30. srpnja 2012.

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU – VJEŽBENIKA/CE U URED GRADA

Na temelju članka  19.  stavak 1.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08  i 61/11) […]

Na temelju članka  19.  stavak 1.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH br. 86/08  i 61/11) i Izmjene  Plana prijama u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2012. godinu (Službene novine PGŽ 28/12), predstojnica Ureda Grada Novi Vinodolski raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam u službu  – vježbenika/ce u Ured Grada

– 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme  od 12 mjeseci za obavljanje vježbeničkog staža

 

NATJEČAJ U PRILOGU

natječaj za prijam vježbenika
UPUTE ZA TESTIRANJE KANDIDATA
Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja
21. siječnja 2013.

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE JAVNE USTANOVE NARODNE ČITAONICE I KNJIŽNICE

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine RH broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članak 26. i 27. Zakona o knjižnicama […]

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine RH broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članak 26. i 27. Zakona o knjižnicama (Narodne novine RH broj 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09) i članka 12.a Statuta Narodne čitaonice i knjižnice,  Grad Novi Vinodolski raspisuje

 

NATJEČAJ

ZA  IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE JAVNE USTANOVE NARODNE ČITAONICE I KNJIŽNICE   

 

 

Za ravnatelja/icu Narodne čitaonice i knjižnice u  Novom Vinodolskom može biti imenovana osoba koja ima :

–          završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij knjižničarskog usmjerenja kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju,

–          položen ispit za diplomiranog knjižničara,

–          najmanje pet godina radnog iskustva u knjižničarskoj struci.

Ravnatelj/ica imenuje se na četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.

Uz zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokaze:

–          životopis s opisom dosadašnjeg rada

–          dokaz o stručnoj spremi – diploma

–          dokaz o položenom stručnom ispitu

–          preslika radne knjižice

–          potvrda o radnom iskustvu o radu u knjižnjičarskoj struci

–          dokaz o hrvatskom državljanstvu –  domovnica

–          uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci

Dokazi se dostavljaju u preslici.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostaviti osobno ili poštom preporučeno  na adresu:

GRAD NOVI VINODOLSKI

KOMISIJA ZA PROVOĐENJE  NATJEČAJA

Trg Vinodolskog zakona 1, 51 250 Novi Vinodolski

„Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Narodne čitaonice i knjižnice“

-NE OTVARAJ-

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja  kandidati  će biti obavješeteni u zakonskom roku.

GRAD NOVI VINODOLSKI

 

 

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE JAVNE USTANOVE NARODNE ČITAONICE I KNJIŽNICE
25. rujna 2013.

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Klasa: 112-02/13-20/1 UR. broj: 2107/02-05-13-3 Novi Vinodolski, 25. rujna 2013. Tel. 051 554 353 e-mail: [email protected]            Na temelju članka 19. Zakona […]

Klasa: 112-02/13-20/1

UR. broj: 2107/02-05-13-3

Novi Vinodolski, 25. rujna 2013.

Tel. 051 554 353

e-mail: [email protected]

 

         Na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11), a u svezi s Natječajem  objavljen u «Narodnim novinama»  broj 117/13 od 18.09.2013. godine , Grad Novi Vinodolski objavljuje

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto – viši stručni suradnik za europske projekte u Ured Grada provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1.     Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)

2.     Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11)

3.     Zakon o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12)

Imena i prezimena kandidata  prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem, kao i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti objavit će se na web stranici Grada www.novi-vinodolski.hr i oglasnoj ploči Grada najmanje 5 dana prije održavanja provjere znanja.

Pravila testiranja

Postupak provjere znanja i sposobnosti provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Po dolasku na provjeru znanja i sposobnosti od kandidata će biti zatražene osobne iskaznice radi utvrđivanja identiteta .

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Za provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate.

 

Pismena provjera znanja sastoji se od :

1.     2 pitanja iz Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)

2.     2 pitanja iz Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11)

3.     1 pitanje iz Zakon o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12)

 

 

Pismena provjera znanja ukupno traje 30 minuta .

Za svaki odgovor dodjeljuje se određeni broj bodova – do  10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za pismeni dio provjere znanja ostvario 50% bodova te se sa njim provodi intervju.

