Novosti


JAVNA RASPRAVA: Studija o utjecaju na okoliš autoceste A7, dionica: čvor Selce – čvor Novi Vinodolski na području Grada Crikvenice i Grada Novog Vinodolskog

KLASA: 351-01/19-04/99
URBROJ: 2170/1-03-08/6-19-4
Rijeka, 15. listopada 2019.

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na temelju članaka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine” br. 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike KLASA: UP/I-351-03/19-08/04, URBROJ: 517-03-1-2-19-14 od 9. listopada 2019. godine objavljuje početak

JAVNE RASPRAVE

o Studiji o utjecaju na okoliš autoceste A7, dionica: čvor Selce – čvor Novi Vinodolski na području Grada Crikvenice i Grada Novog Vinodolskog

Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš autoceste A7, dionica: čvor Selce – čvor Novi Vinodolski na području Grada Crikvenice i Grada Novog Vinodolskog (u daljnjem tekstu: Studija) započet će 28. listopada 2019. i trajat će do 26. studenoga 2019. godine.

1. Tijekom javne rasprave, javni uvid u Studiju može se obaviti u:
Gradskoj vijećnici, Trg Vinodolskog zakona 1, 51250 Novi Vinodolski, radnim danom od 8.00 do 14.00 sati, izuzev dana 20.11. 2019. kada se uvid može obaviti od 8.00 do 12.00 sati.

2. Studija i ne–tehnički sažetak Studije će s danom početka javne rasprave biti objavljeni javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike: https://mzoe.gov.hr/puo-spuo-4012/puo-4014/4014

3. Javno izlaganje o Studiji održat će se:
u srijedu, 13. studenoga 2019. u Gradskoj vijećnici, Trg Vinodolskog zakona 1, Novi Vinodolski, s početkom u 12.00 sati.

4. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti dostavljaju se, zaključno s danom završetka javne rasprave, na sljedeće načine:
• upisivanjem u knjige primjedbi koje će biti dostupne na mjestima javnog uvida,
• davanjem u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
• dostavom u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula 2, s naznakom „Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš autoceste A7, dionica: čvor Selce – čvor Novi Vinodolski na području Grada Crikvenice i Grada Novog Vinodolskog“.

Osim toga, primjedbe i prijedlozi na Stratešku studiju mogu se dostaviti i na e-mail adresu: [email protected].

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji se dostavljaju pisanim putem moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Javna rasprava
Izvješće o provedenoj javnoj raspravi
Skip to content