Novosti


Donijete Izmjene i dopune Provedbenog urbanističkog plana »Prisika«

Gradsko vije­će Novog Vinodolskog donijelo je na sjednici održanoj 1.kolovoza 2006. godine Odluku  o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana »Prisika« u Novom Vinodolskom, kojim se definiraju sadržaji i daljnja grad­nja postojećih građevnih čestica kolektivne izgradnje, te novoplaniranih građevnih čestica višestambenih i stambenih građevina.

Program gradnje i uređenja prostora definiran je temeljem postojeće prostorno planske dokumentacije, te programa investitora. Planom je obuhvaćeno ukupno 0,28 ha zemljišta. Postojeće parcele 5 i 6 definirane prethodnim planom se zadržavaju, a obuhvaćeno je još 10 čestica koje se cijepaju i objedinjuju, te se formiraju 4 građevinske parcele i dvije zelene površine. Zime je područje obuhvata podijeljeno u tri osnovne namjene i to: stambena namjena – dvije stambene građevine, stambena namjena – dvije višestambene građevine i javne zelene površine. Unutar područja obuhvata predviđene parcele oznaka 5 i 6 ostaju u zoni kolektivnih stambenih objekata, samo se mijenja namjena potkrovlja iz ateljea u stanove.

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana »Prisika« je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, broj 32/06.

Skip to content