8. ožujka 2024.

Odluka o sufinanciranju programa i projekata udruga u kulturi u 2024. godini

Na temelju članka 13. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog od 28. veljače 2023. godine, članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i […]

Na temelju članka 13. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog od 28. veljače 2023. godine, članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15 i 37/21), članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), ravnatelj Centra za kulturu Grada Novi Vinodolski, Mario Butorac, prof., uz suglasnost gradonačelnika Tomislava Cvitković, univ. spec. oec., dana 8. ožujka 2024. godine donosi

Odluku o sufinanciranju programa i projekata udruga u kulturi u 2024. godini

8. ožujka 2024.

Odluka o sufinanciranju programa i projekata udruga u 2024. godini

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20, 5/21 i 43/23), članka 29. Uredbe o […]

Na temelju članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine PGŽ broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20, 5/21 i 43/23), članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15 i 37/21), članka 27. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Tomislav Cvitković, univ. spec. oec., dana 8. ožujka 2024. godine donosi

Odluku o sufinanciranju programa i projekata udruga u 2024. godini

12. veljače 2024.

Savjetovanje: Nacrt Pravilnika o postupanju pri provedbi Zakona o javnoj nabavi i o provođenju postupaka jednostavne nabave

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom […]

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Pravilnika o postupanju pri provedbi Zakona o javnoj nabavi i o provođenju postupaka jednostavne nabave. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 13. ožujka 2024. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na prednje navedeni Nacrt prijedloga akata, putem obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja koji se nalazi u privitku, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

Nacrt Pravilnika o postupanju pri provedbi Zakona o javnoj nabavi i o provođenju postupaka jednostavne nabave

Obrazloženje uz Nacrt Pravilnika

OBRAZAC-sudjelovanje u savjetovanju

OBRAZAC-izvjesca-o-provedenom-savjetovanju

20. studenoga 2022.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2022. godini

Na temelju članka 9. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 25/19), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje […]

Na temelju članka 9. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 25/19), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

J A V N I P O Z I V
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2022. godini

I.

Ovaj Javni poziv objavljuje se za podnošenje prijedloga za dodjelu sljedećih javnih priznanja koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu obilježavanja Dana Grada Novog Vinodolskog:
1.) Imenovanje počasnim građaninom Grada Novog Vinodolskog
Počasnim građaninom Grada Novog Vinodolskog može se imenovati fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, a istakla se naročitim zaslugama za razvoj i promicanje Grada Novog Vinodolskog (uspjesi u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, sporta i drugih javnih djelatnosti).
2.) Nagrada Grada Novog Vinodolskog za životno djelo
Nagrada Grada Novog Vinodolskog za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Novog Vinodolskog iz područja kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, i drugih javnih djelatnosti.
3.) Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog
Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarskog i društvenog života Grada Novog Vinodolskog, kao i za ostala iznimno vrijedna društvena dostignuća iz područja kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, i drugih javnih djelatnosti, ostvarena tijekom godine koja prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.

II.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati:
– najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća,
– radna tijela Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, osim Komisije za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog,
– gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog,
– ovlaštena tijela ustanova, udruga, političkih stranaka i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Novog Vinodolskog,
– najmanje 10 građana s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog.

III.

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.
Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Grada.
Godišnje se može dodijeliti najviše jedna Nagrada za životno djelo.
Godišnje se mogu dodijeliti u pravilu najviše dvije Godišnje nagrade Grada Novog Vinodolskog, i to po jedna fizičkoj osobi, ili grupi fizičkih osoba i jedna pravnoj osobi, iznimno Gradsko vijeće može odobriti veći broj godišnjih nagrada, na prijedlog i uz obrazloženje gradonačelnika.

IV.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i sadrži sljedeće priloge:
– podatke o podnositelju prijedloga s naznakom vrste javnog priznanja na koju se prijedlog odnosi,
– iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog, s priloženim odgovarajućim dokaznicama,
– životopis kandidata za fizičku osobu,
– tekst od najviše dvanaest riječi koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.

V.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se poštom na adresu Grad Novi Vinodolski, Komisija za dodjelu javnih priznanja, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog, ne otvarati“.
Rok za podnošenje prijedloga je 6. prosinca 2022.g.
Nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, putem telefona broj 051/554-350, te elektroničke pošte, adresa: [email protected].

GRAD NOVI VINODOLSKI

Javni poziv

Skip to content