Novosti


Natječaj za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska

Gradonačelnik Grada Novog Vinodolskog, na temelju Odluke o davanju u zakup javne površine (Službene novine Primorsko-goranske županije, br. 12/19 i 18/23) i Zaključka, KLASA: 372-06/24- 01/7, URBROJ: 2170-11-04-24-2 od 11.4.2024. godine, raspisuje

NATJEČAJ
za davanje u zakup javne površine za postavu štandova, pokretnih naprava i kioska.

Sve informacije o Natječaju, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za komunalni sustav i prostorno planiranje Grada Novog Vinodolskog, na tel. 051/554-371 svakim radnim danom od 12,00 do 14,00 sati.
Pismene ponude predaju se zaključno s 26.4.2024. godine (petak) do 10.00 sati, a pristigle ponude otvarat će se u Gradskoj vijećnici Grada Novog Vinodolskog 29.4.2024. (ponedjeljak) s početkom u 12.00 sati.

 

Tekst Natječaja

Grafički prikaz lokacija

Skip to content