21. siječnja 2016.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2016.g.

  Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge […]

 

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), te članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, Oleg Butković, dipl.ing. objavljuje

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2016.g.

I.
Javne potrebe na području socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba  za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Novi Vinodolski su projekti i programi od interesa za Grad Novi Vinodolski.

II.
Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13), Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13),  Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski za 2016. godinu financirat će se programske djelatnosti udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz područja:

1. Promicanje zdravog načina života i zaštite zdravlja,
2. Programi liječenja od ovisnosti,
3. Odgoj i obrazovanje – rad s djecom i mladima,
4. Prava nacionalnih manjina,
5. Skrb o invalidima i nemoćnim osobama,
6. Unapređivanje kvalitete života osoba starije dobi,
7. Programi vezane uz očuvanje sjećanja na NOB i Domovinski rat,
8. Promocija autohtonih proizvoda,
9. Ostalo.

III.
Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 180.000,00 kn.
Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći
30.000,00 kuna.
Grad Novi Vinodolski osigurao je na aktivnostima Financiranje udruga u kulturi potrebna sredstva za provođenje programskih djelatnosti iz točke II. ovog Natječaja.

IV.
Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:
– sve pravne osobe sa sjedištem u Gradu Novom Vinodolskom, a koje temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i  Zakona o socijalnoj skrbi mogu obavljati djelatnost zdravstva i socijale i upisane su u registar kod nadležnog ureda;
– prijavitelj je upisan u Registar udruga RH/Sudski registar te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija / pri Trgovačkom sudu, kao i u Registar djelatnosti;
Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Novi Vinodolski ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Novi Vinodolski te provode programe na području Grada Novi Vinodolski.
Prijave se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima.
Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Grada Novog Vinodolskog, www.novi-vinodolski.hr, zajedno s obrascima, istovremeno s objavom Natječaja.

Prijavitelji na Natječaj dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– Ispunjen obrazac – „PODACI O PRIJAVITELJU“
– Ispunjen obrazac – „REDOVNA DJELATNOST“
– Ispunjen obrazac – „FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA“ (sadrži financijski plan, odnosno specificirani troškovnik predloženog programa s podacima o ukupnim troškovima programa, iznosu sredstava koji se financiraju iz Proračuna

Grada Novog Vinodolskog, vlastitih prihoda i drugih izvora)
– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA„
– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU„
-Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA„
– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O PARTNERSTVU„
Uz opisane obrasce dostavlja se slijedeća dokumentacija:
1. izvadak iz registra – preslika, za udruge: Izvadak o upisu u Registar udruga,
ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (može ispis s elektronske
stranice Registra udruga)
2. Preslika obavijesti o upisu u Registar neprofitnih djelatnosti
3. Preslika statuta prijavitelja. Ukoliko udruga nije uskladila svoj Statut, potrebno je dostaviti presliku dokaza da je Statut predan Uredu državne uprave u PGŽ radi usklađivanja  u skladu sa Zakonom
4. Preslika dokaza o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema Državnom proračunu (Porezna uprava) i Proračunu Grada, ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja

V.
Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.
Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:
1. naziv i adresu prijavitelja
2. naznaku ” Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2016.g. – ne otvarati”.
Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno.
Poštom se prijave dostavljaju na adresu:
Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.
Osobno se prijave dostavljaju Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

VI.
Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu Novi Vinodolski u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba u prethodnoj kalendarskoj godini.

VII.
Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava, sastavljeno od tri člana koje će imenovati Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog.
Nakon toga će sve formalno valjane prijavljene programe Povjerenstvo razmatrat i sadržajno vrednovat i ocjenjivat.
Programi se vrednuju temeljem kriterija za vrednovanje programa objavljenih u
Uputama za prijavitelja i obrasca za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta.

VIII.
Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 20. veljače 2016. godine.

IX.
Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na
propisanim obrascima neće se razmatrati.

X.
S prijaviteljima za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u području socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2016. godinu..

XI.
Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor.
Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne
obavijesti na adresu:                  
Grad Novi Vinodoski
Gradonačelnik
Trg Vinodolskog zakona 1
51250 Novi Vinodolski

XII.
Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, te na web stranicama Grada Novog Vinodolskog.

                                                                        Gradonačelnik
                                                                        Oleg Butković, dipl.ing.

