Novosti


SAVJETOVANJE: Nacrt prijedloga Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/13, 85/15, 69/22) Grad Novi Vinodolski započinje postupak Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu Proračuna Grada Novog Vinodolskog za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. studenog 2022. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na prednje navedeni prijedlog akta, putem obrasca za sudjelovanje u postupku savjetovanja koji se nalazi u privitku, a na e-mail adresu koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću: [email protected].

Po isteku roka za dostavu mišljenja i prijedloga, kooordinator za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, u suradnji s nadležnim upravnim odjelom, izradit će i na internetskim stranicama Grada Novog Vinodolskog objaviti izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću, koje sadržava zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostavlja se Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog.

 

NACRT OPĆEG AKTA 

Proračun Grada Novog Vinodolskog za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

OBRASCI

Obrazac – sudjelovanje u savjetovanju

Izvješća o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Skip to content