Intervju se provodi istog dana kada i provjera znanja.

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u službi. Rezultati intervjua se boduju na isti način kao i provjera znanja odnosno za svaki odgovor kandidat može dobiti  do 10 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja listu pročelnici Upravnog odjela za urbanizam i razvoj koja donosi rješenje o prijamu. Navedeno rješenje će biti dostavljeno svim kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete propisane u natječaju.

Opis poslova za radno mjesto viši stručni suradnik za europske projekte:

–  koordinira aktivnosti vezane za razvojne projekte Grada,

– daje savjetodavnu pomoć drugim upravnim tijelima Grada u pripremi projekata financiranim sredstvima EU ili iz drugih izvora,

– ažurira bazu gradskih razvojinih projekata za EU fondove i sudjeluje u ažuriranju iste pri PGŽ,

– po pitanju europskih projekata surađuje sa državnim tijelima, znanstveno-istraživačkim institucijama, regionalnim razvojnim agencijama, poduzetničkim sektorom i udrugama, a osobito sa Poduzetničkim centrom Vinodol

– zadužen je za obavljanje poslova svih faza poslova koji se odnose na praćenje mogućnosti apliciranja za dobivanje sredstava iz raznih fondova, pripreme, prijave, izrade i realizacije projekata i programa iz fondova Europske unije, državnih fondova i drugih fondova, a od interesa za Grad,

– sudjeluje u timskom radu pri pripremi gradskih projekata za europske fondove, za Gradonačelnika i Gradsko vijeće izrađuje materijale, izvješća i informacije o prijavljenim projektima za europske fondove,

– organizira interne tečajeve, seminare i radionice u cilju edukacije zaposlenika za pripremu projekata za europske fondove,

– prati i pomaže u pripremi i provedbi razvojnih projekata koje Grad razvija u partnerstvu s ostalim subjektima (EU, Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, gospodarski subjekti, domaći i inozemni privatni investitori, trgovačka društva, ustanove i udruge),

– prati stručnu literaturu, stručno se usavršava, razvija stručne kontakte u cilju informiranja o novim razvojnim mogućnostima, razvojnim ciljevima Grada Novog Vinodolskog u svezi apliciranja projekata Grada na strukturne fondove EU i Republike Hrvatske,

– prati i proučava zakonske i druge propise,

– obavlja i druge poslove po nalogu nadređenog .

Podaci o plaći : temeljem članka 2. točka 5, viši stručni suradnik, klasifikacijski rang 6.,  Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ 40/10) službenik ima pravo na  koeficijent za obračun plaće – 1,99.

 

 

GRAD NOVI VINODOLSKI

Obavijest i upute za testiranje kandidata 2013.

9. listopada 2013.

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

  KLASA: 112-01/13-20/1 URBROJ: 2107/02-05-13-5 Novi Vinodolski, 09.10.2013. godine Telef 051/554-353 E-mail: [email protected]                         Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima […]

 

KLASA: 112-01/13-20/1

URBROJ: 2107/02-05-13-5

Novi Vinodolski, 09.10.2013. godine

Telef 051/554-353

E-mail: [email protected]

                        Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje sljedeću

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE

ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

 

 

                        U svezi natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 117/13. od 18. rujna.2013.godine za prijam u službu na radno mjesto Viši stručni suradnik za EU projekte u Ured Grada, magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke sa najmanje jednom godinom radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, a na neodređeno vrijeme, obavještavamo sljedeće  kandidate koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja:

                   1. Daniela Škarica, Drage Gervaisa 66, 51000 Rijeka

                   2. Sanjin Begić, Pavlinska 7, 51260 Crikvenica

                   3. Sandra Ristić, Zatrep 43, 51250 Novi Vinodolski

                      

da će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati dana 16.10.2013. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, a isti dan će se s kandidatima, ako  za pismeni dio provjere znanja ostvare 50 % bodova, provesti intervju.

                        Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

                            1.  Vesna Mrzljak, predsjednik

                            2.  Dijana Knez, član

                            3.  Tomislav Cvitković, član

 

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata
Skip to content