Novosti


Odluka o sufinanciranju programa i projekata udruga u kulturi u 2024. godini

Na temelju članka 13. Statuta Centra za kulturu Grada Novog Vinodolskog od 28. veljače 2023. godine, članka 29. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN RH broj 26/15 i 37/21), članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine PGŽ broj 30/15), ravnatelj Centra za kulturu Grada Novi Vinodolski, Mario Butorac, prof., uz suglasnost gradonačelnika Tomislava Cvitković, univ. spec. oec., dana 8. ožujka 2024. godine donosi

Odluku o sufinanciranju programa i projekata udruga u kulturi u 2024. godini

Skip to content