Novosti


Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto: referent-pomorski-komunalni redar

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i prostorno planiranje, Domagoj Kalanj, dipl. ing. građ., raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto:

REFERENT – POMORSKI – KOMUNALNI REDAR

– 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca

Osoba mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osoba mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • srednja stručna sprema, odnosno stečeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje upravne, prometne, tehničke, ekonomske struke ili završena srednja škola gimnazijskog usmjerenja,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova pomorskog redara,
 • poznavanje rada na računalu,
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • položen državni ispit.

 

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17). Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima definirano je člankom 13. ZSN-a. Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno na poslovima netom navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni ispit i/ili položen ispit o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova pomorskog redara, uz obvezu da osoba koja bude primljena u službu, ispite položi u zakonskom roku.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na mrežnoj stranici Grada Novog Vinodolskog (www.novi-vinodolski.hr) naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.

Ako se kandidat poziva na pravo prednosti pod jednakim uvjetima sukladno posebnom zakonu kao nezaposlena osoba dužan je dostaviti i potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme javnog natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) te članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 101., 103. i 104. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 103. navedenog zakona.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavcima 1. – 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 49. stavka 1. ovog Zakona. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua između kandidata koji su na temelju rang liste ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju oni kandidati koji su se u svojoj prijavi pozvali na to pravo i to dokazali s priloženim dokazima.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu – (kopija domovnice, putovnice ili osobne iskaznice),
 3. dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određenih ovim natječajem (kopija svjedodžbe),
 4. uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
 5. vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje prepreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 6. dokaz o poznavanju  rada na računalu (kopija svjedodžbe o položenom predmetu informatike ili preslika potvrde o položenim informatičkim tečajevima i sl.),
 7. dokaz o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 8. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje – poslovi za koje je potrebno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje upravne, prometne, tehničke, ekonomske struke ili završena srednja škola gimnazijskog usmjerenja, od najmanje 1 godine (kopija ugovora o radu, potvrde poslodavca, rješenja o rasporedu, obrasca prijave na mirovinsko osiguranje i sl., koji sadrži vrstu posla koji je obavljao, uvjet stručne spreme i struke propisan za poslove koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove), a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 9. uvjerenje o položenom državnom ispitu, ako ga je podnositelj prijave položio,
 10. potvrda o položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova pomorskog redara, ako ga je podnositelj položio,
 11. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije.

 

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje uz vlastoručni potpis te se prijavi prilažu svi prilozi. Kopije dokumenata nije potrebno ovjeravati, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidati prijavom na javni natječaj pristaju da Grad Novi Vinodolski, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog natječaja obrađuje samo u opsegu i samo u svrhu provedbe javnog natječaja, od strane osoba ovlaštenih za provedbu javnog natječaja. Grad Novi Vinodolski će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravodobne i nepotpune prijave na javni natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osobe koje nisu podnijele pravodobne i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj, o čemu će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima. Ako izabrani kandidat ne dostavi dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, smatrat će se da ne ispunjava uvjete propisane javnim natječajem. Izabrani kandidat, nakon obavijesti o izboru, dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, u zatvorenoj kuverti, s naznakom: »Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto: REFERENT – POMORSKI – KOMUNALNI REDAR (m/ž, 1 izvršitelj) – ne otvarati«, na adresu: Grad Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski.

Prijave se mogu dostaviti osobno, odnosno neposredno u pisarnici Grada Novog Vinodolskog na prethodno istaknutoj adresi ili poštom, odnosno preporučenom pošiljkom.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog javnog natječaja i provedenog cjelokupnog postupka ne mora se izvršiti izbor te će se u tom slučaju donijeti odluka o poništenju javnog natječaja. Protiv odluke o poništenju javnog natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Odluka o poništenju javnog natječaja donosi se i u slučaju kada se na javni natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

 

KLASA: 112-03/24-01/1

URBROJ: 2170-11-07-24-5

GRAD NOVI VINODOLSKI

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE

Pročelnik

Domagoj Kalanj, dipl. ing. građ.

 

II. Izvješće povjerenstva  II. Izvješće povjerenstva o provedbi javnog natječaja-rang lista

Izmjena I. Izvješća povjerenstva o provedbi Javnog natječaja-referent-pomorski-komunalni redar

Izvješće povjerenstva o provedenom javnom natječaju- referent-pomorski-komunalni redar

Tekst Natječaja

Obavijest i upute vezane uz provedbu Javnog natječaja

Izjava

Ispravak obavijesti i uputa vezanih uz provedbu Javnog natječaja

 

Skip to content