20. studenoga 2022.

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2022. godini

Na temelju članka 9. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 25/19), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje […]

Na temelju članka 9. Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 25/19), gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog raspisuje

J A V N I P O Z I V
za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog u 2022. godini

I.

Ovaj Javni poziv objavljuje se za podnošenje prijedloga za dodjelu sljedećih javnih priznanja koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu obilježavanja Dana Grada Novog Vinodolskog:
1.) Imenovanje počasnim građaninom Grada Novog Vinodolskog
Počasnim građaninom Grada Novog Vinodolskog može se imenovati fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Novog Vinodolskog, a istakla se naročitim zaslugama za razvoj i promicanje Grada Novog Vinodolskog (uspjesi u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, sporta i drugih javnih djelatnosti).
2.) Nagrada Grada Novog Vinodolskog za životno djelo
Nagrada Grada Novog Vinodolskog za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog i životnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i ugledu Grada Novog Vinodolskog iz područja kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, i drugih javnih djelatnosti.
3.) Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog
Godišnja nagrada Grada Novog Vinodolskog je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja u domeni gospodarskog i društvenog života Grada Novog Vinodolskog, kao i za ostala iznimno vrijedna društvena dostignuća iz područja kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, sporta, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, i drugih javnih djelatnosti, ostvarena tijekom godine koja prethode godini u kojoj se nagrada dodjeljuje.

II.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati:
– najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća,
– radna tijela Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, osim Komisije za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog,
– gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog,
– ovlaštena tijela ustanova, udruga, političkih stranaka i drugih pravnih osoba sa sjedištem na području Grada Novog Vinodolskog,
– najmanje 10 građana s prebivalištem na području Grada Novog Vinodolskog.

III.

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.
Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Grada.
Godišnje se može dodijeliti najviše jedna Nagrada za životno djelo.
Godišnje se mogu dodijeliti u pravilu najviše dvije Godišnje nagrade Grada Novog Vinodolskog, i to po jedna fizičkoj osobi, ili grupi fizičkih osoba i jedna pravnoj osobi, iznimno Gradsko vijeće može odobriti veći broj godišnjih nagrada, na prijedlog i uz obrazloženje gradonačelnika.

IV.

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku i sadrži sljedeće priloge:
– podatke o podnositelju prijedloga s naznakom vrste javnog priznanja na koju se prijedlog odnosi,
– iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog, s priloženim odgovarajućim dokaznicama,
– životopis kandidata za fizičku osobu,
– tekst od najviše dvanaest riječi koji se upisuje kao tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.

V.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se poštom na adresu Grad Novi Vinodolski, Komisija za dodjelu javnih priznanja, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, u zatvorenoj koverti s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog, ne otvarati“.
Rok za podnošenje prijedloga je 6. prosinca 2022.g.
Nepravovremeni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

VI.

Ostale informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, putem telefona broj 051/554-350, te elektroničke pošte, adresa: [email protected].

GRAD NOVI VINODOLSKI

Javni poziv

19. listopada 2022.

SAVJETOVANJE: Nacrt Odluke o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o […]

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) za obračun komunalne naknade. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17. studenog 2022. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na prednje navedeni Nacrt prijedloga akata, putem O B R A S C A, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].
Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

Izvješće o provedenom savjetovanju

NACRT OPĆEG AKTA I OBRAZLOŽENJE:

Nacrt Odluke s obrazloženjem

OBRASCI:

OBRAZAC-sudjelovanje-u-savjetovanju

OBRAZAC-IZVJESCA-O-PROVEDENOM-SAVJETOVANJA-SA-ZAINTERESIRANOM-JAVNOSCU

 

 

29. rujna 2022.

Obavijest o održavanju biciklističke utrke CRO Race 2022

Spektakularna biciklistička utrka CRO Race ove se godine održava na hrvatskim cestama od 27. rujna do 2. listopada 2022. godine te će Hrvatsku […]

Spektakularna biciklistička utrka CRO Race ove se godine održava na hrvatskim cestama od 27. rujna do 2. listopada 2022. godine te će Hrvatsku po sedmi put pretvoriti u sportsku arenu čiji će kadrovi obići čitav svijet.

Startovi i ciljevi etapa gradovi su diljem Hrvatske i poznate lokacije poput nacionalnih parkova i parkova prirode, a prolasci kroz neke od najatraktivnijih destinacija pružaju nezaboravne doživljaje natjecateljima i publici.

Četvrta etapa utrke, u duljini od 211 km, na rasporedu je u petak, 30. rujna 2022., sa startom u Biogradu na Moru u 11.30 i ciljem u Crikvenici oko 17 sati.

Utrka će kroz naš Grad proći između 16.06 i 16.32 sata (Povile), dok će kroz naselje Novi Vinodolski proći između 16:08 i 16:34 sati.

Sudionike u prometu pozivamo na oprez i razumijevanje, povećani oprez i obraćanje pozornosti na bicikliste u prometu. Građane pozivamo da svojim dolaskom na magistralu u navedenim terminima, s mogućim zakašnjenjima, uljepšaju dojam o utrci te uveličaju istu.

Detalje o 4. etapi utrke možete pregledati na poveznici: https://www.crorace.com/etape/etapa-4-biograd-na-moru-crikvenica/34

13. srpnja 2022.

REFERENT-KOMUNALNI REDAR: II. Izvješće Povjerenstva za provedbu oglasa – rang lista

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA Klasa: 112-02/22-01/1 Urbroj: 2170-11-07-22-5 Novi Vinodolski, dana 12. srpnja 2022. godine Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i […]

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

Klasa: 112-02/22-01/1

Urbroj: 2170-11-07-22-5

Novi Vinodolski, dana 12. srpnja 2022. godine

Na temelju članka 23. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa donosi dana 12. srpnja 2022. godine

II. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA PROVEDBU OGLASA  ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO

Provedena je prethodna provjera znanja kandidata za radno mjesto – referent-komunalni redar, dana 12. srpnja 2022. godine  s početkom u 9,00 sati  u Gradskoj vijećnici o čemu je kandidat bio obaviješten putem mrežne stranice Grada Novog Vinodolskog (www.novi-vinodolski.hr),     5 dana prije provjere  i to sljedeći kandidat:

  1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski

Pismenoj provjeri znanja pristupio je:

  1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski

     U pismenoj provjeri znanja  kandidat FRANJO TOPOLOVEC ostvario je rezultat iznad 50%, te pristupio intervjuu. 

 Kandidat je ostvario sljedeće bodove:

  • FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – pismena provjera 8,06 bodova i intervju 9 bodova

             Povjerenstvo utvrđuje rang listu kako slijedi :

  1. FRANJO TOPOLOVEC, Šenoina 23, 51250 Novi Vinodolski – ukupno bodova: 17,06,

 i istu prosljeđuje pročelniku Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje na donošenje Rješenja o prijmu i Rješenja o rasporedu.

POVJERENSTVO

  1.  Dijana Knez, predsjednik, v.r.
  2. Maja Stošić, član, v.r.
  3. Domagoj Kalanj, član, v.r.
Skip to content