Poslovna zona KARGAČ

Poslovna zona Kargač nalazi se na području Grada Novog Vinodolskog, a od naselja Novi Vinodolski udaljena je oko 4,5 km.

Tip poslovne zone je proizvodno-trgovačka. Ukupna površina Poslovne zone Kargač iznosi 16,29 ha. Zona nije infrastrukturno opremljena, a od ukupne površine zone Grad je vlasnik 1,13 ha, u privatnom vlasništvu je 2,67 ha, a ostalih 12,49 ha je u vlasništvu RH i Hrvatskih šuma.

Sukladno UPU Poslovne zone Kargač od strane privatnog investitora u tijeku su pred pripremne radnje za projektiranje reciklažnog dvorišta za građevni otpad. Uz reciklažno dvorište otvara se mogućnost izgradnje postrojenja za reciklažu asfalta (asfaltna baza koja i u proizvodnji novog asfalta koristi reciklirani asfalt), betonara koja će u proizvodnji betona koristiti reciklirani agregat, pogon za proizvodnju betonskih elemenata od recikliranog agregata te laboratorij za ispitivanje recikliranog građevnog otpada i novih proizvoda. Investicija u navedena postrojenja, projekt je od regionalnog značaja, a posebno s aspekta zaštite okoliša.

Grad Novi Vinodolski započeo je pripremne radnje za infrastrukturno opremanje Poslovne zone Kargač, te je trenutno u fazi izrade dokumentacije za izdavanje lokacijske dozvole za prometnice unutar zone s pratećom vodnom i komunalnom infrastrukturom. U suradnji s HEP-om osigurana ja mogućnost priključenja na elektroenergetski sustav (za sada je do zone došao visoki napon). KTD Vodovod Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o. priprema dokumentaciju za vodifikaciju zone.

Skip to content