Novosti


UPU Kozica – Javna rasprava od 27.02. – 28.03.2006.

Izrada urbanističkog plana uređenja kampa Kozica predviđena je Dvogodišnjim programom mjera za unapređenje stanja u (Sl.n.PGŽ broj 25/04). Izrađivač plana je: “ADF” d.o.o. Karlovac, M. Vrhovca 7.
Postupak prethodne rasprave proveden je tijekom 2004. godine. Pribavljena mišljenja i suglasnosti dostavljeni su izrađivaču kako bi iste ugradili u Plan. Poglavarstvo je na svojoj sjednici održanoj 10.veljače utvrdilo Prijedlog plana za javnu raspravu koja je objavljena u Novom listu 16. veljače 2006. Javna rasprava o Prijedlogu plana traje od 27.veljače do 28. ožujka 2006. godine, tijekom koje se može izvršiti uvid u Plan u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, II.kat, te upisati svoje primjedbe i prijedloge u knjigu primjedbi. Svi zainteresirani mogu prisustvovati i javnom izlaganju koje će se održati 20. ožujka 2006. godine u 12 sati, također u Gradskoj vijećnici.

Predmetni prostor planiran je da ostane kamp sa sportskim centrom i rekreacijskim područjem. Plan obuhvaća dvije rekreacijske zone (sportski centar, kupalište, te zonu kampa. Prostor obuhvata ovog Urbanističkog plana uređenja obuhvaća zone kampa, kupališta i sportsko-rekreacijskog centra, površine 26,2 ha. Kamp je smješten na području Kozice, na padini između morske obale na jugozapadnoj i državne ceste D8 (Jadranska magistrala), poteza Senj-Novi Vinodolski, na sjeveroistočnoj strani. Površina obuhvata je 6,87 ha (bez koridora magistrale), uključujući kupalište površine 10.51 ha. Dio površine od 4.4 ha u vlasništvu je ”Risnjaka” d.d. Postojeća djelomično uređena površina koja se koristi za kampiranje iznosi oko 3-3.5 ha, s jednoredno organiziranim smještajnim jedinicama za kampiranje do kojih se dolazi pristupnim putevima urezanim u blagu padinu i osiguranim niskim podzidima. Površina je bogata vegetacijom, a smještajne jedinice međusobno su odvojene makijom i niskim stablima. Obala kupališta uglavnom je strma i stjenovita s pojedinim blago skošenim dijelovima prekrivenim pijeskom. Oblikovana je prirodno i bez ljudskih intervencija. Unutar obuhvata nalaze se tri građevine različitih namjena i kvalitete izgradnje. Uz pristupnu površinu kampa smještena je armirano-betonska građevina s terasom, ugostiteljsko-trgovačke namjene, koja ujedno služi kao recepcija kampa. Preostale dvije građevine, građene mješavinom kamena i opeke, koriste se kao sanitarni čvorovi, no ne zadovoljavaju svojom kvalitetom ni kapacitetom.

Ugostiteljsko-turistička namjena – kamp (T3) obuhvaća prostor za postavu smještajnih jedinica (šator, auto, kamp-prikolica). Smještajne jedinice ne mogu se povezati s tlom na čvrsti  način i planirane su izvan pojasa od  25 m od obalne crte. Postojeći prostor korištenja kampa (T3) oblikovan je jednorednim smještajnim jedinicama s razdjelnim i pristupnim prometnicama širine koja uglavnom ne zadovoljava potrebe kretanja kampera. Zatečeno oblikovanje smještajnih jedinica i prometne mreže zadržava se djelomično, pri čemu se smještajne jedinice organiziraju dvoredno sa širim pristupnim prometnicama. Novi prostor korištenja kampa (T3), smještajne jedinice, također se organiziraju dvoredno s prometnom mrežom dimenzioniranom za kretanje kampera. Oblikovanje prostora za smještajne jedinice i prometnica uvjetovano je konfiguracijom terena, a jedinice su ozelenjene parternim zelenilom i pojedinačnim grupama visokog zelenila. Unutar toga prostora predviđene su površine za smještaj sanitarnih čvorova.

Ugostiteljsko-turistička namjena (T) obuhvaća prostor za zatvorene ugostiteljsko-turističke sadržaje u funkciji kampa. Izgrađenost može biti maksimalno 30% površine građevinske čestice, koeficijent iskoristivosti građevne čestice ne može biti veći od 0,8. Najveća visina objekata jest prizemlje, jedan kat, potkrovlje i podrum ako je teren u padu (Po + P + 1 + Pk , odnosno 10,0 m od terena do vijenca). Najmanje 40% površine mora biti uređeno kao cjelovito zelenilo. Potreban broj parkirališnih mjesta osigurava se unutar građevinske čestice i na planom utvrđenim parkirališnim površinama.

Poslovna namjena obuhvaća postojeću građevinu ugostiteljsko-trgovačke namjene, koja bi ostala pretežito trgovačke namjene (K2), i predviđene površine za gradnju dodatnih sadržaja: građevina komunalno servisne namjene (K3) i uslužne – recepcija (K1) na sjecištu glavnih prometnica kampa i sportsko-rekreacijskog centra. Izgrađenost može biti maksimalno 50% površine građevinske čestice, koeficijent iskoristivosti građevne čestice ne može biti veći od 0,8. Najveća visina objekata jest prizemlje, potkrovlje i podrum ako je teren u padu (Po + P + Pk , odnosno 6,5 m od terena do vijenca). Najmanje 20% površine mora biti uređeno kao cjelovito zelenilo. Potreban broj parkirališnih mjesta osigurava se unutar zone i na planom utvrđenim parkirališnim površinama.

Smještaj sportskih terena u sportsko-rekreacijskom centru predviđa se na umjetno oblikovanim kaskadama sa zaštitnim potpornim zidovima, a njihov raspored prema stupnju individualnosti pojedinih sportova, tj. prema broju njihovih korisnika: na najnižoj koti tereni su za grupne sportove, rukomet, mali nogomet, košarku i odbojku, a na višim kotama u dubini centra tereni za individualne sportove, tenis, badminton, stolni tenis, boćanje i slične. Završnu točku centra čini parkovno oblikovani teren za mini-golf.

Tekstualni dio Plana: provedbene odredbe i obrazloženje plana u pdf obliku možete pogledati ovdje:

Obrazlozenje Plana, PDF (pdf; 266230Byte)
Provedbene odredbe,PDF (pdf; 186910Byte)
Skip to content