Novosti


Donijet DPU Zagori

Gradsko vije­će Novog Vinodolskog donijelo je na sjednici održanoj 1.kolovoza 2006. godine Detaljni plan uređenja »Turis­tičkog naselja Zagori«, kojim se definiraju sadržaji i daljnja grad­nja turističkih kapaciteta. Obra­zloženje DPU-a dali su izrađivači plana iz Urbanističkog instituta Zagreb, a sjednici su bili nazočni i predstavnici Hotela »Novi« i tvrtke »Lir«, u čijem je vlasništvu i TN Zagori. Ukupna površina obuhvata iznosi oko 49,40 ha od čega kopneni dio čini oko 32,65 ha (djelomično izgrađeno) i oko 16,75 ha obuhvata u moru. Područje obuhvata Detaljnog plana uređenja turističkog naselja Zagori određuje državna cesta D-8 na sjeveroistoku, granica građevinskog područja naselja Novi Vinodolski na jugoistoku; more je južna je granica obuhvata Plana, dok je na sjeverozapadu određen granicom postojećeg kampa Zagori.

Postojeći kapaciteti

Postojeći kapacitet turističkog naselja je cca 3600 ležajeva. U središnjem dijelu turističkog naselja uz obalu se nalazi centralna građevina (restorani, unutarnji bazeni s pratećim sadržajima: masaže i sl. i dr.) visine P+3 i ukupne građevinske (bruto) površine od cca 10.000 m2. Građevina je u lošem stanju i svojom kategorijom i kapacitetom ne zadovoljava potrebe planiranog turističkog naselja. Iznad centralne građevine se nalazi 8 paviljona različitih kapaciteta i visina 3 do 5 etaža i ukupne građevinske (bruto) površine od 9.577,37 m2. Paviljoni su u unutrašnjosti djelomično preuređeni. Izgrađeni su 70-ih godina. U istočnom dijelu područja obuhvata su novoizgrađeni apartmani izgrađeni 2004. i 2005. godine. Apartmani su kategorije 4 ****, a oni izgrađeni 2004 raspoređeni su u 20 objekata visine P+2+PK ukupne građevinske (bruto) površine od 19.600 m2. Apartmani izgrađeni 2005. godine raspoređeni su u 15 dvojnih objekata visine P+1 i ukupne građevinske (bruto) površine od 5.250 m2. Posebna kvaliteta ovoga dijela turističkog naselja je da svaki apartman ima pogled na more. Iako je smještaj odličan u cijelom prostoru osjeća se nedostatak zajedničkih i pratećih sadržaja.

U zapadnom dijelu turističkog naselja je postojeći kamp. Unutar kampa sagrađena je jedna samoposluga i recepcija na ulazu u kamp uz državnu cestu-jadransku magistralu. Kapacitet kampa je 2000 osoba. Zona sporta – teniski tereni su novouređeni, ali nedostaje centralna građevina – klupski prostor. Kupališne zone mogu se podijeliti na prirodne, uređene i na devastirane. Ne zadovoljavaju niti kvalitetom i opremljenošću, te zahtijevaju velike intervencije. Osobito ukoliko se zona realizira u potpunosti, morat će se osigurati dovoljna prosječna površina plaže po kupaču. Ocijenjujući prostor u cijelini evidentan je nedostatak centralnih i zajedničkih te pratećih sadržaja koji bi upotpunili kvalitetu ponude i usluga.

Planirano uređenje

Detaljnim planom uređenja “Zagori” određuju se uvjeti rekonstrukcija postojećih građevina unutar obuhvata Plana s podizanjem razine postojećih turističkih kapaciteta na četiri i pet zvjezdica, te uvjeti uređenja cjelokupnog prostora na način da se, uz izgradnju novih smještajnih kapaciteta skupine hotela – vrsta hotel i zone vila, predvidi i obogaćivanje turističke ponude novim sadržajima sa restoranima, wellness centrom, kongresnom dvoranom, dječjim gradom, zonama sporta i rekreacije sa uređenjem plaže. Postojeće građevine i sadržaji se djelomično ruše, djelomično obnavljaju, a djelomično rekonstruiraju, a sve se nadopunjuje kvalitativnim sadržajima.

Uređuje se ulaz u turističko naselje na način da se na državnoj cesti (magistrali) planira treći trak, a postojeća cesta se izmiče prema istoku. Time se dobiva kvalitetniji i vizualno snažniji dojam ulaska, a crkva sv. Lucije dobiva veliki zeleni pojas oko sebe. Svi apartmani i vile imaju riješeno parkiranje vozila neposredno uz smještajnu građevinu. Hotelski kompleksi parkiranje vozila imaju riješeno garažama. Mreža pješačkih putova isprepleće cijeli prostor, a u centralnim dijelovima naselja uz pješačke poteze nižu se trgovine, restorani, barovi i sl. Cijeli otvoreni prostor slobodan je za kretanje i vanjskih posjetitelja.

Morska obala većim dijelom je ostavljena kao prirodna morska plaža, osim u dijelu koji se već koristi kao uređena plaža gdje bi se finim intervencijama stupanj uređenosti doveo na zadovoljavajuću razinu. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dalo je mišljenje za rekonstrukciju i sanaciju devastirane plaže u TN Novi Vinodolski. U skladu s mišljenjem Ministarstva, izrađen je od tvrtke ANT d.o.o. Elaborat zaštite okoliša za projekt sanacije i rekonstrukcije postojeće devastirane plaže Turističkog naselja Zagori u Novom Vinodolskom.

Sva gradnja smještajnih građevina visinom (max P+2 i max 2 podruma) bit će uklopljena u mjerilo prirodnog okoliša uz poštivanje svih uvjeta Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (NN 128/04):

Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja “Turističkog naselja Zagori” je objavljena u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, broj 31/06.

Tekstualni dio Plana (doc; 750080Byte)
Skip to content