Novosti


NATJEČAJ za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti – održavanja javne rasvjete na području Grada Novi Vinodolski

Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje  komunalne djelatnosti-održavanja javne rasvjete kl: 310-02/12-01/2, ur.br: 2107/02-04-12-02 od 16.04.2012. godine GRADONAČELNIK Grada Novi Vinodolski objavljuje

 NATJEČAJ

za odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti –

 održavanja javne rasvjete na području Grada Novi Vinodolski

I. PREDMET NATJEČAJA je odabir najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Novi Vinodolski na rok od četiri godine. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 18.04.2012. godine.

II. Dokumentacija za nadmetanje, te detaljne upute, podižu se u Gradu Novom Vinodolskom, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Trg Vinodolskog Zakona br. 1. uz dokaz o uplati troškova tender dokumentacije u iznosu od 500,00 kn. Trošak tender dokumentacije uplaćuje se na žiro račun proračun Grada Novi Vinodolski broj 2402006-1829000002, poziv na broj 68-7706-OIB sa svrhom uplate «javna rasvjeta-trošak natječajne dokumentacije»  

Rok za dostavu ponude je 30. travnja 2012 do 13,00h.

Ponuda se šalje u zatvorenoj koverti na adresu Grad Novi Vinodolski, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja, Trg Vinodolskog zakona 1. 51.250. Novi Vinodolski, sa naznakom «Ponuda za ugovorno održavanje javne rasvjete-ne otvaraj» 

III. OTVARANJE PONUDA izvršiti će se javno 30. travnja 2012. u 13,00h, otvaranju ponuda mogu biti prisutni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici.

            VI. ODLUKU O DODJELI POLOVA UGOVORNOG ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE donosi Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na temelju financijske povoljnosti ponude. Najpovoljnija ponuda je ponuda sa najnižom cijenom, a uz uvjet dostave dokumentacije za ocjenu sposobnosti ponuditelja iz točke II. Ovog natječaja.

Natjecatelji će biti obaviješteni o Odluci o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje komunalne djelatnosti-održavanja javne rasvjete na području Grada Novi Vinodolski u roku od 8 dana od dana donošenja iste. Protiv Odluke žalba nije dopuštena već se može pokrenuti upravni spor.

Grad Novi Vinodolski zadržava pravo ne odabira niti jednog ponuditelja.

                                       GRADONAČELNIK GRADA NOVI VINODOSLKI

Skip to content