10. svibnja 2012.

Usvojen Prostorni plan uređenja Grada

Usvojen Prostorni plan uređenja Grada Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski usklađen je sa Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog […]

Usvojen Prostorni plan uređenja Grada

Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski usklađen je sa Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja, Zakonom o prostornom uređenju i Županijskim prostornim planom, dobio je pozitivno mišljenje Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje, kao i suglasnost  Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.   Usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski 28. 12. 2006. godine, te će uskoro biti objavljen na stranicama Službenih novina Primorsko-goranske županije. Prostorni plan stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave. Tekstualni dio koji se sastoji od provedbenih odredbi i obrazloženja plana možete pogledati na ovoj stranici.

slika1
Nakon ponovljene javne rasprave održane u trajanju od 30 dana i to od 15. lipnja do 15. srpnja 2004. godine i izrađenog Izvješća sa javne rasprave Vlada Republike Hrvatske donijela je 9. rujna 2004. godine Uredbu o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN, broj: 128/04). Temeljem te Uredbe Državna geodetska uprava ucrtala je granicu ZOP-a na Hrvatsku osnovnu kartu, a Primorsko-goranska županija pokrenula je izradu i donošenje izmjena i dopuna prostornog plana Županije kojim će se isti uskladiti sa Uredbom i Zakonom. Po donošenju usklađenog Prostornog plana PGŽ, izvršeno je usklađivanje Prijedloga prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski sa Uredbom, Zakonom i Županijskim prostornim planom. Budući da je u tom postupku došlo do ukidanja nekih dijelova građevinskog područja, sukladno Uredbi o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova bilo je potrebno ponoviti javnu raspravu. Ponovljena javna rasprava održana je od 06. lipnja do 06. srpnja 2005. g. U narednom razdoblju obrađene su primjedbe i prijedlozi iz javne rasprave, izvršene potrebne izmjene Plana te je  6. listopada Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski usvojilo Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski.

slika2Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, usklađen sa Uredbom, Zakonom i Županijskim prostornim planom, utvrđen na sjednici Poglavarstva Grada Novi Vinodolski 27. 10. 2005. godine, dostavljen je na izdavanje mišljenja i suglasnosti: Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica  sukladno odredbi članka 24. Zakona o prostornom uređenju, Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje, Rijeka, temeljem istog Zakona, Ministarstvu unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, temeljem odredbi članka 12. Zakona o zaštiti od požara, Ministarstvu kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Rijeka, temeljem odredbe članka 56. Zakona o zaštiti kulturnih dobara, te Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, temeljem odredbi članka 17. stav 3.  Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

-MUP, PU Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite utvrdilo je svoje pozitivno mišljenje broj: 511-09-21/1-161/397-2005 ZB, dana 6.prosinca 2005. godine.
-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, dostavio je svoje pozitivno mišljenje, klasa: 612-08/05-10/420, dana 14. prosinca 2005. godine.
-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva dostavilo je također pozitivno mišljenje i to pod klasom: 350-02/05-01/217 od 2. siječnja 2006. godine.
-Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje daje svoje pozitivno mišljenje 23. svibnja 2006., pod brojem: 179/06/MŠ
-Ured državne uprave u PGŽ, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica izdaje suglasnost klasa: 350-05/06-01/153 od 29. svibnja 2006. g.
-Ministarstvo kulture, uprava za zaštitu prirode dostavlja naknadno svoju suglasnost klasa: 612-07/06-49/589 od 28. rujna 2006. godine.

Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski dobio je suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb, te je usvojen na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28.prosinca 2006. godine.

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski objavljena je u Službenim novinama Primorsko – goranske županije, broj 55/06.

DOKUMENTI:

Obrazlozenje PPUG (rar; 365837Byte)
Odredbe za prvođenje PPUG (rar; 150334Byte)
Provedbene odredbe.pdf (pdf; 708786Byte)
21. svibnja 2012.

UPU Kozica – Javna rasprava od 27.02. – 28.03.2006.

