi uređenja
Skip to content