Novosti


Usvojen Prostorni plan uređenja Grada

Usvojen Prostorni plan uređenja Grada

Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski usklađen je sa Uredbom o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja, Zakonom o prostornom uređenju i Županijskim prostornim planom, dobio je pozitivno mišljenje Županijskog zavoda za održivi razvoj i prostorno planiranje, kao i suglasnost  Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja.   Usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski 28. 12. 2006. godine, te će uskoro biti objavljen na stranicama Službenih novina Primorsko-goranske županije. Prostorni plan stupa na snagu slijedećeg dana od dana objave. Tekstualni dio koji se sastoji od provedbenih odredbi i obrazloženja plana možete pogledati na ovoj stranici.

slika1
Nakon ponovljene javne rasprave održane u trajanju od 30 dana i to od 15. lipnja do 15. srpnja 2004. godine i izrađenog Izvješća sa javne rasprave Vlada Republike Hrvatske donijela je 9. rujna 2004. godine Uredbu o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN, broj: 128/04). Temeljem te Uredbe Državna geodetska uprava ucrtala je granicu ZOP-a na Hrvatsku osnovnu kartu, a Primorsko-goranska županija pokrenula je izradu i donošenje izmjena i dopuna prostornog plana Županije kojim će se isti uskladiti sa Uredbom i Zakonom. Po donošenju usklađenog Prostornog plana PGŽ, izvršeno je usklađivanje Prijedloga prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski sa Uredbom, Zakonom i Županijskim prostornim planom. Budući da je u tom postupku došlo do ukidanja nekih dijelova građevinskog područja, sukladno Uredbi o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova bilo je potrebno ponoviti javnu raspravu. Ponovljena javna rasprava održana je od 06. lipnja do 06. srpnja 2005. g. U narednom razdoblju obrađene su primjedbe i prijedlozi iz javne rasprave, izvršene potrebne izmjene Plana te je  6. listopada Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski usvojilo Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski.

slika2Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski, usklađen sa Uredbom, Zakonom i Županijskim prostornim planom, utvrđen na sjednici Poglavarstva Grada Novi Vinodolski 27. 10. 2005. godine, dostavljen je na izdavanje mišljenja i suglasnosti: Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica  sukladno odredbi članka 24. Zakona o prostornom uređenju, Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje, Rijeka, temeljem istog Zakona, Ministarstvu unutarnjih poslova, PU Primorsko-goranska, Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, temeljem odredbi članka 12. Zakona o zaštiti od požara, Ministarstvu kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Rijeka, temeljem odredbe članka 56. Zakona o zaštiti kulturnih dobara, te Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, temeljem odredbi članka 17. stav 3.  Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.

-MUP, PU Primorsko-goranska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite utvrdilo je svoje pozitivno mišljenje broj: 511-09-21/1-161/397-2005 ZB, dana 6.prosinca 2005. godine.
-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci, dostavio je svoje pozitivno mišljenje, klasa: 612-08/05-10/420, dana 14. prosinca 2005. godine.
-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva dostavilo je također pozitivno mišljenje i to pod klasom: 350-02/05-01/217 od 2. siječnja 2006. godine.
-Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje daje svoje pozitivno mišljenje 23. svibnja 2006., pod brojem: 179/06/MŠ
-Ured državne uprave u PGŽ, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Crikvenica izdaje suglasnost klasa: 350-05/06-01/153 od 29. svibnja 2006. g.
-Ministarstvo kulture, uprava za zaštitu prirode dostavlja naknadno svoju suglasnost klasa: 612-07/06-49/589 od 28. rujna 2006. godine.

Konačni prijedlog Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski dobio je suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb, te je usvojen na sjednici Gradskog vijeća održanoj 28.prosinca 2006. godine.

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski objavljena je u Službenim novinama Primorsko – goranske županije, broj 55/06.

DOKUMENTI:

Obrazlozenje PPUG (rar; 365837Byte)
Odredbe za prvođenje PPUG (rar; 150334Byte)
Provedbene odredbe.pdf (pdf; 708786Byte)
Skip to content