Izrada urbanističkog plana uređenja kampa Kozica predviđena je Dvogodišnjim programom mjera za unapređenje stanja u (Sl.n.PGŽ broj 25/04). Izrađivač plana je: “ADF” d.o.o. […]

Izrada urbanističkog plana uređenja kampa Kozica predviđena je Dvogodišnjim programom mjera za unapređenje stanja u (Sl.n.PGŽ broj 25/04). Izrađivač plana je: “ADF” d.o.o. Karlovac, M. Vrhovca 7.
Postupak prethodne rasprave proveden je tijekom 2004. godine. Pribavljena mišljenja i suglasnosti dostavljeni su izrađivaču kako bi iste ugradili u Plan. Poglavarstvo je na svojoj sjednici održanoj 10.veljače utvrdilo Prijedlog plana za javnu raspravu koja je objavljena u Novom listu 16. veljače 2006. Javna rasprava o Prijedlogu plana traje od 27.veljače do 28. ožujka 2006. godine, tijekom koje se može izvršiti uvid u Plan u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, II.kat, te upisati svoje primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi. Svi zainteresirani mogu prisustvovati i javnom izlaganju koje će se održati 20. ožujka 2006. godine u 12 sati, također u Gradskoj vijećnici.

Predmetni prostor planiran je da ostane kamp sa sportskim centrom i rekreacijskim područjem. Plan obuhvaća dvije rekreacijske zone (sportski centar, kupalište, te zonu kampa. Prostor obuhvata ovog Urbanističkog plana uređenja obuhvaća zone kampa, kupališta i sportsko-rekreacijskog centra, površine 26,2 ha. Kamp je smješten na području Kozice, na padini između morske obale na jugozapadnoj i državne ceste D8 (Jadranska magistrala), poteza Senj-Novi Vinodolski, na sjeveroistočnoj strani. Površina obuhvata je 6,87 ha (bez koridora magistrale), uključujući kupalište površine 10.51 ha. Dio površine od 4.4 ha u vlasništvu je ”Risnjaka” d.d. Postojeća djelomično uređena površina koja se koristi za kampiranje iznosi oko 3-3.5 ha, s jednoredno organiziranim smještajnim jedinicama za kampiranje do kojih se dolazi pristupnim putevima urezanim u blagu padinu i osiguranim niskim podzidima. Površina je bogata vegetacijom, a smještajne jedinice međusobno su odvojene makijom i niskim stablima. Obala kupališta uglavnom je strma i stjenovita s pojedinim blago skošenim dijelovima prekrivenim pijeskom. Oblikovana je prirodno i bez ljudskih intervencija. Unutar obuhvata nalaze se tri građevine različitih namjena i kvalitete izgradnje. Uz pristupnu površinu kampa smještena je armirano-betonska građevina s terasom, ugostiteljsko-trgovačke namjene, koja ujedno služi kao recepcija kampa. Preostale dvije građevine, građene mješavinom kamena i opeke, koriste se kao sanitarni čvorovi, no ne zadovoljavaju svojom kvalitetom ni kapacitetom.

Ugostiteljsko-turistička namjena – kamp (T3) obuhvaća prostor za postavu smještajnih jedinica (šator, auto, kamp-prikolica). Smještajne jedinice ne mogu se povezati s tlom na čvrsti  način i planirane su izvan pojasa od  25 m od obalne crte. Postojeći prostor korištenja kampa (T3) oblikovan je jednorednim smještajnim jedinicama s razdjelnim i pristupnim prometnicama širine koja uglavnom ne zadovoljava potrebe kretanja kampera. Zatečeno oblikovanje smještajnih jedinica i prometne mreže zadržava se djelomično, pri čemu se smještajne jedinice organiziraju dvoredno sa širim pristupnim prometnicama. Novi prostor korištenja kampa (T3), smještajne jedinice, također se organiziraju dvoredno s prometnom mrežom dimenzioniranom za kretanje kampera. Oblikovanje prostora za smještajne jedinice i prometnica uvjetovano je konfiguracijom terena, a jedinice su ozelenjene parternim zelenilom i pojedinačnim grupama visokog zelenila. Unutar toga prostora predviđene su površine za smještaj sanitarnih čvorova.

Ugostiteljsko-turistička namjena (T) obuhvaća prostor za zatvorene ugostiteljsko-turističke sadržaje u funkciji kampa. Izgrađenost može biti maksimalno 30% površine građevinske čestice, koeficijent iskoristivosti građevne čestice ne može biti veći od 0,8. Najveća visina objekata jest prizemlje, jedan kat, potkrovlje i podrum ako je teren u padu (Po + P + 1 + Pk , odnosno 10,0 m od terena do vijenca). Najmanje 40% površine mora biti uređeno kao cjelovito zelenilo. Potreban broj parkirališnih mjesta osigurava se unutar građevinske čestice i na planom utvrđenim parkirališnim površinama.