 

03. Obrazac PODACI O PREDLAGATELJU (zdrav. i soc.)

04. Obrazac PODACI O PROGRAMU/PROJEKTU (zdrav. i socijala)

05. Obrazac FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA (zdrav. i soc.)

06. Izjava o tocnosti i istinitosti podataka (zdrav. i soc.)

07. Obrazac PARTNER – ako je primjenjivo (zd. i soc.)

08. Obrazac NEKAŽNJAVANJE (zd. i soc.)

09. Obrazac DVO FIN (zd. i soc.)

14. Obrazac PROT-POT (zd. i soc.)

15. Zahtjev za isplatu sredstava (zd. i soc.)

Obrazac OPIS (zd. i soc.)
Obrazac za procjenu kvalitete programa ili projekta
OPĆI UVJETI (zd. i soc.)
Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (zd. i soc.)
Prijedlog ugovora (zd. i soc.)
UPUTE SOCIJALA
2. siječnja 2017.

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2017.g.

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN […]

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 30/15), te članka 44. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13 i 18/14) zamjenik gradonačelnika Grada Novog Vinodolskog koji obnaša dužnost gradonačelnika, Velimir Piškulić, oec., dana 2. siječnja 2017. godine objavljuje

 

Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata

udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba

Grada Novi Vinodolski za 2017.g.

 

I.

Javne potrebe na području socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba  za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Novi Vinodolski su projekti i programi od interesa za Grad Novi Vinodolski.

 

II.

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13), Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 157/13),  Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu financirat će se programske djelatnosti udruga i ostalih organizacija civilnog društva iz područja:

 1. Promicanje zdravog načina života i zaštite zdravlja,
 2. Programi liječenja od ovisnosti,
 3. Odgoj i obrazovanje – rad s djecom i mladima,
 4. Prava nacionalnih manjina,
 5. Skrb o invalidima i nemoćnim osobama,
 6. Unapređivanje kvalitete života osoba starije dobi,
 7. Programi vezane uz očuvanje sjećanja na NOB i Domovinski rat,
 8. Promocija autohtonih proizvoda,
 9. Ostalo.

 

III.

Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava za projekte koji će se raspodijeliti prijaviteljima koji udovolje uvjetima i kriterijima Natječaja, te podnesu najkvalitetnije prijave, iznosi 180.000,00 kn.

Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći

30.000,00 kuna.

Grad Novi Vinodolski osigurao je na aktivnostima Financiranje udruga u kulturi potrebna sredstva za provođenje programskih djelatnosti iz točke II. ovog Natječaja.

 

 

IV.

Pravo podnošenja prijava po ovom Natječaju imaju:

– sve pravne osobe sa sjedištem u Gradu Novom Vinodolskom, a koje temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i  Zakona o socijalnoj skrbi mogu obavljati djelatnost zdravstva i socijale i upisane su u registar kod nadležnog ureda;

– prijavitelj je upisan u Registar udruga RH/Sudski registar te u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija / pri Trgovačkom sudu, kao i u Registar djelatnosti;

Izuzetno, potpore se mogu dodijeliti i korisnicima koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Novi Vinodolski ako svojim djelovanjem obuhvaćaju i korisnike s područja Grada Novi Vinodolski te provode programe na području Grada Novi Vinodolski.

Prijave se podnose u pisanom obliku na propisanim obrascima.

Prijave je potrebno ispunjavati sukladno Uputama za prijavitelje koje će biti objavljene na web stranici Grada Novog Vinodolskog, www.novi-vinodolski.hr, zajedno s obrascima, istovremeno s objavom Natječaja.

Prijavitelji na Natječaj dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Ispunjen obrazac – „PODACI O PRIJAVITELJU“

– Ispunjen obrazac – „REDOVNA DJELATNOST“

– Ispunjen obrazac – „FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA“ (sadrži financijski plan, odnosno specificirani troškovnik predloženog programa s podacima o ukupnim troškovima programa, iznosu sredstava koji se financiraju iz Proračuna Grada Novog Vinodolskog, vlastitih prihoda i drugih izvora)

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATAKA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU„

-Ispunjen obrazac – „IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA„

– Ispunjen obrazac – „IZJAVA O PARTNERSTVU„

Uz opisane obrasce dostavlja se slijedeća dokumentacija:

 1. izvadak iz registra – preslika, za udruge: Izvadak o upisu u Registar udruga,

ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja (može ispis s elektronske

stranice Registra udruga)

 1. Preslika obavijesti o upisu u Registar neprofitnih djelatnosti
 2. Preslika statuta prijavitelja. Ukoliko udruga nije uskladila svoj Statut, potrebno je dostaviti presliku dokaza da je Statut predan Uredu državne uprave u PGŽ radi usklađivanja u skladu sa Zakonom
 3. Preslika dokaza o plaćenim doprinosima, porezima i drugim davanjima prema Državnom proračunu (Porezna uprava) i Proračunu Grada, ne starije od 30 dana od dana objave Natječaja

 

V.

Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.

Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:

 1. naziv i adresu prijavitelja
 2. naznaku ” Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2017.g. – ne otvarati”.

Prijave se mogu dostaviti poštom ili osobno.

Poštom se prijave dostavljaju na adresu:

Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

Osobno se prijave dostavljaju Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

 

 

 

VI.

Pravo na podnošenje prijave na Natječaj nema dosadašnji korisnik koji nije ispunio svoje obveze prema Gradu Novi Vinodolski u skladu s ugovorom o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

VII.

Formalnu valjanost pristiglih prijava utvrdit će Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanje prijava, sastavljeno od tri člana koje će imenovati Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog.

Nakon toga će sve formalno valjane prijavljene programe Povjerenstvo razmatrat i sadržajno vrednovat i ocjenjivat.

Programi se vrednuju temeljem kriterija za vrednovanje programa objavljenih u

Uputama za prijavitelja i obrasca za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta.

 

VIII.

Rok za podnošenje prijava traje od dana objave do 3. veljače 2017. godine.

 

IX.

Nepravovremene i nepotpune prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na

propisanim obrascima neće se razmatrati.

 

X.

S prijaviteljima za čije programe odnosno projekte se donese Odluka o odobravanju financijskih sredstava sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u području socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2017. godinu..

 

XI.

Prijavitelji čiji programi nisu zadovoljili uvjete formalne provjere te prijavitelji čiji programi nisu odabrani za financiranje mogu, nakon primitka pisane obavijesti o tome, podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi pisanim putem u roku od 8 dana od dana primitka predmetne

obavijesti na adresu:

Grad Novi Vinodoski

Gradonačelnik

Trg Vinodolskog zakona 1

51250 Novi Vinodolski

 

XII.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti, te na web stranicama Grada Novog Vinodolskog.

 

                                  ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

                                KOJI OBNAŠA DUŽNOST GRADONAČELNIKA

                                  Velimir Piškulić, oec., v.r.

Natječaj socijala
Upute socijala
01._Obrazac_PODACI_O_PREDLAGATELJU 
02. Obrazac  PODACI O PROGRAMU/PROJEKTU
03._Obrazac_FINACIJSKI_PLAN_PROGRAMA
04._Izjava_o_tocnosti_i_istinitosti_podataka 
05._Obrazac_PARTNER – ako_je_primjenjivo
06._Obrazac_NEKAZNJAVANJE
07._Obrazac DVOSTRUKO FINANCIRANJE 
08. Opisni obrazac programa
09._Obrazac Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava

—————————————————————————-

Zahtjev_za_isplatu_sredstava
Obrazac za procjenu kvalitete programa ili projekta
Prijedlog Ugovora
OPĆI UVJETI
Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski
14. veljače 2017.

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za udruge u 2017. godini

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]

Na temelju čl. 28., alineje 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15) i čl. 25., stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i ocjenjivanja prijava je na 1. sjednici održanoj 14. veljače 2017. godine donijelo

O D L U K U

1. Povjerenstvo je u postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta raspisanih Javnih natječaja utvrdilo da su sve prijavljene udruge ispunile formalne uvjete iz članka 24. Pravilnika, i to kako slijedi iz raspisanih područja Javnih natječaja:


a) Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u športu i tehničkoj kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu :       


• Ženski rukometni klub Vinodol                                                 • Tenis klub Vinodol

• Nogometni klub  Vinodol                                                            • Šahovski klub Zrinski Frankopan

• Boćarski klub Radinje                                                                  • Košarkaški klub Vinodol

• Klub jahanja Galop                                                                       • ŠRU Vrulja

• Ronilački klub Vinodol                                                                 • JKYC Burin

• Rukometni klub Vinodol                                                              • Lovačko društvo Gradina

• Karate klub Tensho                                                                       • Boćarski klub Drin Klenovica

• Boćarski klub Plužnice                                                                 • Boćarski klub Ledenice

• Boćarski klub Zagon                                                                     • Plivački klub Vinodol


 b) Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i ostalih područja javnih potreba Grada Novi Vinodolski za 2017.g. :


• Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ

• Udruga 51+

• Udruga HVIDR-a Crikvenica

• UABA Grada Crikvenice, Novog Vinodolskog i Općine Vinodolske

• Udruga roditelja s poteškoćama u razvoju „Novi korak“

• UHDDR Novi Vinodolski

• Hrvatski časnički zbor Vinodol

• Matica umirovljenika Grada Novi Vinodolski

• GDCK Novi Vinodolski

• Zajednica udruga HVIDR-a PGŽ

• Udruga žena operiranih dojki Nada – Rijeka

• UDVDR Novi Vinodolski

• Udruga slijepih Primorsko goranske županije

• Udruga uzgajivača Hrvatskog hladnokrvnjaka „Primorac“

• Udruga Kultura Nova

• Bioteka – udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti


c) Javni natječaj za predlaganje manifestacija u Gradu Novom Vinodolskom za 2017.g. :