Poslovna namjena obuhvaća postojeću građevinu ugostiteljsko-trgovačke namjene, koja bi ostala pretežito trgovačke namjene (K2), i predviđene površine za gradnju dodatnih sadržaja: građevina komunalno servisne namjene (K3) i uslužne – recepcija (K1) na sjecištu glavnih prometnica kampa i sportsko-rekreacijskog centra. Izgrađenost može biti maksimalno 50% površine građevinske čestice, koeficijent iskoristivosti građevne čestice ne može biti veći od 0,8. Najveća visina objekata jest prizemlje, potkrovlje i podrum ako je teren u padu (Po + P + Pk , odnosno 6,5 m od terena do vijenca). Najmanje 20% površine mora biti uređeno kao cjelovito zelenilo. Potreban broj parkirališnih mjesta osigurava se unutar zone i na planom utvrđenim parkirališnim površinama.

Smještaj sportskih terena u sportsko-rekreacijskom centru predviđa se na umjetno oblikovanim kaskadama sa zaštitnim potpornim zidovima, a njihov raspored prema stupnju individualnosti pojedinih sportova, tj. prema broju njihovih korisnika: na najnižoj koti tereni su za grupne sportove, rukomet, mali nogomet, košarku i odbojku, a na višim kotama u dubini centra tereni za individualne sportove, tenis, badminton, stolni tenis, boćanje i slične. Završnu točku centra čini parkovno oblikovani teren za mini-golf.

Tekstualni dio Plana: provedbene odredbe i obrazloženje plana u pdf obliku možete pogledati ovdje:

Obrazlozenje Plana, PDF (pdf; 266230Byte)
Provedbene odredbe,PDF (pdf; 186910Byte)
22. svibnja 2012.

Donijet DPU Zagori

Gradsko vije­će Novog Vinodolskog donijelo je na sjednici održanoj 1.kolovoza 2006. godine Detaljni plan uređenja »Turis­tičkog naselja Zagori«, kojim se definiraju sadržaji i […]

Gradsko vije­će Novog Vinodolskog donijelo je na sjednici održanoj 1.kolovoza 2006. godine Detaljni plan uređenja »Turis­tičkog naselja Zagori«, kojim se definiraju sadržaji i daljnja grad­nja turističkih kapaciteta. Obra­zloženje DPU-a dali su izrađivači plana iz Urbanističkog instituta Zagreb, a sjednici su bili nazočni i predstavnici Hotela »Novi« i tvrtke »Lir«, u čijem je vlasništvu i TN Zagori. Ukupna površina obuhvata iznosi oko 49,40 ha od čega kopneni dio čini oko 32,65 ha (djelomično izgrađeno) i oko 16,75 ha obuhvata u moru. Područje obuhvata Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Zagori određuje državna cesta D-8 na sjeveroistoku, granica građevinskog područja naselja Novi Vinodolski na jugoistoku; more je južna je granica obuhvata Plana, dok je na sjeverozapadu određen granicom postojećeg kampa Zagori.

Postojeći kapaciteti

Postojeći kapacitet turističkog naselja je cca 3600 ležajeva. U središnjem dijelu turističkog naselja uz obalu se nalazi centralna građevina (restorani, unutarnji bazeni s pratećim sadržajima: masaže i sl. i dr.) visine P+3 i ukupne građevinske (bruto) površine od cca 10.000 m2. Građevina je u lošem stanju i svojom kategorijom i kapacitetom ne zadovoljava potrebe planiranog turističkog naselja. Iznad centralne građevine se nalazi 8 paviljona različitih kapaciteta i visina 3 do 5 etaža i ukupne građevinske (bruto) površine od 9.577,37 m2. Paviljoni su u unutrašnjosti djelomično preuređeni. Izgrađeni su 70-ih godina. U istočnom dijelu područja obuhvata su novoizgrađeni apartmani izgrađeni 2004. i 2005. godine. Apartmani su kategorije 4 ****, a oni izgrađeni 2004 raspoređeni su u 20 objekata visine P+2+PK ukupne građevinske (bruto) površine od 19.600 m2. Apartmani izgrađeni 2005. godine raspoređeni su u 15 dvojnih objekata visine P+1 i ukupne građevinske (bruto) površine od 5.250 m2. Posebna kvaliteta ovoga dijela turističkog naselja je da svaki apartman ima pogled na more. Iako je smještaj odličan u cijelom prostoru osjeća se nedostatak zajedničkih i pratećih sadržaja.

U zapadnom dijelu turističkog naselja je postojeći kamp. Unutar kampa sagrađena je jedna samoposluga i recepcija na ulazu u kamp uz državnu cestu-jadransku magistralu. Kapacitet kampa je 2000 osoba. Zona sporta – teniski tereni su novouređeni, ali nedostaje centralna građevina – klupski prostor. Kupališne zone mogu se podijeliti na prirodne, uređene i na devastirane. Ne zadovoljavaju niti kvalitetom i opremljenošću, te zahtijevaju velike intervencije. Osobito ukoliko se zona realizira u potpunosti, morat će se osigurati dovoljna prosječna površina plaže po kupaču. Ocijenjujući prostor u cijelini evidentan je nedostatak centralnih i zajedničkih te pratećih sadržaja koji bi upotpunili kvalitetu ponude i usluga.

Planirano uređenje

Detaljnim planom uređenja “Zagori” određuju se uvjeti rekonstrukcija postojećih građevina unutar obuhvata Plana s podizanjem razine postojećih turističkih kapaciteta na četiri i pet zvjezdica, te uvjeti uređenja cjelokupnog prostora na način da se, uz izgradnju novih smještajnih kapaciteta skupine hotela – vrsta hotel i zone vila, predvidi i obogaćivanje turističke ponude novim sadržajima sa restoranima, wellness centrom, kongresnom dvoranom, dječjim gradom, zonama sporta i rekreacije sa uređenjem plaže. Postojeće građevine i sadržaji se djelomično ruše, djelomično obnavljaju, a djelomično rekonstruiraju, a sve se nadopunjuje kvalitativnim sadržajima.

Uređuje se ulaz u turističko naselje na način da se na državnoj cesti (magistrali) planira treći trak, a postojeća cesta se izmiče prema istoku. Time se dobiva kvalitetniji i vizualno snažniji dojam ulaska, a crkva sv. Lucije dobiva veliki zeleni pojas oko sebe. Svi apartmani i vile imaju riješeno parkiranje vozila neposredno uz smještajnu građevinu. Hotelski kompleksi parkiranje vozila imaju riješeno garažama. Mreža pješačkih putova isprepleće cijeli prostor, a u centralnim dijelovima naselja uz pješačke poteze nižu se trgovine, restorani, barovi i sl. Cijeli otvoreni prostor slobodan je za kretanje i vanjskih posjetitelja.

Morska obala većim dijelom je ostavljena kao prirodna morska plaža, osim u dijelu koji se već koristi kao uređena plaža gdje bi se finim intervencijama stupanj uređenosti doveo na zadovoljavajuću razinu. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dalo je mišljenje za rekonstrukciju i sanaciju devastirane plaže u TN Novi Vinodolski. U skladu s mišljenjem Ministarstva, izrađen je od tvrtke ANT d.o.o. Elaborat zaštite okoliša za projekt sanacije i rekonstrukcije postojeće devastirane plaže Turističkog naselja Zagori u Novom Vinodolskom.

Sva gradnja smještajnih građevina visinom (max P+2 i max 2 podruma) bit će uklopljena u mjerilo prirodnog okoliša uz poštivanje svih uvjeta Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN 128/04):

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja “Turističkog naselja Zagori” je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, broj 31/06.

Tekstualni dio Plana (doc; 750080Byte)
23. svibnja 2012.

Donijete Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana »Prisika«

Gradsko vije­će Novog Vinodolskog donijelo je na sjednici održanoj 1.kolovoza 2006. godine Odluku  o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana »Prisika« u […]

Gradsko vije­će Novog Vinodolskog donijelo je na sjednici održanoj 1.kolovoza 2006. godine Odluku  o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana »Prisika« u Novom Vinodolskom, kojim se definiraju sadržaji i daljnja grad­nja postojećih građevnih čestica kolektivne izgradnje, te novoplaniranih građevnih čestica višestambenih i stambenih građevina.

Program gradnje i uređenja prostora definiran je temeljem postojeće prostorno planske dokumentacije, te programa investitora. Planom je obuhvaćeno ukupno 0,28 ha zemljišta. Postojeće parcele 5 i 6 definirane prethodnim planom se zadržavaju, a obuhvaćeno je još 10 čestica koje se cijepaju i objedinjuju, te se formiraju 4 građevinske parcele i dvije zelene površine. Zime je područje obuhvata podijeljeno u tri osnovne namjene i to: stambena namjena – dvije stambene građevine, stambena namjena – dvije višestambene građevine i javne zelene površine. Unutar područja obuhvata predviđene parcele oznaka 5 i 6 ostaju u zoni kolektivnih stambenih objekata, samo se mijenja namjena potkrovlja iz ateljea u stanove.

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana »Prisika« je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, broj 32/06.

Skip to content