• Zavičajna udruga Klenovica                                                 • JKYC Burin

• Društvo za sportsku rekreaciju Sportart                            • KUD Ilija Dorčić

• Hrvatski mažoret savez                                                          • Savez Crnogoraca Hrvatske


d) Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja kulture Grada Novi Vinodolski za 2017.g. :


• Udruga za očuvanje narodnih običaja Povile                     • Savez udruga – Hrvatski sabor kulture

• Zavičajna udruga Klenovica                                                  • Moto klub Jahači Vinodolskog zakona

• Udruga Breze                                                                • Katedra čakavskog sabora Novljansko kolo

• Klapa Puntape                                                                          • KUD Ilija Dorčić

• HCK Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski    • Udruga Ružica Vinodola

• Udruga za narodne običaje Ledenice                                   • Udruga za narodne običaje Donji Zagon

• Klapa Vinčace                                                                            • Vespa klub Novi Vinodolski


 

2. Projekti i programi udruga iz točke 1. upućuju se na stručno ocjenjivanje povjerenstvu u skladu s člankom 26. Pravilnika.

 

KLASA : 400-02/16-20/17

URBROJ : 2107/02-04-17-6

POVJERENSTVO ZA PROVJERU ISPUNJAVANJA PROPISANIH UVJETA NATJEČAJA I OCJENJIVANJA PRIJAVA

Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za udruge u 2017. godini 
23. veljače 2017.

ODLUKA o dodjeli sredstava udrugama iz kulture u 2017.

Na temelju članka 6. i 11. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog od 25. srpnja 2006. godine, članka 29. Uredbe o kriterijima, […]

Na temelju članka 6. i 11. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog od 25. srpnja 2006. godine, članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15), članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), ravnatelj Centra za kulturu Grada Novi Vinodolski, Mario Butorac, prof., dana 22. veljače 2017. godine donosi

ODLUKU

o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge na području Grada Novog Vinodolskog u 2017. godini

 

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na:

 • Javni natječaj za sufinanciranje projekata i programa koje provode udruge u kulturi Grada Novog Vinodolskog za 2017. godinu

 

Članak 2.

U 2017. godini će se iz Proračuna grada Novog Vinodolskog sufinancirati sljedeći projekti i programi iz područja kulture:

REDNI BROJ NAZIV UDRUGE NAZIV PROJEKTA/PROGRAMA ODOBRENI IZNOS SUFINANCIRANJA

 

1. Udruga za očuvanje narodnih običaja Povile Poticanje i razvitak kulturnih događanja u mjestu Povile u 2017. godini 5.000,00 kn
2. Savez udruga – Hrvatski sabor kulture 31. susret hrvatskih puhačkih orkestara 10.000,00 kn
3. Zavičajna udruga Klenovica Redovan rad udruge 15.000,00 kn
4. Vespa klub Redovan rad udruge 5.000,00 kn
5. Moto klub Jahači Vinodolskog zakona Promocija motosporta i motokulture 15.000,00 kn
6. Udruga Breze Redovan rad udruge 5.000,00 kn
7. Katedra čakavskog sabora Novljansko kolo Nematerijalno kulturno dobro RH 45.000,00 kn
8. Klapa Puntape Redovan rad udruge 17.000,00 kn
9. KUD Ilija Dorčić Redovan rad udruge 45.000,00 kn
10. HCK Gradsko društvo Crvenog križa Likovna radionica „Kameleoni“ 5.000,00 kn
11. Udruga Ružica vinodola Redovan rad udruge 19.000,00 kn
12. Udruga za narodne običaje Ledenice Organiziranje maškaranih zabava 15.000,00 kn
13. Udruga za narodne običaje Zagon Redovan rad udruge 15.000,00 kn
14. Klapa Vinčace Redovan rad udruge 19.000,00 kn
15. Hrvatski mažoret savez Državno prvenstvo mažoretkinja 2017. godine 25.000,00 kn

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj web-stranici Grada Novog Vinodolskog.

KLASA: 400-02/16-20/17

UR.BROJ: 2107/02-05-17-59

Novi Vinodolski, 22. veljače 2017. godine

RAVNATELJ CENTRA ZA KULTURU GRADA NOVI VINODOLSKI

Mario Butorac, prof., v.r.

                                                                                                         

 

                                                                                                                         

 

Skip to content